SFS 2013:1071 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

131071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels att 8 c, 9 b, 11, 13, 18, 21, 22 och 34 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 10 b, 12 a, 13 a, 14 a,

20 a, 34 a och 38 a §§ av följande lydelse.

8 c §

2

För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas

omfattas av

1. sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 22 b § eller av

sådant ersättningsdokument som avses i 23 a §, och

2. sådan säkerhet för skatten som avses i 11 § första och andra styckena

eller 15 §.

9 b §

3

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 7 undantas varor som

förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som blivit fullständigt förstörda genom
oförutsedda händelser eller force majeure.

10 b §

En upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsför-

farandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som
angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdoku-
mentet. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska vid mottagandet tas in i
skatteupplaget.

11 §

4

En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 8 b § ska ställa

säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige
eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning påbörjas och uppgå

till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor som
upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska
hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av tobaksvaror sker
enligt 8 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt
tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i
anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

1 Prop. 2013/14:10, bet.2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse 2009:1501. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2012:676.

4 Senaste lydelse 2011:285.

SFS 2013:1071

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1071

Upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning även av den skatt som kan

påföras upplagshavaren enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a §. Säkerheten
ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de va-
ror som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i sina skatteupplag. Säker-
heten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det
högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalender-
månaderna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt
tid.

Säkerheten enligt tredje stycket ska kunna tas i anspråk av Skatteverket un-

der minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse träder i kraft, om
godkännandet som upplagshavare återkallas.

12 a § Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs, övergår godkän-
nandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skatt-
skyldighet enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a § inträder efter konkursbeslu-
tet.

Om sådana varor som avses i första stycket ägs av någon annan än kon-

kursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för
varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid
den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för upplagshavaren enligt
20 § första stycket 1 eller 20 a §.

Kravet i 11 § tredje stycket gäller inte konkursboet.

13 §

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas en-

ligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land får godkännas som regist-
rerad varumottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli
godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange den adress där

varumottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under uppskovsförfa-
rande (ordinarie mottagningsplats).

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betal-

ning av skatten på de varor som tas emot. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
skatten inte betalas i rätt tid.

En registrerad varumottagare som tar emot varor som flyttas under upp-

skovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller den di-
rekta leveransplats som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet
eller ersättningsdokumentet.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas

även på registrerad varumottagare.

13 a §

Säkerheten enligt 13 § ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar

den skatt som i medeltal har beslutats för

1. de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats,

eller

2. det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats,

om det ännu inte har fattats beslut för tolv redovisningsperioder.

Vid beräkning av medeltalet ska den sammanlagda skatt som beslutats för

redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för
vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

background image

3

SFS 2013:1071

Om det belopp som säkerheten lägst ska uppgå till vid en sådan beräkning

är noll kronor, ska säkerheten i stället lägst uppgå till ett belopp som vid varje
tidpunkt motsvarar skatten på de varor som vid denna tidpunkt är under flytt-
ning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Om den registrerade varumottagaren har en redovisningsperiod för tobaks-

skatt som är ett beskattningsår, ska säkerheten, i stället för vad som gäller en-
ligt första–tredje styckena, lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det
högsta av

1. den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden, och
2. skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varu-

mottagaren under uppskovsförfarandet.

14 a §

Om en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumot-

tagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkurs-
boet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 20 § första
stycket 2 inträder efter konkursbeslutet.

Om sådana varor som avses i första stycket ägs av någon annan än kon-

kursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, är ägaren skattskyldig för
varorna i stället för konkursboet. Skattskyldigheten för ägaren inträder vid
den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt för varumottagaren enligt
20 § första stycket 2.

18 §

5

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovs-

förfarande

1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och där-

igenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,
b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller
2. blivit fullständigt förstörda under tillsyn av Skatteverket.
Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkal-

leligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skattever-
ket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller
2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.
Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flytt-

ning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5

har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 26 kap. 37 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet

för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort de-
klarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

20 a §

Skattskyldighet inträder för upplagshavare som är skattskyldig enligt

9 § första stycket 1 när varor som flyttats under uppskovsförfarande tas emot
av upplagshavaren, om

1. varorna tas emot på en plats i direkt anslutning till det skatteupplag som

anges i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumen-
tet, och

5 Senaste lydelse 2012:676.

background image

4

SFS 2013:1071

2. mottagande av varorna accepteras genom mottagningsrapport enligt

22 f § eller genom pappersdokument enligt 24 §, men

3. varorna inte tas in i skatteupplaget.

21 §

6

Från skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 un-

dantas varor som

1. har återanvänts vid tillverkning, eller
2. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

22 §

7

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets

och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av
uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det
datoriserade systemet
), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1. elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,
2. administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,
3. uppgifter om ändrad destination enligt 22 d §,
4. mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, och
5. exportrapporter enligt 22 f § andra och tredje styckena.
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet

finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i

23 a och 24 §§.

Bestämmelserna i 22 b–22 e och 23 a §§ om avsändande av varor gäller

upplagshavare och registrerade avsändare.

34 §

8

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses

i andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

34 a §

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27 och 28 §§. Skatten ska

betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 27 eller 28 § av någon annan än den
som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §, 59 kap.

11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–6 §§, 8–
10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och 13–15 §§ och 66–
71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 27 eller 28 § har betalat in skatt och den

inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller dom-
stol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyl-
dige.

6 Senaste lydelse 2009:1501.

7 Senaste lydelse 2011:99. Ändringen innebär att femte stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 2011:1366. Ändringen innebär bl.a. att andra–fjärde styckena upp-
hävs.

background image

5

SFS 2013:1071

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skat-
tebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte
räknas av.

38 a §

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännan-

det till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skatt-
skyldighet enligt 39 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013