SFS 2013:86 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

130086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AOEJLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:AOEJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AOEJLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocesslagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1971:291)</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 3, 57, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a36, 44, 48 och 49 �� ska ha</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 6 b, 36 a och 36 b ��, av</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan, ett �verklagande, en anm�lan, en underst�llning och varje</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">annan �tg�rd som inleder ett m�l ska vara skriftlig.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan eller ett �verklagande fr�n en enskild ska inneh�lla uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hans eller hennes</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. personnummer eller organisationsnummer,<br/>2. postadress och adress till arbetsplats samt i f�rekommande fall annan</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">adress d�r han eller hon kan antr�ffas f�r delgivning genom st�mningsman,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnum-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">mer, med undantag f�r nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang<br/>som beh�ver uppges endast om r�tten beg�r det,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4. e-postadress, och <br/>5. f�rh�llanden i �vrigt av betydelse f�r delgivning med honom eller</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">henne.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den enskildes talan f�rs av en st�llf�retr�dare, ska motsvarande uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ter l�mnas �ven om st�llf�retr�daren. Har den enskilde ett ombud, ska ombu-<br/>dets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mo-<br/>biltelefonnummer anges.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan eller ett �verklagande fr�n en enskild ska dessutom inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppgifter om enskild motpart, om det finns en s�dan, i de h�nseenden som<br/>anges i andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller hans eller hen-<br/>nes st�llf�retr�dares arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och ombud be-<br/>h�ver l�mnas endast om uppgiften utan s�rskild utredning �r tillg�nglig f�r<br/>den enskilde. Saknar motparten k�nd adress, ska uppgift l�mnas om den ut-<br/>redning som gjorts f�r att fastst�lla detta.</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter som avses i andrafj�rde styckena ska g�lla f�rh�llandena n�r</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppgifterna l�mnas till r�tten. �ndras n�got av dessa f�rh�llanden eller �r en<br/>uppgift ofullst�ndig eller felaktig, ska det utan dr�jsm�l anm�las till r�tten.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1940.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:86</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 mars 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:86</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en ans�kan eller ett �verklagande inneh�ller en s�dan brist att</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">handlingen inte kan l�ggas till grund f�r pr�vning i sak, ska r�tten f�rel�gga<br/>s�kanden eller klaganden att inom viss tid avhj�lpa bristen vid p�f�ljd att<br/>hans eller hennes talan annars avvisas. Detsamma g�ller om ans�kan eller<br/>�verklagandet inte uppfyller f�reskrifterna i 3 �, om bristen inte �r av ringa<br/>betydelse f�r fr�gan om delgivning.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett m�l tas inte upp till pr�vning, om en ans�kan, ett �verklagande eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">en annan �tg�rd som inleder ett m�l inte har skett inom f�reskriven tid.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett �verklagande ska ges in till den myndighet som har meddelat det</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">beslut som �verklagas. Om ett �verklagande kommer in till den domstol som<br/>ska pr�va �verklagandet i st�llet f�r till den myndighet som har meddelat be-<br/>slutet, ska domstolen s�nda �verklagandet till myndigheten och samtidigt<br/>l�mna uppgift om vilken dag �verklagandet kom in till domstolen.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagandet ska ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag klaganden</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">fick del av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om klaganden �r en enskild och ett beslut av en f�rvaltningsr�tt eller kam-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">marr�tt har meddelats vid en muntlig f�rhandling, eller det vid en s�dan f�r-<br/>handling har angetts n�r beslutet kommer att meddelas, ska dock �verklagan-<br/>det ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag domstolens beslut meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om klaganden �r en part som f�retr�der det allm�nna, ska �verklagandet</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">alltid ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag f�rvaltningsr�ttens eller<br/>kammarr�ttens beslut meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Den myndighet som har meddelat det beslut som �verklagas pr�var</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">om �verklagandet har kommit in i r�tt tid. Om �verklagandet har kommit in<br/>f�r sent, ska det avvisas.