SFS 2013:1070 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

131070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels att 9, 13, 14 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 31 §, av följande lydelse.

9 §

2

Skattskyldig är den som

1. i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar tobaksvaror

enligt uppskovsförfarandet,

2. i egenskap av godkänd varumottagare enligt 13 eller 14 § tar emot to-

baksvaror som flyttats enligt uppskovsförfarandet,

3. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16

eller 16 b §,

4. tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,
5. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EU-land till

Sverige enligt 17 §,

6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatte-

upplag,

7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten, eller

8. i annat fall än som avses i 1–7, innehar skattepliktiga tobaksvaror utan-

för ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas

med att de går förlorade.

Första stycket 5 och 8 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning om-

bord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-
land förvarar tobaksvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt
territorium.

13 §

3

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas en-

ligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som regist-
rerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli
godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

1 Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse 2012:676.

3 Senaste lydelse 2012:676.

SFS 2013:1070

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1070

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där

varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfa-
rande (ordinarie mottagningsplats).

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betal-

ning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett belopp
som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd
säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

14 §

4

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkesmäs-

sigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-
land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumottagare. Godkännandet
ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt
angivna flyttning.

En tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress

där varumottagaren kommer att ta emot de varor som flyttas under uppskovs-
förfarandet.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten

på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från
det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i
rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på tillfälligt registrerade varumottagare.

20 §

5

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 8 b

och 8 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid motta-

gandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

9 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sve-
rige,

4. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

5. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,
6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 9 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits
skyldighet att betala tull eller, i fall som avses i 9 c § första stycket 3, vid den

4 Senaste lydelse 2011:285.

5 Senaste lydelse 2012:676.

background image

3

SFS 2013:1070

tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra
EU-landet.

Om beskattade tobaksvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första

stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna
enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 16 a § samma lag, ska Skatteverket ef-
terge skatten på varorna.

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av

Skatteverket.

31 §

6

Om skatt har betalats till Skatteverket för beskattade tobaksvaror och

Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna enligt 2 kap. 16 § an-
dra stycket eller 16 a § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transpor-
ter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, medges efter an-
sökan återbetalning av skatten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. De nya bestämmelserna om eftergift i 20 § och återbetalning i 31 § till-

lämpas på varor som har förts in i Sverige från och med den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

6 Tidigare 31 § upphävd genom 2002:419.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013