SFS 2013:1004 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

131004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § samt 6 a kap. 1 och 2 §§

lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2012:680.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som upp-
fyller krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

3 kr 13 öre
per liter
1 kr 40 öre
per liter

2 kr 50 öre per liter

2 kr 50 öre per liter

5 kr 63 öre per
liter
3 kr 90 öre per
liter

b) miljöklass 2

3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre per liter 5 kr 66 öre per

liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1
eller 7

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 50 öre per liter 6 kr 41 öre per

liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja, die-
selbrännolja, foto-
gen, m.m. som

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent de-
stillat vid 350°C,

817 kr per m

3

3 093 kr per m

3

3 910 kr per m

3

SFS 2013:1004

Utkom från trycket
den 10 december 2013

background image

2

SFS 2013:1004

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

6 a kap.

1 §

3

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

b) inte har för-
setts med märk-
och färgämnen
och ger minst 85
volymprocent de-
stillat vid 350°C,
tillhörig

miljöklass 1

1 762 kr
per m

3

3 093 kr per m

3

4 855 kr
per m

3

miljöklass 2

2 031 kr
per m

3

3 093 kr per m

3

5 124 kr
per m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 172 kr
per m

3

3 093 kr per m

3

5 265 kr
per m

3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av motor-
drivet fordon, far-
tyg eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

2 603 kr per
1 000 kg

2 603 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål
än som avses
under a

1 050 kr per
1 000 kg

3 254 kr per
1 000 kg

4 304 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av motor-
drivet fordon, far-
tyg eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 853 kr per
1 000 m

3

1 853 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål
än som avses
under a

903 kr per
1 000 m

3

2 316 kr per
1 000 m

3

3 219 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

621 kr per
1 000 kg

2 691 kr per
1 000 kg

3 312 kr per
1 000 kg

7. 2710 11 31

Flygbensin med
en blyhalt om
högst 0,005 gram
per liter

3 kr 16 öre
per liter

2 kr 50 öre
per liter

5 kr 66 öre
per liter

3 Senaste lydelse 2012:796.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

background image

3

SFS 2013:1004

2 §

4

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b�11 medges be-

frielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse
från kol-
dioxidskatt

Befrielse
från
svavelskatt

17. Om skattebefrielse inte
följer av tidigare punkter,
förbrukning för framställ-
ning av värme i en anlägg-
ning för vilken utsläpps-
rätter ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen om
handel med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduktion

70 procent

100 procent

�

b) i annan
värmeproduktion

�

20 procent

�

4 Senaste lydelse 2012:798.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013