SFS 2013:135 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 14 mars 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 62 kap. 6 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

62 kap.

6 §

3

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkrings-

avgifter under förutsättning att

1. den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattnings-

året i Sverige, och

2. den skattskyldige enligt slutligt fastställd debitering eller liknande ska

betala avgifterna

� i överensstämmelse med den konvention som avses i lagen (2013:134)

om nordisk konvention om social trygghet, eller

� till följd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de soci-
ala trygghetssystemen ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om social
trygghet.

Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget

tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för avgifter som betalas i överens-

stämmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114) om nordisk
konvention om social trygghet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:31, bet. 2012/13:SfU5, rskr. 2012/13:165.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2012:832.

SFS 2013:135

Utkom från trycket
den 26 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013