SFS 2013:1068 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

131068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 3 kap. 5 §, 26 kap. 33 §, 36 kap. 1 och 5 §§, 61 kap. 4 §, 62 kap. 8 §

och 63 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 26 kap. 33 a–33 e §§ och

36 kap. 6 §, av följande lydelse.

3 kap.

5 §

Om en juridisk persons beskattningsår har en annan slutdag än den 31

december, den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti gäller andra och
tredje styckena.

I stället för det egentliga beskattningsåret avses med beskattningsår den av

följande perioder som går ut närmast efter det egentliga beskattningsåret:

– 1 januari–31 december,
– 1 maj–30 april,
– 1 juli–30 juni, eller
– 1 september–31 augusti.
Detta gäller vid tillämpning av
– 26 kap. 33 b § (när en mervärdesskattedeklaration för redovisningsperio-

den beskattningsår ska lämnas),

– 28 kap. 3 § andra stycket (när en preliminär inkomstdeklaration ska läm-

nas),

– 32 kap. 2 § (när en inkomstdeklaration ska lämnas),
– 49 kap. 10, 12 och 15 §§ (normalt tillgängligt kontrollmaterial),
– 55 kap. 2 § första stycket (debitering av preliminär skatt),
– 56 kap. 10 § (besked om slutlig skatt),
– 62 kap. 4 § första stycket och 5 § (betalning av preliminär skatt),
– 65 kap. 5, 6, 9, 17 och 18 §§ (beräkning av ränta),
– 66 kap. 13 och 26 §§ (omprövning av beslut om debitering av preliminär

skatt), samt

– 67 kap. 15 § (överklagande av beslut om debitering av preliminär skatt).

1 Prop. 2013/14:28, bet. 2013/14:SkU11, rskr. 2013/14:91.

SFS 2013:1068

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1068

26 kap.

33 §

Den som har en redovisningsperiod som är längre än en kalendermå-

nad ska, om inte annat följer av 33 a eller 33 b §, redovisa skatten i en skatte-
deklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 i andra må-
naden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag för december då de-
klarationen i stället ska ha kommit in senast den 27.

Första stycket gäller inte den som enligt 11, 12 eller 13 § har kalenderkvar-

tal som redovisningsperiod för mervärdesskatt.

Första stycket gäller inte heller sådan period som avses i 29 § andra

stycket.

33 a §

Fysiska personer och dödsbon som har beskattningsår som redovis-

ningsperiod och ska lämna inkomstdeklaration, ska lämna mervärdesskatte-
deklaration senast den 12 maj året efter utgången av beskattningsåret.

Första stycket gäller inte den som under redovisningsperioden har genom-

fört

1. omsättningar, förvärv eller överföringar av varor som transporteras mel-

lan EU-länder, eller

2. omsättningar eller förvärv av tjänster som förvärvaren är skattskyldig för

i Sverige eller ett annat EU-land i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i
rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt
system för mervärdesskatt.

33 b §

Juridiska personer, med undantag för dödsbon och handelsbolag,

som har beskattningsår som redovisningsperiod och ska lämna inkomstdekla-
ration, ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt följande uppställning:

Den som lämnar mervärdesskattedeklarationen elektroniskt får lämna den i

månaden efter den månad som följer av första stycket. I januari och augusti
ska deklarationen i så fall ha kommit in senast den 17, i april och december
den 12.

Första och andra styckena gäller inte den som under redovisningsperioden

genomfört sådana omsättningar, förvärv eller överföringar som avses i 33 a §
andra stycket.

33 c §

Skatteverket ska besluta att mervärdesskattedeklaration ska ha kom-

mit in senast vid den tidpunkt som anges i 33 § i stället för vid den tidpunkt
som anges i 33 a eller 33 b §, om

1. den deklarationsskyldige begär det, eller
2. det finns särskilda skäl.
Ett beslut enligt första stycket ska gälla minst två på varandra följande re-

dovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det.

