SFS 2013:1080 Lag om ändring i lagen (2013:960) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

131080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:960) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 65 kap. 5 § inkomstskattelagen

(1999:1229) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:960) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

65 kap.

5 §

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara

förvärvsinkomster

– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

420 800 kronor för beskattningsåret 2014 och en övre skiktgräns på 602 600
kronor för beskattningsåret 2014.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skikt-

gränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jämfö-
relsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prislä-
get i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före beskatt-
ningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före
utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal
kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett be-

skattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2013/14:FiU16, rskr. 2013/14:109.

SFS 2013:1080

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013