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�verklagandet ska dock inte avvisas om f�rseningen beror p� att myndig-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">heten har l�mnat klaganden en felaktig underr�ttelse om hur man �verklagar.<br/>�verklagandet ska inte heller avvisas om det inom �verklagandetiden har<br/>kommit in till den domstol som ska pr�va �verklagandet.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om �verklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, ska den myndighet</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som har meddelat beslutet �verl�mna det och �vriga handlingar i �rendet till<br/>den domstol som ska pr�va �verklagandet. Detta g�ller dock inte om �ver-<br/>klagandet har f�rfallit enligt 28 � f�rvaltningslagen (1986:223).</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en f�rvaltningsr�tt eller kammarr�tt i samband med att ett m�l in-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">leds finner att den saknar beh�righet att handl�gga m�let men att en annan<br/>motsvarande domstol skulle vara beh�rig, ska handlingarna i m�let l�mnas<br/>�ver till den domstolen, om det inte finns n�got sk�l mot det. Handlingarna<br/>ska anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag som de kom in<br/>till den domstol som f�rst tog emot handlingarna. Den domstol som hand-<br/>lingarna har l�mnats �ver till ska underr�tta parterna om �verl�mnandet.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 1985:271.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:783.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:783.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:86</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">R�tten ska se till att m�let blir s� utrett som dess beskaffenhet kr�ver.</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Genom fr�gor och p�pekanden ska r�tten verka f�r att parterna avhj�lper</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">otydligheter och ofullst�ndigheter i sina framst�llningar.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">R�tten ska se till att inget on�digt f�rs in i m�let. �verfl�dig utredning f�r</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">avvisas.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">En ans�kan, ett �verklagande eller en annan handling som inleder ett</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">m�l och det som h�r till handlingen ska skickas till motparten. Han eller hon<br/>ska f�rel�ggas att svara inom viss tid vid p�f�ljd att m�let �nd� kan komma<br/>att avg�ras.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">Underr�ttelse enligt f�rsta stycket beh�vs inte,<br/>1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt eller</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">delvis,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">2. om underr�ttelse annars �r uppenbart on�dig,<br/>3. om motparten �r en f�rvaltningsmyndighet och en underr�ttelse �r on�-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dig eller</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. om det kan befaras att underr�ttelse skulle avsev�rt f�rsv�ra genomf�r-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">andet av beslut i m�let.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den part som har f�relagts att svara ska g�ra det skriftligen, om inte</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">r�tten beslutar att svaret f�r l�mnas muntligen.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Parten ska i svaret ange om han eller hon medger eller bestrider yrkandena</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">i m�let eller, om m�let har inletts genom en anm�lan eller en underst�llning,<br/>den �tg�rd som m�let g�ller. Om parten bestrider yrkandena eller �tg�rden,<br/>ska han eller hon ange sk�len f�r bestridandet och de bevis som �beropas.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Svaret ska inneh�lla uppgift om vilket m�l det avser.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid en muntlig f�rhandling ska f�ljande antecknas:</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. yrkanden,<br/>2. medgivanden, <br/>3. bestridanden,<br/>4. inv�ndningar,<br/>5. vitsordanden,<br/>6. i korthet de omst�ndigheter som parterna �beropar och bem�tandena av</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dessa omst�ndigheter, samt</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">7. den utredning som l�ggs fram vid f�rhandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den domstol som ska pr�va ett �verklagande f�r besluta att det �ver-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">klagade beslutet, om det annars skulle g�lla omedelbart, tills vidare inte ska<br/>g�lla och �ven i �vrigt besluta r�rande saken.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut genom vilket r�tten avg�r m�let ska skickas till parterna.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns en skiljaktig mening ska den bifogas.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut som f�r �verklagas ska inneh�lla upplysning om hur det ska ske.