SFS 2013:1077 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

131077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HGMKMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;line-height:17px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:HGMKMB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:HGMKLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGMKKP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:506) om <br/>punktskattekontroll av transporter m.m. av <br/>alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:506) om punkt-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-<br/>produkter</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 1 �, 4 kap. 10, 12 och 14 �� och rubriken till 4 kap. ska ha</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 4 a � och ett nytt kapi-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tel, 6 kap., av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag finns best�mmelser om flyttning av punktskattepliktiga va-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ror samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid v�gtransporter<br/>och vid f�rs�ndelser med post. I denna lag finns �ven best�mmelser om kon-<br/>troll av upplagshavare inom uppskovsf�rfarandet. Best�mmelserna har sin<br/>grund i r�dets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allm�nna<br/>regler f�r punktskatt och om upph�vande av direktiv 92/12/EEG.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Med uppskovsf�rfarande f�rst�s s�dant uppskovsf�rfarande som</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">avses i 8 a � lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 7 a � lagen (1994:1564) om<br/>alkoholskatt och 3 a kap. 1 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi.</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 kap. Gemensamma best�mmelser vid kontroll av <br/>v�gtransporter och kontroll av postf�rs�ndelser</b></p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">�vriga beslut enligt 14 kap. fattas av Tullverket.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Polisen �r skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt 2 och 3</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">kap. Vad som s�gs i 2 kap. 18 �� g�ller vid s�dan medverkan ocks� polis-<br/>myndighet och polisman.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2009:1507.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 1999:438.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1077</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1077</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut enligt 2 kap. 16 �� och 12 � f�r inte �verklagas. �vriga beslut</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 14 kap. f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Talan mot beslut enligt 3 kap. 5 � f�rsta stycket f�r f�ras �ven av mottaga-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ren av varan. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket f�r �verklaga beslut enligt denna lag som fattats av Tullver-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ket.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>6 kap. Kontroll av upplagshavare inom uppskovsf�rfarandet</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Punktskattebes�k</b></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket f�r besluta om punktskattebes�k f�r att kontrollera att den</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">som �r godk�nd upplagshavare enligt 10 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt,<br/>9 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 3 � lagen (1994:1776) om<br/>skatt p� energi </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. har st�llt s�kerhet enligt 11 � tredje stycket lagen om tobaksskatt, 10 �</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">tredje stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 4 � tredje stycket lagen om<br/>skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. hanterar mottagna varor som flyttas under uppskovsf�rfarandet enligt</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">10 b � lagen om tobaksskatt, 9 b � lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 b �<br/>lagen om skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. avs�nder varor under uppskovsf�rfarandet enligt vad som angetts i elekt-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">roniska administrativa dokument eller ers�ttningsdokument, och</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. f�r varje skatteupplag l�pande bokf�r aff�rsh�ndelser och varur�relser</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">som r�r skattepliktiga varor (<i>lagerbokf�ring</i>) enligt 10 a � lagen om tobaks-<br/>skatt, 9 a � lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 a � lagen om skatt p� energi.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Punktskattebes�k f�r genomf�ras i skatteupplag. Om en upplagshavares</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">lagerbokf�ring kan antas f�rvaras i en annan verksamhetslokal �n upplagsha-<br/>varens skatteupplag, f�r punktskattebes�k genomf�ras �ven d�r.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Punktskattebes�k i skatteupplag</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket f�r vid punktskattebes�k i skatteupplag </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. granska och ta prov p� varor som befinner sig i skatteupplaget och in-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ventera lagret,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. kontrollera att det finns lagerbokf�ring enligt 1 � 5 och granska dess</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inneh�ll, och</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. unders�ka l�dor, beh�llare, containrar och andra liknande utrymmen d�r</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">punktskattepliktiga varor kan antas f�rvaras.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Skatteverket vid bes�ket p�tr�ffar lagerbokf�ring f�r n�got annat av</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">upplagshavarens skatteupplag, f�r �ven denna granskas.