Om beskattningsåret går ut den

ska deklarationen ha kommit in
senast den

31 december
30 april
30 juni
31 augusti

12 juli
12 november
27 december
12 mars

background image

3

SFS 2013:1068

33 d §

Om deklarationstidpunkten för mervärdesskatt för den som har be-

skattningsår som redovisningsperiod ändras från eller till vad som gäller en-
ligt 33 a eller 33 b §, ska den nya deklarationstidpunkten gälla från ingången
av beskattningsåret före det beskattningsår då

1. den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen, eller
2. Skatteverket beslutade om ändringen.
Skatteverket får dock besluta att den nya deklarationstidpunkten ska gälla

från en senare tidpunkt.

33 e §

Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i

rätt tid på grund av ett beslut enligt 33 c § ska lämna deklarationen senast den
12 i månaden efter beslutet, i januari eller augusti senast den 17.

36 kap.

1 §

Anstånd kan beviljas efter ansökan från den som ska lämna deklaration

eller särskilda uppgifter.

Anstånd enligt 3 eller 6 § kan dock beviljas efter ansökan från den som i

näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp.

5 §

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en deklarations-

skyldig anstånd med att lämna skattedeklaration om inte annat följer av andra
eller tredje stycket.

För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 a §

får anstånd längre än till och med den 12 juni beviljas bara om det finns syn-
nerliga skäl.

För den som ska lämna mervärdesskattedeklaration enligt 26 kap. 33 b §

får anstånd beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar för

anståndet, ska anståndet återkallas.

6 §

Anstånd med att lämna mervärdesskattedeklaration ska beviljas för fy-

siska personer och dödsbon som ska lämna mervärdesskattedeklaration i en-
lighet med 26 kap. 33 a § och som anlitar deklarationshjälp, om hjälpen läm-
nas i en näringsverksamhet. Om den som ska lämna deklarationshjälpen har
misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.

Anstånd enligt första stycket får beviljas längst till och med den 26 juni.

61 kap.

4 §

Om överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punkt-

skatt redovisas efter redovisningsperiodens utgång men före den månad då re-
dovisningen senast ska lämnas, ska den registreras den 12, i januari den 17, i
den månad då skatten redovisas. Överskjutande skatt som redovisas senare
ska registreras den dag då redovisningen senast ska lämnas.

62 kap.

8 §

Slutlig skatt beräknad enligt 56 kap. 9 § ska betalas senast den förfallo-

dag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut
om slutlig skatt fattades.

background image

4

SFS 2013:1068

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Följande skatter och avgifter ska vara betalda senast den förfallodag som

infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag beslut fattades:

1. annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt samt avgifter som har be-

stämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol,

2. förseningsavgift och skattetillägg som har bestämts genom ett ompröv-

ningsbeslut eller efter ett beslut av domstol samt kontrollavgift,

3. särskild inkomstskatt som har beslutats enligt 54 kap. 2 §, samt
4. skatt och avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap.
Slutlig skatt enligt andra stycket 1 samt förseningsavgift och skattetillägg

enligt andra stycket 2 behöver dock inte betalas före den förfallodag som
anges i första stycket.

Mervärdesskatt enligt andra stycket 1 samt skattetillägg enligt andra

stycket 2 som har beslutats med anledning av beslut om mervärdesskatt behö-
ver inte betalas före den förfallodag som anges i 3 §.

63 kap.

3 §

Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration enligt

36 kap. 5 §, får verket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av
den skatt och de avgifter som ska redovisas i deklarationen.

Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna mervärdesskattedeklara-

tion enligt 36 kap. 6 §, ska verket bevilja motsvarande anstånd med betalning
av den skatt som ska redovisas i deklarationen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagen ska när det gäller mer-

värdesskattedeklarationer tillämpas första gången på redovisningsperioder
som börjar den 1 januari 2013. Bestämmelserna om anstånd i 36 kap. 5 §
andra och tredje styckena och 6 § samt 63 kap. 3 § andra stycket ska tillämpas
första gången på redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)