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">Om det kr�vs pr�vningstillst�nd i h�gre r�tt, ska beslutet inneh�lla upplysning<br/>om det och om de grunder som ett s�dant tillst�nd meddelas p�.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 1995:1692.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 1994:436.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:86</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rvaltningsr�ttens beslut �verklagas till kammarr�tten. Kammar-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">r�ttens beslut �verklagas till H�gsta f�rvaltningsdomstolen.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut f�r �verklagas av den som det ang�r, om det g�tt honom eller</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">henne emot.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">Kammarr�ttens beslut att meddela pr�vningstillst�nd f�r inte �verklagas.<br/>Om ett �verklagande eller en beg�ran om ompr�vning har avvisats p�</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">grund av att �verklagandet eller beg�ran har kommit in f�r sent och r�tten<br/>efter �verklagande har pr�vat avvisningsbeslutet eller v�grat pr�vningstill-<br/>st�nd i fr�ga om ett s�dant �verklagande, f�r r�ttens beslut inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>34 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r de m�l d�r det �r s�rskilt f�reskrivet kr�vs pr�vningstillst�nd f�r</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">att kammarr�tten ska pr�va ett �verklagande av ett beslut som f�rvalt-<br/>ningsr�tten har meddelat i m�let. Detsamma g�ller f�rvaltningsr�ttens beslut i<br/>en fr�ga som har ett direkt samband med ett s�dant m�l. N�got s�dant tillst�nd<br/>kr�vs dock inte n�r talan f�rs av Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekans-<br/>lern.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">Pr�vningstillst�nd ska meddelas om<br/>1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">r�tten har kommit till,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. det inte utan att s�dant tillst�nd meddelas g�r att bed�ma riktigheten av</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">det slut som f�rvaltningsr�tten har kommit till,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet pr�vas</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">av h�gre r�tt, eller</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">4. det annars finns synnerliga sk�l att pr�va �verklagandet.<br/>Pr�vningstillst�nd f�r begr�nsas till att g�lla en viss del av ett beslut, om ut-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">g�ngen i den delen inte kan p�verka andra delar av det �verklagade beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om pr�vningstillst�nd inte meddelas, st�r f�rvaltningsr�ttens beslut fast.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">En upplysning om detta ska tas in i kammarr�ttens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett �verklagande av kammarr�ttens beslut i ett m�l som har inletts i</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">kammarr�tten genom �verklagande, underst�llning eller ans�kan pr�vas av<br/>H�gsta f�rvaltningsdomstolen endast om pr�vningstillst�nd har meddelats.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om pr�vningstillst�nd inte meddelas, st�r kammarr�ttens beslut fast. En</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">upplysning om detta ska tas in i H�gsta f�rvaltningsdomstolens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">F�rsta stycket g�ller inte<br/>1. talan som Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekanslern f�r i m�l om</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">disciplinansvar eller om �terkallelse eller begr�nsning av beh�righet att ut�va<br/>yrke inom h�lso- och sjukv�rden, tandv�rden, detaljhandeln med l�kemedel<br/>eller djurens h�lso- och sjukv�rd,</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. talan som Justitiekanslern f�r i m�l enligt kreditupplysningslagen</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">(1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allm�n ka-<br/>mera�vervakning.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Pr�vningstillst�nd meddelas,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. om det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet pr�-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">vas av H�gsta f�rvaltningsdomstolen eller</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2010:1400.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2009:783.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">10 Senaste lydelse 2010:1400.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2010:1400.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:86</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. om det finns synnerliga sk�l till en s�dan pr�vning, s�som att det finns</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">grund f�r resning eller att m�lets utg�ng i kammarr�tten uppenbarligen beror<br/>p� grovt f�rbiseende eller grovt misstag.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om pr�vningstillst�nd meddelas i ett av tv� eller flera likartade m�l, f�r</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">pr�vningstillst�nd meddelas �ven i �vriga m�l.