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Upplagshavaren ska skyndsamt </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. l�mna Skatteverket tilltr�de till skatteupplaget, <br/>2. ge Skatteverket m�jlighet att granska och ta prov p� varorna och inven-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tera lagret, och </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. p� beg�ran tillhandah�lla lagerbokf�ringen.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2008:1321.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1077</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Upplagshavaren ska p� beg�ran ge Skatteverket tillf�lle att anv�nda tek-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">niska hj�lpmedel f�r att granska lagerbokf�ring, om lagerbokf�ringen kan<br/>uppfattas endast med s�dana hj�lpmedel.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">F�rsta stycket g�ller inte, om <br/>1. upplagshavaren tillhandah�ller en kopia av lagerbokf�ringen, och<br/>2. lagerbokf�ringen utan sv�righet kan granskas med tekniska hj�lpmedel</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">som Skatteverket har tillg�ng till.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I det fall som avses i andra stycket ska upplagshavaren ge Skatteverket</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">m�jlighet att kontrollera att kopian st�mmer �verens med den upptagning<br/>som finns hos upplagshavaren.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid granskning enligt f�rsta stycket eller kontroll enligt tredje stycket f�r</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">bara de tekniska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas som beh�vs f�r att till-<br/>godose syftet med kontrollen. Granskningen f�r inte verkst�llas via telen�t.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Punktskattebes�k i andra verksamhetslokaler d�r lagerbokf�ring kan <br/>antas f�rvaras</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket f�r vid punktskattebes�k i n�gon annan verksamhetslokal</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">�n upplagshavarens skatteupplag d�r dennes lagerbokf�ring kan antas f�rva-<br/>ras endast kontrollera att det finns lagerbokf�ring enligt 1 � 5 och granska<br/>dess inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Upplagshavaren ska skyndsamt l�mna Skatteverket tilltr�de till verk-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">samhetslokalen och ge Skatteverket m�jlighet att granska lagerbokf�ringen. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad som s�gs i 5 � ska g�lla �ven vid granskning av lagerbokf�ring enligt</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">6 �.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Gemensamma best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket f�r f�rel�gga den som inte fullg�r sina skyldigheter enligt</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">4, 5 eller 7 � att fullg�ra dem. F�rel�ggandet f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">Ett f�rel�ggande f�r dock inte f�renas med vite, om<br/>1. det finns anledning att anta att den som ska f�rel�ggas har beg�tt en g�r-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg, och </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. f�rel�ggandet avser utredning av en fr�ga som har samband med den</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">misst�nkta g�rningen. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den som ska f�rel�ggas �r en juridisk person, g�ller andra stycket �ven</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">st�llf�retr�dare f�r den juridiska personen. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Fr�gor om utd�mande av vite pr�vas av den f�rvaltningsr�tt som �r beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">att pr�va ett �verklagande av den som f�rel�ggandet g�ller n�r ans�kan om<br/>utd�mande g�rs.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut om punktskattebes�k ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. uppgift om vilken upplagshavare som ska kontrolleras,<br/>2. uppgift om var punktskattebes�k ska g�ras, och<br/>3. uppgift om m�jligheten att undanta handlingar fr�n kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som enligt ett beslut om punktskattebes�k ska kontrolleras ska</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">underr�ttas om beslutet innan bes�ket verkst�lls. Underr�ttelsen f�r ske i sam-<br/>band med bes�ket, om kontrollen skulle f�rlora sin betydelse om den som ska<br/>kontrolleras underr�ttades i f�rv�g.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1077</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Punktskattebes�k ska genomf�ras p� ett s�dant s�tt att verksamheten</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">inte hindras i on�dan. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Punktskattebes�k f�r inte genomf�ras i bost�der.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelserna i 47 kap. 2 och 3 ��, 4 � andra stycket och 57 ��</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska g�lla i till�mpliga delar vid kontroll<br/>enligt detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut om undantag av handling fr�n kontroll fattas av den f�rvaltningsr�tt</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande av den som beg�r undantag n�r be-<br/>g�ran g�rs.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut enligt detta kapitel fattas av Skatteverket. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut om punktskattebes�k och f�rel�ggande utan vite f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">�vriga beslut enligt detta kapitel f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdom-<br/>stol.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2014. �ldre best�mmelser g�ller fortfa-</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">rande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utf�rdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:506) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-
produkter

