SFS 2013:1017 Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

131017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AHAFKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:AHAFKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:AHAFKB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:AHAFGA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:AHAFFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:1197) om <br/>dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och <br/>Botswana;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (1992:1197) om</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana och bilagan till lagen<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Det avtal f�r undvikande av dubbelbeskattning och f�rhindrande av</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">skatteflykt betr�ffande skatter p� inkomst som Sverige och Botswana under-<br/>tecknade den 19 oktober 1992 ska, i den lydelse som detta har f�tt genom det<br/>protokoll om �ndring i avtalet som undertecknades den 20 februari 2013,<br/>g�lla som lag h�r i landet.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avtalets inneh�ll framg�r av bilaga till denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Avtalets beskattningsregler ska till�mpas endast till den del dessa med-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r inskr�nkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle f�religga.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.<br/>2. Denna lag till�mpas betr�ffande <br/>a) k�llskatter, p� belopp som betalas eller tillgodof�rs den 1 januari det �r</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som f�ljer n�rmast efter den dag d� lagen tr�der i kraft eller senare,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) andra skatter p� inkomst, p� skatt som tas ut f�r beskattnings�r som b�r-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">jar den 1 januari det �r som f�ljer n�rmast efter den dag d� lagen tr�der i kraft<br/>eller senare, och</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, p� beg�ran som framst�llts</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dagen f�r ikrafttr�dandet av lagen eller senare.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Claes Lundgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:9, bet. 2013/14:SkU5, rskr. 2013/14:63.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1017</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1017</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft22"><i> (�vers�ttning)</i></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>CONVENTION BETWEEN THE<br/>GOVERNMENT OF THE KING-<br/>DOM OF SWEDEN AND THE<br/>GOVERNMENT OF THE RE-<br/>PUBLIC OF BOTSWANA FOR<br/>THE AVOIDANCE OF DOUBLE<br/>TAXATION AND THE PREVEN-<br/>TION OF FISCAL EVASION<br/>WITH RESPECT TO TAXES ON<br/>INCOME </b></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>AVTAL MELLAN KONUNGA-<br/>RIKET SVERIGES REGERING<br/>OCH REPUBLIKEN BOTSWA-<br/>NAS REGERING F�R UNDVI-<br/>KANDE AV DUBBELBESKATT-<br/>NING OCH F�RHINDRANDE<br/>AV SKATTEFLYKT BETR�F-<br/>FANDE SKATTER P� IN-<br/>KOMST</b></p> <p style="position:absolute;top:297px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">                     </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Article 26</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Artikel 26</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Exchange of information</i></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Utbyte av upplysningar</i></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">(1) The competent authorities of</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">the Contracting States shall exchange<br/>such information as is foreseeably re-<br/>levant for carrying out the provisions<br/>of this Convention or to the adminis-<br/>tration or enforcement of the do-<br/>mestic laws concerning taxes of<br/>every kind and description imposed<br/>on behalf of the Contracting States,<br/>or of their political subdivisions or<br/>local authorities, insofar as the taxa-<br/>tion thereunder is not contrary to the<br/>Convention. The exchange of infor-<br/>mation is not restricted by Articles 1<br/>and 2.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">1. De beh�riga myndigheterna i de</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft25">avtalsslutande staterna ska utbyta s�-<br/>dana upplysningar som kan antas<br/>vara relevanta vid till�mpningen av<br/>best�mmelserna i detta avtal eller f�r<br/>administration eller verkst�llighet av<br/>intern lagstiftning i fr�ga om skatter<br/>av varje slag och beskaffenhet som<br/>tas ut f�r de avtalsslutande staterna<br/>eller f�r dess politiska underavdel-<br/>ningar eller lokala myndigheter, om<br/>beskattningen enligt denna lagstift-<br/>ning inte strider mot avtalet. Utbytet<br/>av upplysningar begr�nsas inte av ar-<br/>tiklarna 1 och 2.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">(2) Any information received un-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">der paragraph (1) by a Contracting<br/>State shall be treated as secret in the<br/>same manner as information obtai-<br/>ned under the domestic laws of that<br/>State and shall be disclosed only to<br/>persons or authorities (including<br/>courts and administrative bodies)<br/>concerned with the assessment or<br/>collection of, the enforcement or pro-<br/>secution in respect of, the determina-<br/>tion of appeals in relation to the taxes<br/>referred to in paragraph (1), or the<br/>oversight of the above. Such persons<br/>or authorities shall use the informa-<br/>tion only for such purposes. They<br/>may disclose the information in pub-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Upplysningar som en avtals-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft25">slutande stat tagit emot enligt punkt 1<br/>ska behandlas som hemliga p�<br/>samma s�tt som upplysningar som<br/>erh�llits enligt den interna lagstift-<br/>ningen i denna stat och f�r yppas en-<br/>dast f�r personer eller myndigheter<br/>(d�ri inbegripet domstolar och f�r-<br/>valtningsorgan) som fastst�ller, upp-<br/>b�r eller driver in de skatter som<br/>�syftas i punkt 1 eller handl�gger �tal<br/>eller �verklagande i fr�ga om dessa<br/>skatter eller som ut�var tillsyn �ver<br/>n�mnda verksamheter. Dessa per-<br/>soner eller myndigheter f�r anv�nda<br/>upplysningar bara f�r s�dana �n-<br/>dam�l. De f�r yppa upplysningarna</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1017</b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">lic court proceedings or in judicial<br/>decisions.