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>36 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft50">Pr�vningstillst�nd f�r begr�nsas till att g�lla en viss fr�ga i m�let,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">vars pr�vning �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen (prejudikatfr�ga) el-<br/>ler en viss del av m�let.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I avvaktan p� att pr�vning sker i enlighet med ett pr�vningstillst�nd som</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">har begr�nsats enligt f�rsta stycket f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen f�rklara<br/>fr�gan om meddelande av pr�vningstillst�nd r�rande m�let i �vrigt helt eller<br/>delvis vilande.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I den utstr�ckning som pr�vningstillst�nd inte meddelas och fr�gan om</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">pr�vningstillst�nd inte heller f�rklaras vilande, ska det �verklagade beslutet<br/>st� fast. En upplysning om detta ska tas in i H�gsta f�rvaltningsdomstolens<br/>beslut.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>36 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft50">Om H�gsta f�rvaltningsdomstolen med till�mpning av 36 a � har</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">pr�vat en prejudikatfr�ga f�r domstolen, om ytterligare pr�vning kr�vs, helt<br/>eller delvis grunda sitt avg�rande av m�let i �vrigt p� kammarr�ttens bed�m-<br/>ning eller, med undanr�jande av l�gre r�tts eller myndighets avg�rande, be-<br/>sluta om �terf�rvisning av m�let f�r fortsatt behandling.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>44 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">12</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">En handling anses ha kommit in till domstolen den dag handlingen</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">eller en avi om betald postf�rs�ndelse som inneh�ller handlingen anl�nt till<br/>domstolen eller n�tt en beh�rig tj�nsteman. Om domstolen underr�ttas s�rskilt<br/>om att ett meddelande till domstolen anl�nt till ett telebefordringsf�retag, an-<br/>ses meddelandet ha kommit in redan n�r underr�ttelsen n�tt en beh�rig tj�ns-<br/>teman.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det kan antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har l�m-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">nats hos domstolens kansli eller avskilts f�r domstolen p� ett postkontor, an-<br/>ses den ha kommit in den dagen om den n�tt en beh�rig tj�nsteman n�rmast<br/>f�ljande arbetsdag.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">En handling ska bekr�ftas av avs�ndaren om r�tten anser att det beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>48 �</b></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">13</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som f�r talan i m�l f�r som ombud eller bitr�de anlita n�gon som</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">�r l�mplig f�r uppdraget.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om den som �r ombud eller bitr�de visar oskicklighet eller of�rst�nd eller</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">annars �r ol�mplig f�r r�tten avvisa honom eller henne som ombud eller bi-<br/>tr�de i m�let. R�tten f�r ocks� f�rklara honom eller henne obeh�rig att vara<br/>ombud eller bitr�de vid r�tten antingen f�r viss tid eller tills vidare.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om den som avvisas eller f�rklaras obeh�rig enligt andra stycket �r advo-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">kat, ska �tg�rden anm�las till advokatsamfundets styrelse.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>49 �</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett ombud ska ha fullmakt.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om r�tten anser att ombudets beh�righet beh�ver styrkas, ska ombudet el-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ler huvudmannen f�rel�ggas att visa upp en skriftlig fullmakt. En s�dan full-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">12 Senaste lydelse 1973:246.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">13 Senaste lydelse 1987:748.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:86</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft62">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">makt ska inneh�lla ombudets namn. Om ombudet f�r s�tta n�gon annan i sitt<br/>st�lle, ska detta framg� av fullmakten.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om ans�kan eller �verklagandet har getts in av ombudet, ska det i f�rel�g-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">gandet anges att talan tas upp till pr�vning endast om detta f�ljs. Har ombudet<br/>vidtagit n�gon annan �tg�rd, ska det i f�rel�ggandet anges att �tg�rden beak-<br/>tas endast om detta f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft63">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">det.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. De nya best�mmelserna i 34 a � tredje stycket samt 36 a och 36 b �� g�l-</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">ler inte i fr�ga om beslut som en f�rvaltningsr�tt respektive kammarr�tt har<br/>meddelat f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft63">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