2

dels att 1 kap. 1 �, 4 kap. 10, 12 och 14 �� och rubriken till 4 kap. ska ha

f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 4 a � och ett nytt kapi-

tel, 6 kap., av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

3

I denna lag finns best�mmelser om flyttning av punktskattepliktiga va-

ror samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid v�gtransporter
och vid f�rs�ndelser med post. I denna lag finns �ven best�mmelser om kon-
troll av upplagshavare inom uppskovsf�rfarandet. Best�mmelserna har sin
grund i r�dets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allm�nna
regler f�r punktskatt och om upph�vande av direktiv 92/12/EEG.

4 a �

Med uppskovsf�rfarande f�rst�s s�dant uppskovsf�rfarande som

avses i 8 a � lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 7 a � lagen (1994:1564) om
alkoholskatt och 3 a kap. 1 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi.

4 kap. Gemensamma best�mmelser vid kontroll av
v�gtransporter och kontroll av postf�rs�ndelser

10 �

4

�vriga beslut enligt 14 kap. fattas av Tullverket.

12 �

Polisen �r skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt 2 och 3

kap. Vad som s�gs i 2 kap. 18 �� g�ller vid s�dan medverkan ocks� polis-
myndighet och polisman.

1 Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2009:1507.

4 Senaste lydelse 1999:438.

SFS 2013:1077

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1077

14 �

5

Beslut enligt 2 kap. 16 �� och 12 � f�r inte �verklagas. �vriga beslut

enligt 14 kap. f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Talan mot beslut enligt 3 kap. 5 � f�rsta stycket f�r f�ras �ven av mottaga-

ren av varan.

Skatteverket f�r �verklaga beslut enligt denna lag som fattats av Tullver-

ket.

6 kap. Kontroll av upplagshavare inom uppskovsf�rfarandet

Punktskattebes�k

1 �

Skatteverket f�r besluta om punktskattebes�k f�r att kontrollera att den

som �r godk�nd upplagshavare enligt 10 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
9 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 3 � lagen (1994:1776) om
skatt p� energi

1. har st�llt s�kerhet enligt 11 � tredje stycket lagen om tobaksskatt, 10 �

tredje stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 4 � tredje stycket lagen om
skatt p� energi,

2. hanterar mottagna varor som flyttas under uppskovsf�rfarandet enligt

10 b � lagen om tobaksskatt, 9 b � lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 b �
lagen om skatt p� energi,

3. avs�nder varor under uppskovsf�rfarandet enligt vad som angetts i elekt-

roniska administrativa dokument eller ers�ttningsdokument, och

4. f�r varje skatteupplag l�pande bokf�r aff�rsh�ndelser och varur�relser

som r�r skattepliktiga varor (lagerbokf�ring) enligt 10 a � lagen om tobaks-
skatt, 9 a � lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 a � lagen om skatt p� energi.

2 �

Punktskattebes�k f�r genomf�ras i skatteupplag. Om en upplagshavares

lagerbokf�ring kan antas f�rvaras i en annan verksamhetslokal �n upplagsha-
varens skatteupplag, f�r punktskattebes�k genomf�ras �ven d�r.

Punktskattebes�k i skatteupplag

3 �

Skatteverket f�r vid punktskattebes�k i skatteupplag

1. granska och ta prov p� varor som befinner sig i skatteupplaget och in-

ventera lagret,

2. kontrollera att det finns lagerbokf�ring enligt 1 � 5 och granska dess

inneh�ll, och

3. unders�ka l�dor, beh�llare, containrar och andra liknande utrymmen d�r

punktskattepliktiga varor kan antas f�rvaras.

Om Skatteverket vid bes�ket p�tr�ffar lagerbokf�ring f�r n�got annat av

upplagshavarens skatteupplag, f�r �ven denna granskas.

4 �

Upplagshavaren ska skyndsamt

1. l�mna Skatteverket tilltr�de till skatteupplaget,
2. ge Skatteverket m�jlighet att granska och ta prov p� varorna och inven-

tera lagret, och

3. p� beg�ran tillhandah�lla lagerbokf�ringen.

5 Senaste lydelse 2008:1321.

background image

3

SFS 2013:1077

5 �

Upplagshavaren ska p� beg�ran ge Skatteverket tillf�lle att anv�nda tek-

niska hj�lpmedel f�r att granska lagerbokf�ring, om lagerbokf�ringen kan
uppfattas endast med s�dana hj�lpmedel.