</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">vid offentlig r�tteg�ng eller i dom-<br/>stolsavg�randen.</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(3) In no case shall the provisions</p> <p style="position:absolute;top:106px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">of paragraphs (1) and (2) be con-<br/>strued so as to impose on a Contract-<br/>ing State the obligation:</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Best�mmelserna i punkterna 1</p> <p style="position:absolute;top:106px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">och 2 medf�r inte skyldighet f�r en<br/>avtalsslutande stat att:</p> <p style="position:absolute;top:158px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(a) to carry out administrative</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">measures at variance with the laws<br/>and administrative practice of that or<br/>of the other Contracting State;</p> <p style="position:absolute;top:158px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">avviker fr�n lagstiftning och ad-<br/>ministrativ praxis i denna avtalsslu-<br/>tande stat eller i den andra avtalsslu-<br/>tande staten,</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(b) to supply information which is</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">not obtainable under the laws or in<br/>the normal course of the administra-<br/>tion of that or of the other Contract-<br/>ing State;</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">b) l�mna upplysningar som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">tillg�ngliga enligt lagstiftning eller<br/>sedvanlig administrativ praxis i<br/>denna avtalsslutande stat eller i den<br/>andra avtalsslutande staten,</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(c) to supply information which</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">would disclose any trade, business,<br/>industrial, commercial or profes-<br/>sional secret or trade process, or in-<br/>formation the disclosure of which<br/>would be contrary to public policy<br/>(<i>ordre public</i>).</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">c) l�mna upplysningar som skulle</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">r�ja aff�rs-, industri-, handels- eller<br/>yrkeshemlighet eller i n�ringsverk-<br/>samhet nyttjat f�rfaringss�tt eller<br/>upplysningar, vilkas �verl�mnande<br/>skulle strida mot allm�nna h�nsyn<br/>(<i>ordre public</i>).</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(4) If information is requested by a</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">Contracting State in accordance with<br/>this Article, the other Contracting<br/>State shall use its information gather-<br/>ing measures to obtain the requested<br/>information, even though that other<br/>State may not need such information<br/>for its own tax purposes. The obliga-<br/>tion contained in the preceding sent-<br/>ence is subject to the limitations of<br/>paragraph (3) but in no case shall<br/>such limitations be construed to per-<br/>mit a Contracting State to decline to<br/>supply information solely because it<br/>has no domestic interest in such in-<br/>formation.</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">4. D� en avtalsslutande stat beg�r</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">upplysningar enligt denna artikel ska<br/>den andra avtalsslutande staten an-<br/>v�nda de medel som denna stat f�rfo-<br/>gar �ver f�r att inh�mta de beg�rda<br/>upplysningarna, �ven om denna<br/>andra stat inte har behov av upplys-<br/>ningarna f�r sina egna beskattnings-<br/>�ndam�l. F�rpliktelsen i f�reg�ende<br/>mening begr�nsas av best�mmel-<br/>serna i punkt 3, men detta medf�r<br/>inte en r�tt f�r en avtalsslutande stat<br/>att v�gra l�mna upplysningar uteslu-<br/>tande d�rf�r att denna stat inte har<br/>n�got eget intresse av s�dana upplys-<br/>ningar.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">(5) In no case shall the provisions</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">of paragraph (3) be construed to per-<br/>mit a Contracting State to decline to<br/>supply information solely because<br/>the information is held by a bank,<br/>other financial institution, nominee<br/>or person acting in an agency or a fi-<br/>duciary capacity or because it relates<br/>to ownership interests in a person.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft30">5. Best�mmelserna i punkt 3 med-</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r inte r�tt f�r en avtalsslutande stat<br/>att v�gra att l�mna upplysningar ute-<br/>slutande d�rf�r att upplysningarna<br/>innehas av en bank, annan finansiell<br/>institution, ombud, representant eller<br/>f�rvaltare eller d�rf�r att upplysning-<br/>arna g�ller �gander�tt i en person.