SFS 2013:1077 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

131077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi-
produkter

2

dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 10, 12 och 14 §§ och rubriken till 4 kap. ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a § och ett nytt kapi-

tel, 6 kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser om flyttning av punktskattepliktiga va-

ror samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtransporter
och vid försändelser med post. I denna lag finns även bestämmelser om kon-
troll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet. Bestämmelserna har sin
grund i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna
regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG.

4 a §

Med uppskovsförfarande förstås sådant uppskovsförfarande som

avses i 8 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 7 a § lagen (1994:1564) om
alkoholskatt och 3 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 kap. Gemensamma bestämmelser vid kontroll av
vägtransporter och kontroll av postförsändelser

10 §

4

�vriga beslut enligt 1�4 kap. fattas av Tullverket.

12 §

Polisen är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt 2 och 3

kap. Vad som sägs i 2 kap. 1�8 §§ gäller vid sådan medverkan också polis-
myndighet och polisman.

1 Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2009:1507.

4 Senaste lydelse 1999:438.

SFS 2013:1077

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1077

14 §

5

Beslut enligt 2 kap. 1�6 §§ och 12 § får inte överklagas. �vriga beslut

enligt 1�4 kap. får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Talan mot beslut enligt 3 kap. 5 § första stycket får föras även av mottaga-

ren av varan.

Skatteverket får överklaga beslut enligt denna lag som fattats av Tullver-

ket.

6 kap. Kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet

Punktskattebesök

1 §

Skatteverket får besluta om punktskattebesök för att kontrollera att den

som är godkänd upplagshavare enligt 10 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 3 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi

1. har ställt säkerhet enligt 11 § tredje stycket lagen om tobaksskatt, 10 §

tredje stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 4 § tredje stycket lagen om
skatt på energi,

2. hanterar mottagna varor som flyttas under uppskovsförfarandet enligt

10 b § lagen om tobaksskatt, 9 b § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 b §
lagen om skatt på energi,

3. avsänder varor under uppskovsförfarandet enligt vad som angetts i elekt-

roniska administrativa dokument eller ersättningsdokument, och

4. för varje skatteupplag löpande bokför affärshändelser och varurörelser

som rör skattepliktiga varor (lagerbokföring) enligt 10 a § lagen om tobaks-
skatt, 9 a § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 3 a § lagen om skatt på energi.

2 §

Punktskattebesök får genomföras i skatteupplag. Om en upplagshavares

lagerbokföring kan antas förvaras i en annan verksamhetslokal än upplagsha-
varens skatteupplag, får punktskattebesök genomföras även där.

Punktskattebesök i skatteupplag

3 §

Skatteverket får vid punktskattebesök i skatteupplag

1. granska och ta prov på varor som befinner sig i skatteupplaget och in-

ventera lagret,

2. kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 5 och granska dess

innehåll, och

3. undersöka lådor, behållare, containrar och andra liknande utrymmen där

punktskattepliktiga varor kan antas förvaras.

Om Skatteverket vid besöket påträffar lagerbokföring för något annat av

upplagshavarens skatteupplag, får även denna granskas.

4 §

Upplagshavaren ska skyndsamt

1. lämna Skatteverket tillträde till skatteupplaget,
2. ge Skatteverket möjlighet att granska och ta prov på varorna och inven-

tera lagret, och

3. på begäran tillhandahålla lagerbokföringen.

5 Senaste lydelse 2008:1321.

background image

3

SFS 2013:1077

5 §

Upplagshavaren ska på begäran ge Skatteverket tillfälle att använda tek-

niska hjälpmedel för att granska lagerbokföring, om lagerbokföringen kan
uppfattas endast med sådana hjälpmedel.

Första stycket gäller inte, om
1. upplagshavaren tillhandahåller en kopia av lagerbokföringen, och
2. lagerbokföringen utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel

som Skatteverket har tillgång till.

I det fall som avses i andra stycket ska upplagshavaren ge Skatteverket

möjlighet att kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning
som finns hos upplagshavaren.

Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får

bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att till-
godose syftet med kontrollen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

Punktskattebesök i andra verksamhetslokaler där lagerbokföring kan
antas förvaras

6 §

Skatteverket får vid punktskattebesök i någon annan verksamhetslokal

än upplagshavarens skatteupplag där dennes lagerbokföring kan antas förva-
ras endast kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 5 och granska
dess innehåll.

7 §

Upplagshavaren ska skyndsamt lämna Skatteverket tillträde till verk-

samhetslokalen och ge Skatteverket möjlighet att granska lagerbokföringen.

Vad som sägs i 5 § ska gälla även vid granskning av lagerbokföring enligt

6 §.

Gemensamma bestämmelser

8 §

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt

4, 5 eller 7 § att fullgöra dem. Föreläggandet får förenas med vite.

Ett föreläggande får dock inte förenas med vite, om
1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gär-

ning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, och

2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den

misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller andra stycket även

ställföreträdare för den juridiska personen.

Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig

att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om
utdömande görs.

9 §

Ett beslut om punktskattebesök ska innehålla

1. uppgift om vilken upplagshavare som ska kontrolleras,
2. uppgift om var punktskattebesök ska göras, och
3. uppgift om möjligheten att undanta handlingar från kontroll.

10 §

Den som enligt ett beslut om punktskattebesök ska kontrolleras ska

underrättas om beslutet innan besöket verkställs. Underrättelsen får ske i sam-
band med besöket, om kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska
kontrolleras underrättades i förväg.

background image

4

SFS 2013:1077

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

11 §

Punktskattebesök ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten

inte hindras i onödan.

Punktskattebesök får inte genomföras i bostäder.

12 §

Bestämmelserna i 47 kap. 2 och 3 §§, 4 § andra stycket och 5�7 §§

skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid kontroll
enligt detta kapitel.

Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt

som är behörig att pröva ett överklagande av den som begär undantag när be-
gäran görs.

13 §

Beslut enligt detta kapitel fattas av Skatteverket.

Beslut om punktskattebesök och föreläggande utan vite får inte överklagas.

�vriga beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014. �ldre bestämmelser gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)