utf�rdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291)

dels att 3, 57, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a36, 44, 48 och 49 �� ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 6 b, 36 a och 36 b ��, av

f�ljande lydelse.

3 �

2

En ans�kan, ett �verklagande, en anm�lan, en underst�llning och varje

annan �tg�rd som inleder ett m�l ska vara skriftlig.

En ans�kan eller ett �verklagande fr�n en enskild ska inneh�lla uppgift om

hans eller hennes

1. personnummer eller organisationsnummer,
2. postadress och adress till arbetsplats samt i f�rekommande fall annan

adress d�r han eller hon kan antr�ffas f�r delgivning genom st�mningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnum-

mer, med undantag f�r nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang
som beh�ver uppges endast om r�tten beg�r det,

4. e-postadress, och
5. f�rh�llanden i �vrigt av betydelse f�r delgivning med honom eller

henne.

Om den enskildes talan f�rs av en st�llf�retr�dare, ska motsvarande uppgif-

ter l�mnas �ven om st�llf�retr�daren. Har den enskilde ett ombud, ska ombu-
dets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mo-
biltelefonnummer anges.

En ans�kan eller ett �verklagande fr�n en enskild ska dessutom inneh�lla

uppgifter om enskild motpart, om det finns en s�dan, i de h�nseenden som
anges i andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller hans eller hen-
nes st�llf�retr�dares arbetsplats, telefonnummer, e-postadress och ombud be-
h�ver l�mnas endast om uppgiften utan s�rskild utredning �r tillg�nglig f�r
den enskilde. Saknar motparten k�nd adress, ska uppgift l�mnas om den ut-
redning som gjorts f�r att fastst�lla detta.

Uppgifter som avses i andrafj�rde styckena ska g�lla f�rh�llandena n�r

uppgifterna l�mnas till r�tten. �ndras n�got av dessa f�rh�llanden eller �r en
uppgift ofullst�ndig eller felaktig, ska det utan dr�jsm�l anm�las till r�tten.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:1940.

SFS 2013:86

Utkom fr�n trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:86

5 �

3

Om en ans�kan eller ett �verklagande inneh�ller en s�dan brist att

handlingen inte kan l�ggas till grund f�r pr�vning i sak, ska r�tten f�rel�gga
s�kanden eller klaganden att inom viss tid avhj�lpa bristen vid p�f�ljd att
hans eller hennes talan annars avvisas. Detsamma g�ller om ans�kan eller
�verklagandet inte uppfyller f�reskrifterna i 3 �, om bristen inte �r av ringa
betydelse f�r fr�gan om delgivning.

6 �

Ett m�l tas inte upp till pr�vning, om en ans�kan, ett �verklagande eller

en annan �tg�rd som inleder ett m�l inte har skett inom f�reskriven tid.

6 a �

4

Ett �verklagande ska ges in till den myndighet som har meddelat det

beslut som �verklagas. Om ett �verklagande kommer in till den domstol som
ska pr�va �verklagandet i st�llet f�r till den myndighet som har meddelat be-
slutet, ska domstolen s�nda �verklagandet till myndigheten och samtidigt
l�mna uppgift om vilken dag �verklagandet kom in till domstolen.

�verklagandet ska ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag klaganden

fick del av beslutet.

Om klaganden �r en enskild och ett beslut av en f�rvaltningsr�tt eller kam-

marr�tt har meddelats vid en muntlig f�rhandling, eller det vid en s�dan f�r-
handling har angetts n�r beslutet kommer att meddelas, ska dock �verklagan-
det ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag domstolens beslut meddelades.

Om klaganden �r en part som f�retr�der det allm�nna, ska �verklagandet

alltid ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag f�rvaltningsr�ttens eller
kammarr�ttens beslut meddelades.

6 b �

Den myndighet som har meddelat det beslut som �verklagas pr�var

om �verklagandet har kommit in i r�tt tid. Om �verklagandet har kommit in
f�r sent, ska det avvisas.