</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">                     </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1017</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Article 28</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Artikel 28</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Limitation of benefits</i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Begr�nsningar av f�rm�ner</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(1) Where any person derives in-</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">come from a source situated outside<br/>Botswana and such income is also<br/>exempt from tax in Sweden under<br/>this Convention, Sweden may tax<br/>such income under its own laws not-<br/>withstanding this Convention.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(2) Notwithstanding any other</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">provisions of this Convention, where</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">1. I fall d� person uppb�r inkomst</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft44">fr�n k�lla i annan stat �n Botswana<br/>och s�dan inkomst �r undantagen<br/>fr�n beskattning i Sverige enligt detta<br/>avtal, f�r Sverige �nd� beskatta s�dan<br/>inkomst enligt sin interna lagstiftning<br/>utan hinder av detta avtal.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Utan hinder av �vriga best�m-</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft40">melser i detta avtal, om</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(a) a company that is a resident of</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">a Contracting State derives its in-<br/>come primarily from other States</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">a) bolag med hemvist i en avtals-</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft44">slutande stat f�rv�rvar sina inkoms-<br/>ter huvudsakligen fr�n andra stater</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(i) from activities such as banking,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">shipping, financing or insurance, or</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">1) fr�n s�dan verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft44">bank-, sj�farts-, finans- eller f�rs�k-<br/>ringsverksamhet, eller</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(ii) from being the headquarters,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">co-ordination centre or similar entity<br/>providing administrative services or<br/>other support to a group of compa-<br/>nies which carry on business primar-<br/>ily in other States; and</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">2) genom att vara huvudkontor,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft44">co-ordination centre eller liknande<br/>enhet som tillhandah�ller administra-<br/>tiva eller andra tj�nster till en grupp<br/>av bolag som bedriver r�relse huvud-<br/>sakligen i andra stater, och</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(b) such income would bear a</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">significantly lower tax under the<br/>laws of that State than income from<br/>similar activities carried out within<br/>that State or from being the head-<br/>quarters, co-ordination centre or<br/>similar entity providing administra-<br/>tive services or other support to a<br/>group of companies which carry on<br/>business in that State, as the case<br/>may be,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">b) s�dan inkomst beskattas v�sent-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft44">ligt l�gre enligt lagstiftningen i denna<br/>stat �n inkomster fr�n liknande verk-<br/>samhet som bedrivs inom denna stat<br/>eller fr�n att vara huvudkontor, co-<br/>ordination centre eller liknande enhet<br/>som tillhandah�ller administrativa el-<br/>ler andra tj�nster till en grupp av bo-<br/>lag som bedriver r�relse i denna stat,</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">any provisions of this Convention</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">conferring an exemption or a reduc-<br/>tion of tax shall not apply to the in-<br/>come of such company and to the di-<br/>vidends paid by such company.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">ska de best�mmelser i detta avtal</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft44">som medger undantag fr�n eller ned-<br/>s�ttning av skatt inte till�mpas p� in-<br/>komst som s�dant bolag f�rv�rvar<br/>och inte heller p� utdelning som be-<br/>talas av s�dant bolag.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">(3) Any provision of this Conven-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">tion conferring an exemption or re-<br/>duction of tax shall not apply to the<br/>income of, or to the dividends paid<br/>by, a company resident in a Contract-<br/>ing State that is entitled to special tax<br/>benefits in Botswana under the In-<br/>come Tax Act, Part XVI, Sections</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft40">3. Best�mmelser i detta avtal som</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft44">medger undantag fr�n eller ned-<br/>s�ttning av skatt ska inte till�mpas p�<br/>inkomst som f�rv�rvas av, eller p�<br/>utdelning som betalas av, ett bolag<br/>med hemvist i en avtalsslutande stat<br/>som �r ber�ttigat till s�rskild skat-<br/>tel�ttnad enligt del XVI, paragraferna</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:1017</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">137142, or any substantially similar<br/>law enacted in Botswana.</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft52">137142, i Botswanas Income Tax<br/>Act eller n�gon annan lag i Botswana<br/>som �r huvudsakligen likartad denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:117px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">                     </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft60">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:1197) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Botswana;

