SFS 2013:1017 Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

131017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1197) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Botswana;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1992:1197) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana och bilagan till lagen
ska ha följande lydelse.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Botswana under-
tecknade den 19 oktober 1992 ska, i den lydelse som detta har fått genom det
protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 20 februari 2013,
gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa med-

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas beträffande
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft
eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts

dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:9, bet. 2013/14:SkU5, rskr. 2013/14:63.

SFS 2013:1017

Utkom från trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1017

Bilaga

(�versättning)

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF BOTSWANA FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVEN-
TION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH REPUBLIKEN BOTSWA-
NAS REGERING F�R UNDVI-
KANDE AV DUBBELBESKATT-
NING OCH F�RHINDRANDE
AV SKATTEFLYKT BETR�F-
FANDE SKATTER P�& IN-
KOMST

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Article 26

Artikel 26

Exchange of information

Utbyte av upplysningar

(1) The competent authorities of

the Contracting States shall exchange
such information as is foreseeably re-
levant for carrying out the provisions
of this Convention or to the adminis-
tration or enforcement of the do-
mestic laws concerning taxes of
every kind and description imposed
on behalf of the Contracting States,
or of their political subdivisions or
local authorities, insofar as the taxa-
tion thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of infor-
mation is not restricted by Articles 1
and 2.

1. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna ska utbyta så-
dana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna
eller för dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av ar-
tiklarna 1 och 2.

(2) Any information received un-

der paragraph (1) by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information obtai-
ned under the domestic laws of that
State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or pro-
secution in respect of, the determina-
tion of appeals in relation to the taxes
referred to in paragraph (1), or the
oversight of the above. Such persons
or authorities shall use the informa-
tion only for such purposes. They
may disclose the information in pub-

2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt punkt 1
ska behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas en-
dast för personer eller myndigheter
(däri inbegripet domstolar och för-
valtningsorgan) som fastställer, upp-
bär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal
eller överklagande i fråga om dessa
skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa per-
soner eller myndigheter får använda
upplysningar bara för sådana än-
damål. De får yppa upplysningarna

background image

3

SFS 2013:1017

lic court proceedings or in judicial
decisions.

vid offentlig rättegång eller i dom-
stolsavgöranden.

(3) In no case shall the provisions

of paragraphs (1) and (2) be con-
strued so as to impose on a Contract-
ing State the obligation:

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och ad-
ministrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtalsslu-
tande staten,

(b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the administra-
tion of that or of the other Contract-
ing State;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-
sional secret or trade process, or in-
formation the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public).

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärs-, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

(4) If information is requested by a

Contracting State in accordance with
this Article, the other Contracting
State shall use its information gather-
ing measures to obtain the requested
information, even though that other
State may not need such information
for its own tax purposes. The obliga-
tion contained in the preceding sent-
ence is subject to the limitations of
paragraph (3) but in no case shall
such limitations be construed to per-
mit a Contracting State to decline to
supply information solely because it
has no domestic interest in such in-
formation.

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel ska
den andra avtalsslutande staten an-
vända de medel som denna stat förfo-
gar över för att inhämta de begärda
upplysningarna, även om denna
andra stat inte har behov av upplys-
ningarna för sina egna beskattnings-
ändamål. Förpliktelsen i föregående
mening begränsas av bestämmel-
serna i punkt 3, men detta medför
inte en rätt för en avtalsslutande stat
att vägra lämna upplysningar uteslu-
tande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplys-
ningar.

(5) In no case shall the provisions

of paragraph (3) be construed to per-
mit a Contracting State to decline to
supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a fi-
duciary capacity or because it relates
to ownership interests in a person.

5. Bestämmelserna i punkt 3 med-

för inte rätt för en avtalsslutande stat
att vägra att lämna upplysningar ute-
slutande därför att upplysningarna
innehas av en bank, annan finansiell
institution, ombud, representant eller
förvaltare eller därför att upplysning-
arna gäller äganderätt i en person.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

4

SFS 2013:1017

Article 28

Artikel 28

Limitation of benefits

Begränsningar av förmåner

(1) Where any person derives in-

come from a source situated outside
Botswana and such income is also
exempt from tax in Sweden under
this Convention, Sweden may tax
such income under its own laws not-
withstanding this Convention.

(2) Notwithstanding any other

provisions of this Convention, where

1. I fall då person uppbär inkomst

från källa i annan stat än Botswana
och sådan inkomst är undantagen
från beskattning i Sverige enligt detta
avtal, får Sverige ändå beskatta sådan
inkomst enligt sin interna lagstiftning
utan hinder av detta avtal.

2. Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its in-
come primarily from other States

a) bolag med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar sina inkoms-
ter huvudsakligen från andra stater

(i) from activities such as banking,

shipping, financing or insurance, or

1) från sådan verksamhet som

bank-, sjöfarts-, finans- eller försäk-
ringsverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of compa-
nies which carry on business primar-
ily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor,

co-ordination centre eller liknande
enhet som tillhandahåller administra-
tiva eller andra tjänster till en grupp
av bolag som bedriver rörelse huvud-
sakligen i andra stater, och

(b) such income would bear a

significantly lower tax under the
laws of that State than income from
similar activities carried out within
that State or from being the head-
quarters, co-ordination centre or
similar entity providing administra-
tive services or other support to a
group of companies which carry on
business in that State, as the case
may be,

b) sådan inkomst beskattas väsent-

ligt lägre enligt lagstiftningen i denna
stat än inkomster från liknande verk-
samhet som bedrivs inom denna stat
eller från att vara huvudkontor, co-
ordination centre eller liknande enhet
som tillhandahåller administrativa el-
ler andra tjänster till en grupp av bo-
lag som bedriver rörelse i denna stat,

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a reduc-
tion of tax shall not apply to the in-
come of such company and to the di-
vidends paid by such company.

ska de bestämmelser i detta avtal

som medger undantag från eller ned-
sättning av skatt inte tillämpas på in-
komst som sådant bolag förvärvar
och inte heller på utdelning som be-
talas av sådant bolag.

(3) Any provision of this Conven-

tion conferring an exemption or re-
duction of tax shall not apply to the
income of, or to the dividends paid
by, a company resident in a Contract-
ing State that is entitled to special tax
benefits in Botswana under the In-
come Tax Act, Part XVI, Sections

3. Bestämmelser i detta avtal som

medger undantag från eller ned-
sättning av skatt ska inte tillämpas på
inkomst som förvärvas av, eller på
utdelning som betalas av, ett bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat
som är berättigat till särskild skat-
telättnad enligt del XVI, paragraferna

background image

5

SFS 2013:1017

137�142, or any substantially similar
law enacted in Botswana.

137�142, i Botswanas Income Tax
Act eller någon annan lag i Botswana
som är huvudsakligen likartad denna
lag.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013