�verklagandet ska dock inte avvisas om f�rseningen beror p� att myndig-

heten har l�mnat klaganden en felaktig underr�ttelse om hur man �verklagar.
�verklagandet ska inte heller avvisas om det inom �verklagandetiden har
kommit in till den domstol som ska pr�va �verklagandet.

Om �verklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, ska den myndighet

som har meddelat beslutet �verl�mna det och �vriga handlingar i �rendet till
den domstol som ska pr�va �verklagandet. Detta g�ller dock inte om �ver-
klagandet har f�rfallit enligt 28 � f�rvaltningslagen (1986:223).

7 �

5

Om en f�rvaltningsr�tt eller kammarr�tt i samband med att ett m�l in-

leds finner att den saknar beh�righet att handl�gga m�let men att en annan
motsvarande domstol skulle vara beh�rig, ska handlingarna i m�let l�mnas
�ver till den domstolen, om det inte finns n�got sk�l mot det. Handlingarna
ska anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag som de kom in
till den domstol som f�rst tog emot handlingarna. Den domstol som hand-
lingarna har l�mnats �ver till ska underr�tta parterna om �verl�mnandet.

3 Senaste lydelse 1985:271.

4 Senaste lydelse 2009:783.

5 Senaste lydelse 2009:783.

background image

3

SFS 2013:86

8 �

R�tten ska se till att m�let blir s� utrett som dess beskaffenhet kr�ver.

Genom fr�gor och p�pekanden ska r�tten verka f�r att parterna avhj�lper

otydligheter och ofullst�ndigheter i sina framst�llningar.

R�tten ska se till att inget on�digt f�rs in i m�let. �verfl�dig utredning f�r

avvisas.

10 �

6

En ans�kan, ett �verklagande eller en annan handling som inleder ett

m�l och det som h�r till handlingen ska skickas till motparten. Han eller hon
ska f�rel�ggas att svara inom viss tid vid p�f�ljd att m�let �nd� kan komma
att avg�ras.

Underr�ttelse enligt f�rsta stycket beh�vs inte,
1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt eller

delvis,

2. om underr�ttelse annars �r uppenbart on�dig,
3. om motparten �r en f�rvaltningsmyndighet och en underr�ttelse �r on�-

dig eller

4. om det kan befaras att underr�ttelse skulle avsev�rt f�rsv�ra genomf�r-

andet av beslut i m�let.

11 �

Den part som har f�relagts att svara ska g�ra det skriftligen, om inte

r�tten beslutar att svaret f�r l�mnas muntligen.

Parten ska i svaret ange om han eller hon medger eller bestrider yrkandena

i m�let eller, om m�let har inletts genom en anm�lan eller en underst�llning,
den �tg�rd som m�let g�ller. Om parten bestrider yrkandena eller �tg�rden,
ska han eller hon ange sk�len f�r bestridandet och de bevis som �beropas.

Svaret ska inneh�lla uppgift om vilket m�l det avser.

17 �

Vid en muntlig f�rhandling ska f�ljande antecknas:

1. yrkanden,
2. medgivanden,
3. bestridanden,
4. inv�ndningar,
5. vitsordanden,
6. i korthet de omst�ndigheter som parterna �beropar och bem�tandena av

dessa omst�ndigheter, samt

7. den utredning som l�ggs fram vid f�rhandlingen.

28 �

Den domstol som ska pr�va ett �verklagande f�r besluta att det �ver-

klagade beslutet, om det annars skulle g�lla omedelbart, tills vidare inte ska
g�lla och �ven i �vrigt besluta r�rande saken.

31 �

7

Ett beslut genom vilket r�tten avg�r m�let ska skickas till parterna.

Om det finns en skiljaktig mening ska den bifogas.

Ett beslut som f�r �verklagas ska inneh�lla upplysning om hur det ska ske.

Om det kr�vs pr�vningstillst�nd i h�gre r�tt, ska beslutet inneh�lla upplysning
om det och om de grunder som ett s�dant tillst�nd meddelas p�.