utf�rdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (1992:1197) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana och bilagan till lagen
ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Det avtal f�r undvikande av dubbelbeskattning och f�rhindrande av

skatteflykt betr�ffande skatter p� inkomst som Sverige och Botswana under-
tecknade den 19 oktober 1992 ska, i den lydelse som detta har f�tt genom det
protokoll om �ndring i avtalet som undertecknades den 20 februari 2013,
g�lla som lag h�r i landet.

Avtalets inneh�ll framg�r av bilaga till denna lag.

2 �

Avtalets beskattningsregler ska till�mpas endast till den del dessa med-

f�r inskr�nkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle f�religga.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.
2. Denna lag till�mpas betr�ffande
a) k�llskatter, p� belopp som betalas eller tillgodof�rs den 1 januari det �r

som f�ljer n�rmast efter den dag d� lagen tr�der i kraft eller senare,

b) andra skatter p� inkomst, p� skatt som tas ut f�r beskattnings�r som b�r-

jar den 1 januari det �r som f�ljer n�rmast efter den dag d� lagen tr�der i kraft
eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, p� beg�ran som framst�llts

dagen f�r ikrafttr�dandet av lagen eller senare.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:9, bet. 2013/14:SkU5, rskr. 2013/14:63.

SFS 2013:1017

Utkom fr�n trycket
den 13 december 2013

background image

2

SFS 2013:1017

Bilaga

(�vers�ttning)

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KING-
DOM OF SWEDEN AND THE
GOVERNMENT OF THE RE-
PUBLIC OF BOTSWANA FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVEN-
TION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH REPUBLIKEN BOTSWA-
NAS REGERING F�R UNDVI-
KANDE AV DUBBELBESKATT-
NING OCH F�RHINDRANDE
AV SKATTEFLYKT BETR�F-
FANDE SKATTER P� IN-
KOMST

                     

Article 26

Artikel 26

Exchange of information

Utbyte av upplysningar

(1) The competent authorities of

the Contracting States shall exchange
such information as is foreseeably re-
levant for carrying out the provisions
of this Convention or to the adminis-
tration or enforcement of the do-
mestic laws concerning taxes of
every kind and description imposed
on behalf of the Contracting States,
or of their political subdivisions or
local authorities, insofar as the taxa-
tion thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of infor-
mation is not restricted by Articles 1
and 2.

1. De beh�riga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna ska utbyta s�-
dana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid till�mpningen av
best�mmelserna i detta avtal eller f�r
administration eller verkst�llighet av
intern lagstiftning i fr�ga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut f�r de avtalsslutande staterna
eller f�r dess politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begr�nsas inte av ar-
tiklarna 1 och 2.

(2) Any information received un-

der paragraph (1) by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information obtai-
ned under the domestic laws of that
State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or pro-
secution in respect of, the determina-
tion of appeals in relation to the taxes
referred to in paragraph (1), or the
oversight of the above. Such persons
or authorities shall use the informa-
tion only for such purposes. They
may disclose the information in pub-

2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt punkt 1
ska behandlas som hemliga p�
samma s�tt som upplysningar som
erh�llits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och f�r yppas en-
dast f�r personer eller myndigheter
(d�ri inbegripet domstolar och f�r-
valtningsorgan) som fastst�ller, upp-
b�r eller driver in de skatter som
�syftas i punkt 1 eller handl�gger �tal
eller �verklagande i fr�ga om dessa
skatter eller som ut�var tillsyn �ver
n�mnda verksamheter. Dessa per-
soner eller myndigheter f�r anv�nda
upplysningar bara f�r s�dana �n-
dam�l. De f�r yppa upplysningarna

background image

3

SFS 2013:1017

lic court proceedings or in judicial
decisions.

vid offentlig r�tteg�ng eller i dom-
stolsavg�randen.

(3) In no case shall the provisions

of paragraphs (1) and (2) be con-
strued so as to impose on a Contract-
ing State the obligation:

3. Best�mmelserna i punkterna 1

och 2 medf�r inte skyldighet f�r en
avtalsslutande stat att:

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

a) vidta f�rvaltnings�tg�rder som

avviker fr�n lagstiftning och ad-
ministrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtalsslu-
tande staten,

(b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the administra-
tion of that or of the other Contract-
ing State;

b) l�mna upplysningar som inte �r

tillg�ngliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profes-
sional secret or trade process, or in-
formation the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public).

c) l�mna upplysningar som skulle

r�ja aff�rs-, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i n�ringsverk-
samhet nyttjat f�rfaringss�tt eller
upplysningar, vilkas �verl�mnande
skulle strida mot allm�nna h�nsyn
(ordre public).

(4) If information is requested by a

Contracting State in accordance with
this Article, the other Contracting
State shall use its information gather-
ing measures to obtain the requested
information, even though that other
State may not need such information
for its own tax purposes. The obliga-
tion contained in the preceding sent-
ence is subject to the limitations of
paragraph (3) but in no case shall
such limitations be construed to per-
mit a Contracting State to decline to
supply information solely because it
has no domestic interest in such in-
formation.

