SFS 2013:1081 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

131081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 39 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 21 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

39 kap.

5 §

2

Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som

1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betal-

ning eller mot betalning med kontokort,

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för

inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,

3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
4. säljer varor eller tjänster genom sådana distansavtal eller hemförsälj-

ningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan lik-

nande automat eller i en automatiserad affärslokal, eller

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i

obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt upp-
går till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbas-
belopp under ett beskattningsår.

21. Lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknads-

handel m.m., lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher
och lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska upphöra att gälla vid ut-
gången av 2011. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för kontroller
som har inletts före utgången av 2011. Vid en sådan kontroll ska det vid be-
dömningen av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning enligt 3 §
första stycket 1 lagen om kassaregister m.m. särskilt beaktas om försäljningen
normalt uppgått till eller har kunnat antas komma att uppgå till sammanlagt
högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

1 Prop. 2013/14:22, bet. 2013/14:SkU14, rskr. 2013/14:94.

2 Senaste lydelse 2013:384.

SFS 2013:1081

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1081

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Överklagandeförbuden i 7 § andra stycket lagen om särskild skattekontroll

av torg- och marknadshandel m.m., 19 § första stycket lagen om särskild
skattekontroll i vissa branscher och 32 § första stycket lagen om kassaregister
m.m. gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2011.
Vitesförelägganden som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2014. Bestämmelsen i 39 kap. 5 §

andra stycket tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;