SFS 2013:1091 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

131091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientskadelagen (1996:799);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patientskadelagen

(1996:799)

dels att 23 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 17 a och 24–26 §§, av

följande lydelse.

17 a §

En patient eller annan skadelidande som vill inhämta ett yttrande

från Patientskadenämnden ska begära det senast ett år från det att han eller
hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till ersätt-
ningsanspråket.

23 §

Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio

år från den tidpunkt då skadan orsakades. Om den skadelidande begär om-
prövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas
inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för om-
prövningsyrkandet inträdde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till vårdgivaren eller för-

säkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka
talan alltid minst sex månader från det att han eller hon fick del av försäk-
ringsgivarens slutliga ställningstagande till anspråket.

Vid återkrav mellan försäkringsgivare och vid återkrav mot en vårdgivare

enligt 21 § är fristen att väcka talan alltid minst ett år från den betalning som
grundar återkravet.

I fråga om premiekrav och krav på patientförsäkringsavgift tillämpas pre-

skriptionslagen (1981:130).

24 §

En talan får väckas efter den tid som anges i 23 § första stycket endast

om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om
den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.

25 §

Om talan inte väcks enligt 23 eller 24 §, går rätten till ersättning förlo-

rad.

I förhållanden mellan försäkringsgivare får annat avtalas om preskription

än vad som följer av denna lag.

1 Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31.

SFS 2013:1091

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1091

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

26 §

Det som sägs om försäkringsgivare i 23 § andra och tredje styckena

samt i 25 § andra stycket ska i ett fall som avses i 14 § första stycket gälla
Patientförsäkringsföreningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om

skadan har orsakats före ikraftträdandet. För en fordran som inte beror på en
skada tillämpas inte de nya bestämmelserna, om avtalet om patientförsäkring
har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.

3. 17 a § tillämpas endast vid ersättningsanspråk till följd av en skada som

har orsakats efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)