6 Senaste lydelse 1995:1692.

7 Senaste lydelse 1994:436.

background image

4

SFS 2013:86

33 �

8

F�rvaltningsr�ttens beslut �verklagas till kammarr�tten. Kammar-

r�ttens beslut �verklagas till H�gsta f�rvaltningsdomstolen.

Ett beslut f�r �verklagas av den som det ang�r, om det g�tt honom eller

henne emot.

Kammarr�ttens beslut att meddela pr�vningstillst�nd f�r inte �verklagas.
Om ett �verklagande eller en beg�ran om ompr�vning har avvisats p�

grund av att �verklagandet eller beg�ran har kommit in f�r sent och r�tten
efter �verklagande har pr�vat avvisningsbeslutet eller v�grat pr�vningstill-
st�nd i fr�ga om ett s�dant �verklagande, f�r r�ttens beslut inte �verklagas.

34 a �

9

F�r de m�l d�r det �r s�rskilt f�reskrivet kr�vs pr�vningstillst�nd f�r

att kammarr�tten ska pr�va ett �verklagande av ett beslut som f�rvalt-
ningsr�tten har meddelat i m�let. Detsamma g�ller f�rvaltningsr�ttens beslut i
en fr�ga som har ett direkt samband med ett s�dant m�l. N�got s�dant tillst�nd
kr�vs dock inte n�r talan f�rs av Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekans-
lern.

Pr�vningstillst�nd ska meddelas om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som f�rvaltnings-

r�tten har kommit till,

2. det inte utan att s�dant tillst�nd meddelas g�r att bed�ma riktigheten av

det slut som f�rvaltningsr�tten har kommit till,

3. det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet pr�vas

av h�gre r�tt, eller

4. det annars finns synnerliga sk�l att pr�va �verklagandet.
Pr�vningstillst�nd f�r begr�nsas till att g�lla en viss del av ett beslut, om ut-

g�ngen i den delen inte kan p�verka andra delar av det �verklagade beslutet.

Om pr�vningstillst�nd inte meddelas, st�r f�rvaltningsr�ttens beslut fast.

En upplysning om detta ska tas in i kammarr�ttens beslut.

35 �

10

Ett �verklagande av kammarr�ttens beslut i ett m�l som har inletts i

kammarr�tten genom �verklagande, underst�llning eller ans�kan pr�vas av
H�gsta f�rvaltningsdomstolen endast om pr�vningstillst�nd har meddelats.

Om pr�vningstillst�nd inte meddelas, st�r kammarr�ttens beslut fast. En

upplysning om detta ska tas in i H�gsta f�rvaltningsdomstolens beslut.

F�rsta stycket g�ller inte
1. talan som Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekanslern f�r i m�l om

disciplinansvar eller om �terkallelse eller begr�nsning av beh�righet att ut�va
yrke inom h�lso- och sjukv�rden, tandv�rden, detaljhandeln med l�kemedel
eller djurens h�lso- och sjukv�rd,

2. talan som Justitiekanslern f�r i m�l enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allm�n ka-
mera�vervakning.

36 �

11

Pr�vningstillst�nd meddelas,

1. om det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet pr�-

vas av H�gsta f�rvaltningsdomstolen eller

8 Senaste lydelse 2010:1400.

9 Senaste lydelse 2009:783.

10 Senaste lydelse 2010:1400.

11 Senaste lydelse 2010:1400.

background image

5

SFS 2013:86

2. om det finns synnerliga sk�l till en s�dan pr�vning, s�som att det finns

grund f�r resning eller att m�lets utg�ng i kammarr�tten uppenbarligen beror
p� grovt f�rbiseende eller grovt misstag.

Om pr�vningstillst�nd meddelas i ett av tv� eller flera likartade m�l, f�r

pr�vningstillst�nd meddelas �ven i �vriga m�l.

