SFS 2013:1055 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

131055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen

(2008:486) ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets

intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka
marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
– lagen (1992:1672) om paketresor,
– tobakslagen (1993:581),
– lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

– lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
– lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet,

– lagen (1999:158) om investerarskydd,
– lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssam-

hällets tjänster,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– prisinformationslagen (2004:347),
– distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
– försäkringsavtalslagen (2005:104),
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
– lagen (2010:510) om lufttransporter,
– radio- och tv-lagen (2010:696),
– alkohollagen (2010:1622),
– konsumentkreditlagen (2010:1846),
– lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt, och

– lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring.

1 Prop. 2013/14:17, bet. 2013/14:MJU6, rskr. 2013/14:73.

2 Senaste lydelse 2011:915.

SFS 2013:1055

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1055

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

;