F�rsta stycket g�ller inte, om
1. upplagshavaren tillhandah�ller en kopia av lagerbokf�ringen, och
2. lagerbokf�ringen utan sv�righet kan granskas med tekniska hj�lpmedel

som Skatteverket har tillg�ng till.

I det fall som avses i andra stycket ska upplagshavaren ge Skatteverket

m�jlighet att kontrollera att kopian st�mmer �verens med den upptagning
som finns hos upplagshavaren.

Vid granskning enligt f�rsta stycket eller kontroll enligt tredje stycket f�r

bara de tekniska hj�lpmedel och s�kbegrepp anv�ndas som beh�vs f�r att till-
godose syftet med kontrollen. Granskningen f�r inte verkst�llas via telen�t.

Punktskattebes�k i andra verksamhetslokaler d�r lagerbokf�ring kan
antas f�rvaras

6 �

Skatteverket f�r vid punktskattebes�k i n�gon annan verksamhetslokal

�n upplagshavarens skatteupplag d�r dennes lagerbokf�ring kan antas f�rva-
ras endast kontrollera att det finns lagerbokf�ring enligt 1 � 5 och granska
dess inneh�ll.

7 �

Upplagshavaren ska skyndsamt l�mna Skatteverket tilltr�de till verk-

samhetslokalen och ge Skatteverket m�jlighet att granska lagerbokf�ringen.

Vad som s�gs i 5 � ska g�lla �ven vid granskning av lagerbokf�ring enligt

6 �.

Gemensamma best�mmelser

8 �

Skatteverket f�r f�rel�gga den som inte fullg�r sina skyldigheter enligt

4, 5 eller 7 � att fullg�ra dem. F�rel�ggandet f�r f�renas med vite.

Ett f�rel�ggande f�r dock inte f�renas med vite, om
1. det finns anledning att anta att den som ska f�rel�ggas har beg�tt en g�r-

ning som �r straffbelagd eller kan leda till skattetill�gg, och

2. f�rel�ggandet avser utredning av en fr�ga som har samband med den

misst�nkta g�rningen.

Om den som ska f�rel�ggas �r en juridisk person, g�ller andra stycket �ven

st�llf�retr�dare f�r den juridiska personen.

Fr�gor om utd�mande av vite pr�vas av den f�rvaltningsr�tt som �r beh�rig

att pr�va ett �verklagande av den som f�rel�ggandet g�ller n�r ans�kan om
utd�mande g�rs.

9 �

Ett beslut om punktskattebes�k ska inneh�lla

1. uppgift om vilken upplagshavare som ska kontrolleras,
2. uppgift om var punktskattebes�k ska g�ras, och
3. uppgift om m�jligheten att undanta handlingar fr�n kontroll.

10 �

Den som enligt ett beslut om punktskattebes�k ska kontrolleras ska

underr�ttas om beslutet innan bes�ket verkst�lls. Underr�ttelsen f�r ske i sam-
band med bes�ket, om kontrollen skulle f�rlora sin betydelse om den som ska
kontrolleras underr�ttades i f�rv�g.

background image

4

SFS 2013:1077

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

11 �

Punktskattebes�k ska genomf�ras p� ett s�dant s�tt att verksamheten

inte hindras i on�dan.

Punktskattebes�k f�r inte genomf�ras i bost�der.

12 �

Best�mmelserna i 47 kap. 2 och 3 ��, 4 � andra stycket och 57 ��

skattef�rfarandelagen (2011:1244) ska g�lla i till�mpliga delar vid kontroll
enligt detta kapitel.

Beslut om undantag av handling fr�n kontroll fattas av den f�rvaltningsr�tt

som �r beh�rig att pr�va ett �verklagande av den som beg�r undantag n�r be-
g�ran g�rs.

13 �

Beslut enligt detta kapitel fattas av Skatteverket.

Beslut om punktskattebes�k och f�rel�ggande utan vite f�r inte �verklagas.

�vriga beslut enligt detta kapitel f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdom-
stol.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2014. �ldre best�mmelser g�ller fortfa-

rande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

;