36 a �

Pr�vningstillst�nd f�r begr�nsas till att g�lla en viss fr�ga i m�let,

vars pr�vning �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen (prejudikatfr�ga) el-
ler en viss del av m�let.

I avvaktan p� att pr�vning sker i enlighet med ett pr�vningstillst�nd som

har begr�nsats enligt f�rsta stycket f�r H�gsta f�rvaltningsdomstolen f�rklara
fr�gan om meddelande av pr�vningstillst�nd r�rande m�let i �vrigt helt eller
delvis vilande.

I den utstr�ckning som pr�vningstillst�nd inte meddelas och fr�gan om

pr�vningstillst�nd inte heller f�rklaras vilande, ska det �verklagade beslutet
st� fast. En upplysning om detta ska tas in i H�gsta f�rvaltningsdomstolens
beslut.

36 b �

Om H�gsta f�rvaltningsdomstolen med till�mpning av 36 a � har

pr�vat en prejudikatfr�ga f�r domstolen, om ytterligare pr�vning kr�vs, helt
eller delvis grunda sitt avg�rande av m�let i �vrigt p� kammarr�ttens bed�m-
ning eller, med undanr�jande av l�gre r�tts eller myndighets avg�rande, be-
sluta om �terf�rvisning av m�let f�r fortsatt behandling.

44 �

12

En handling anses ha kommit in till domstolen den dag handlingen

eller en avi om betald postf�rs�ndelse som inneh�ller handlingen anl�nt till
domstolen eller n�tt en beh�rig tj�nsteman. Om domstolen underr�ttas s�rskilt
om att ett meddelande till domstolen anl�nt till ett telebefordringsf�retag, an-
ses meddelandet ha kommit in redan n�r underr�ttelsen n�tt en beh�rig tj�ns-
teman.

Om det kan antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har l�m-

nats hos domstolens kansli eller avskilts f�r domstolen p� ett postkontor, an-
ses den ha kommit in den dagen om den n�tt en beh�rig tj�nsteman n�rmast
f�ljande arbetsdag.

En handling ska bekr�ftas av avs�ndaren om r�tten anser att det beh�vs.

48 �

13

Den som f�r talan i m�l f�r som ombud eller bitr�de anlita n�gon som

�r l�mplig f�r uppdraget.

Om den som �r ombud eller bitr�de visar oskicklighet eller of�rst�nd eller

annars �r ol�mplig f�r r�tten avvisa honom eller henne som ombud eller bi-
tr�de i m�let. R�tten f�r ocks� f�rklara honom eller henne obeh�rig att vara
ombud eller bitr�de vid r�tten antingen f�r viss tid eller tills vidare.

Om den som avvisas eller f�rklaras obeh�rig enligt andra stycket �r advo-

kat, ska �tg�rden anm�las till advokatsamfundets styrelse.

49 �

Ett ombud ska ha fullmakt.

Om r�tten anser att ombudets beh�righet beh�ver styrkas, ska ombudet el-

ler huvudmannen f�rel�ggas att visa upp en skriftlig fullmakt. En s�dan full-

12 Senaste lydelse 1973:246.

13 Senaste lydelse 1987:748.

background image

6

SFS 2013:86

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

makt ska inneh�lla ombudets namn. Om ombudet f�r s�tta n�gon annan i sitt
st�lle, ska detta framg� av fullmakten.

Om ans�kan eller �verklagandet har getts in av ombudet, ska det i f�rel�g-

gandet anges att talan tas upp till pr�vning endast om detta f�ljs. Har ombudet
vidtagit n�gon annan �tg�rd, ska det i f�rel�ggandet anges att �tg�rden beak-
tas endast om detta f�ljs.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r beslut som har meddelats f�re ikrafttr�dan-

det.

3. De nya best�mmelserna i 34 a � tredje stycket samt 36 a och 36 b �� g�l-

ler inte i fr�ga om beslut som en f�rvaltningsr�tt respektive kammarr�tt har
meddelat f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

;