4. D� en avtalsslutande stat beg�r

upplysningar enligt denna artikel ska
den andra avtalsslutande staten an-
v�nda de medel som denna stat f�rfo-
gar �ver f�r att inh�mta de beg�rda
upplysningarna, �ven om denna
andra stat inte har behov av upplys-
ningarna f�r sina egna beskattnings-
�ndam�l. F�rpliktelsen i f�reg�ende
mening begr�nsas av best�mmel-
serna i punkt 3, men detta medf�r
inte en r�tt f�r en avtalsslutande stat
att v�gra l�mna upplysningar uteslu-
tande d�rf�r att denna stat inte har
n�got eget intresse av s�dana upplys-
ningar.

(5) In no case shall the provisions

of paragraph (3) be construed to per-
mit a Contracting State to decline to
supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a fi-
duciary capacity or because it relates
to ownership interests in a person.

5. Best�mmelserna i punkt 3 med-

f�r inte r�tt f�r en avtalsslutande stat
att v�gra att l�mna upplysningar ute-
slutande d�rf�r att upplysningarna
innehas av en bank, annan finansiell
institution, ombud, representant eller
f�rvaltare eller d�rf�r att upplysning-
arna g�ller �gander�tt i en person.

                     

background image

4

SFS 2013:1017

Article 28

Artikel 28

Limitation of benefits

Begr�nsningar av f�rm�ner

(1) Where any person derives in-

come from a source situated outside
Botswana and such income is also
exempt from tax in Sweden under
this Convention, Sweden may tax
such income under its own laws not-
withstanding this Convention.

(2) Notwithstanding any other

provisions of this Convention, where

1. I fall d� person uppb�r inkomst

fr�n k�lla i annan stat �n Botswana
och s�dan inkomst �r undantagen
fr�n beskattning i Sverige enligt detta
avtal, f�r Sverige �nd� beskatta s�dan
inkomst enligt sin interna lagstiftning
utan hinder av detta avtal.

2. Utan hinder av �vriga best�m-

melser i detta avtal, om

(a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its in-
come primarily from other States

a) bolag med hemvist i en avtals-

slutande stat f�rv�rvar sina inkoms-
ter huvudsakligen fr�n andra stater

(i) from activities such as banking,

shipping, financing or insurance, or

1) fr�n s�dan verksamhet som

bank-, sj�farts-, finans- eller f�rs�k-
ringsverksamhet, eller

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of compa-
nies which carry on business primar-
ily in other States; and

2) genom att vara huvudkontor,

co-ordination centre eller liknande
enhet som tillhandah�ller administra-
tiva eller andra tj�nster till en grupp
av bolag som bedriver r�relse huvud-
sakligen i andra stater, och

(b) such income would bear a

significantly lower tax under the
laws of that State than income from
similar activities carried out within
that State or from being the head-
quarters, co-ordination centre or
similar entity providing administra-
tive services or other support to a
group of companies which carry on
business in that State, as the case
may be,

b) s�dan inkomst beskattas v�sent-

ligt l�gre enligt lagstiftningen i denna
stat �n inkomster fr�n liknande verk-
samhet som bedrivs inom denna stat
eller fr�n att vara huvudkontor, co-
ordination centre eller liknande enhet
som tillhandah�ller administrativa el-
ler andra tj�nster till en grupp av bo-
lag som bedriver r�relse i denna stat,

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a reduc-
tion of tax shall not apply to the in-
come of such company and to the di-
vidends paid by such company.

ska de best�mmelser i detta avtal

som medger undantag fr�n eller ned-
s�ttning av skatt inte till�mpas p� in-
komst som s�dant bolag f�rv�rvar
och inte heller p� utdelning som be-
talas av s�dant bolag.

(3) Any provision of this Conven-

tion conferring an exemption or re-
duction of tax shall not apply to the
income of, or to the dividends paid
by, a company resident in a Contract-
ing State that is entitled to special tax
benefits in Botswana under the In-
come Tax Act, Part XVI, Sections

3. Best�mmelser i detta avtal som

medger undantag fr�n eller ned-
s�ttning av skatt ska inte till�mpas p�
inkomst som f�rv�rvas av, eller p�
utdelning som betalas av, ett bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat
som �r ber�ttigat till s�rskild skat-
tel�ttnad enligt del XVI, paragraferna

background image

5

SFS 2013:1017

137142, or any substantially similar
law enacted in Botswana.

137142, i Botswanas Income Tax
Act eller n�gon annan lag i Botswana
som �r huvudsakligen likartad denna
lag.

                     

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;