SFS 2013:1052 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

131052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 10 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder

2 ska ha följande lydelse.

12 kap.

10 §

3

Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyldigt

att göra enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 21, får
Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift på högst
100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:30, bet. 2013/14:FiU8, rskr. 2013/14:70.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 Senaste lydelse 2012:192.

SFS 2013:1052

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013