SFS 2013:1105 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

131105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:GGFAHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGFAHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 13 �, 3 kap. 21 �, 5 kap. 2</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och 2 a ��, 9 a kap. 18 � samt 9 c kap. 1, 3, 7 och 9 �� merv�rdesskattelagen<br/>(1994:200)</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Med personbil f�rst�s �ven lastbil med sk�pkarosseri och buss, om for-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">donets totalvikt �r h�gst 3 500 kilogram. Detta g�ller dock inte om lastbilens<br/>f�rarhytt utg�r en separat karosserienhet.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med personbil f�rst�s i 2 kap. 5 � 3, 7 kap. 4 �, 8 kap. 10, 15 och 16 ��</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">samt 13 kap. 15 � dock inte fordon som �r personbil klass II enligt 2 � lagen<br/>(2001:559) om v�gtrafikdefinitioner och har en totalvikt som</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. �verstiger 3 500 kilogram, eller<br/>2. �r h�gst 3 500 kilogram, om fordonets f�rarhytt utg�r en separat karos-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">serienhet.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. skepp f�r yrkesm�ssig sj�fart eller yrkesm�ssigt fiske,<br/>2. fartyg f�r bogsering eller b�rgning,<br/>3. luftfartyg som ska anv�ndas av flygbolag som huvudsakligen bedriver</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">internationell flygtrafik mot betalning,</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. tj�nster, s�som ombyggnad, reparation, underh�ll, befraktning och ut-</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hyrning som avser s�dana fartyg eller luftfartyg,</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. delar, tillbeh�r eller utrustning till s�dana fartyg eller luftfartyg, n�r</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">varan</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> s�ljs eller hyrs ut till den som �ger fartyget eller luftfartyget eller den som</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">varaktigt nyttjar fartyget eller luftfartyget enligt avtal med �garen, eller</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> f�rs in till landet f�r �garens eller nyttjander�ttshavarens r�kning, och<br/>6. tj�nster som avser delar, tillbeh�r eller utrustning som anges i 5. <br/>Undantaget f�r skepp f�r yrkesm�ssigt fiske g�ller alla skepp, som s�ljs</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller inf�rs f�r s�dant fiske, oavsett om skeppet �r s�rskilt anordnat f�r detta<br/>�ndam�l eller inte.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2000:500.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1105</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1105</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Undantaget g�ller inte f�r skepp, som �r s�dana farkoster f�r vilka f�rflytt-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningen �r av underordnad betydelse i f�rh�llande till huvuduppgiften. Undan-<br/>taget g�ller inte heller oms�ttning eller import av flodsprutor, pontonkranar,<br/>flytdockor och andra farkoster som h�nf�r sig till tulltaxenummer 89.05 och<br/>som inte �r b�rgningsfartyg. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Med yrkesm�ssig sj�fart avses �ven transport med skepp av eget gods.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">Med skepp f�r yrkesm�ssig sj�fart j�mst�lls luftkuddefarkoster f�r yrkesm�s-<br/>sig person- eller godsbefordran.</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">En vara som enligt avtalet mellan s�ljare och k�pare ska transporteras</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">till k�paren �r omsatt inom landet, om </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. varan finns h�r i landet d� s�ljaren, k�paren eller n�gon annan p�b�rjar</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">transporten till k�paren och annat inte f�ljer av 2 a �,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. varan inte finns h�r i landet d� transporten p�b�rjas men varan monteras</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller installeras h�r av s�ljaren eller f�r dennes r�kning,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. varan inte finns h�r i landet d� transporten p�b�rjas men varan importe-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ras till landet fr�n en plats utanf�r EU av den som �r skattskyldig enligt 1 kap.<br/>2 � f�rsta stycket 6 f�r att oms�ttas, eller</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. varan inte finns h�r i landet d� transporten p�b�rjas men varan transpor-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">teras av s�ljaren eller f�r dennes r�kning fr�n ett annat EU-land till en k�pare<br/>i Sverige, om</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"> s�ljarens oms�ttning �r s�dan som anges i andra stycket,<br/> k�paren inte �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 5 f�r f�rv�rvet</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">av varan, och</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"> varan inte �r ett nytt transportmedel.<br/>En vara �r omsatt inom landet enligt f�rsta stycket 4 endast om varan �r en</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">punktskattepliktig vara eller om v�rdet av s�ljarens sammanlagda oms�ttning<br/>h�r i landet �verstiger 320 000 kronor under det l�pande eller f�reg�ende<br/>kalender�ret eller om s�ljaren har uppfyllt de villkor som det land d�r tran-<br/>sporten p�b�rjas har f�r att oms�ttningen inte ska anses vara gjord i det lan-<br/>det. I v�rdet av s�ljarens sammanlagda oms�ttning ska inte v�rdet av punkt-<br/>skattepliktiga varor beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">4 �ven om en vara finns h�r i landet p� det s�tt som anges i 2 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. s�ljaren eller f�r dennes r�kning fr�n Sverige till en k�pare i ett annat</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">EU-land och s�ljaren �r, eller �r skyldig att vara, registrerad till merv�rdes-<br/>skatt i det landet f�r oms�ttningen, eller</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�ljaren, k�paren eller n�gon annan och ska installeras eller monteras i</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ett annat EU-land av s�ljaren eller f�r dennes r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>9 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:832px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 3 kap. 30 a � f�rsta stycket till�mpas inte p� om-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">s�ttning som beskattas enligt detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2011:283. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2011:283.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2011:283.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1105</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 5 kap. 2 � f�rsta stycket 4 och andra stycket till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">inte i fr�ga om oms�ttning som i ett annat EU-land beskattas i enlighet med<br/>regler motsvarande dem som anges i detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>9 c kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:153px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">6 Fr�n skatteplikt undantas, om inte annat f�ljer av andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. oms�ttning och import av varor som anges i 9 �, om de �r avsedda att</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">placeras i s�dant skatteupplag inom landet som anges i 3 �, </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">2. oms�ttning av tj�nster som avser en s�dan oms�ttning som anges i 1,<br/>3. oms�ttning av icke-unionsvaror och av tj�nster, som g�rs i tillf�lligt</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">lager, tullager, frizon eller frilager inom landet under den tid varorna �r place-<br/>rade d�r, och</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. oms�ttning av varor som anges i 9 � och av tj�nster, som g�rs i s�dant</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">skatteupplag inom landet som anges i 3 � under den tid varorna �r placerade i<br/>skatteupplaget.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Skattefrihet enligt f�rsta stycket g�ller endast under f�ruts�ttning att om-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">s�ttningen eller importen inte syftar till slutlig anv�ndning eller f�rbrukning.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad som i f�rsta och andra styckena s�gs om oms�ttning av varor g�ller</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�ven vid unionsinterna f�rv�rv av varorna.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Med skatteupplag avses</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. f�r varor i 9 �, som utg�r energiprodukter enligt 1 kap. 3 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">(1994:1776) om skatt p� energi och omfattas av de f�rfaranderegler som<br/>anges i 3 a � i samma kapitel, s�dana godk�nda skatteupplag som bedrivs av<br/>en upplagshavare som godk�nts enligt 4 kap. 3 � i den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. f�r etylalkohol, s�dana godk�nda skatteupplag som bedrivs av en upp-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">lagshavare som godk�nts enligt 9 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. f�r �vriga varor i 9 �, s�dana godk�nda skatteupplag som bedrivs av en</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">upplagshavare som godk�nts enligt 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Som upplagshavare f�r den godk�nnas som med h�nsyn till sina ekono-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">miska f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt �r l�mplig som upplags-<br/>havare och som i egenskap av beskattningsbar person i st�rre omfattning lag-<br/>rar s�dana varor som avses i 3 � 3.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Upplagshavarens lagring av varor ska �ga rum i godk�nt skatteupplag.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">I 1 � f�rsta stycket 1 och 4 samt i 3 � avses varor som h�nf�rs till f�l-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">jande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt r�dets f�rord-<br/>ning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomen-<br/>klaturen och om Gemensamma tulltaxan, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. tenn (KN-nr 8001),<br/>2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),<br/>3. zink (KN-nr 7901),<br/>4. nickel (KN-nr 7502),<br/>5. aluminium (KN-nr 7601),<br/>6. bly (KN-nr 7801),</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2011:283.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2007:463.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2013:368.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:1105</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">7. indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),<br/>8. spannm�l (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller 1007</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">till 1008),</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">9. oljev�xter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokosn�t,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">brasiliansk n�t och cashewn�t (KN-nr 0801), andra n�tter (KN-nr 0802) eller<br/>oliver (KN-nr 0711 20),</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">10. spannm�l och uts�de, inklusive sojab�nor (KN-nr 1201 till 1207),<br/>11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),<br/>12. te (KN-nr 0902),<br/>13. kakaob�nor, hela eller s�nderslagna, r�a eller rostade (KN-nr 1801),<br/>14. r�socker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),<br/>15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-nr</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">4001 eller 4002),</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">16. ull (KN-nr 5101),<br/>17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),<br/>18. mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">och fetter, naturgas, biogas, propan och butan; ocks� inklusive r�petroleum-<br/>oljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 11 00, 2711 12, 2711 13, 2711 19 00,<br/>2711 21 00 eller 2711 29 00),</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">19. silver (KN-nr 7106),<br/>20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">7110 31 00),</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">21. potatis (KN-nr 0701),<br/>22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de �r</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515),</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10),<br/>24. etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nr 2207 eller 3823 90 99),<br/>25. fettsyrametylestrar (KN-nr 3823 90 99),<br/>26. r�tallolja (KN-nr 3803 00 10), och<br/>27. tillsatser i motorbr�nsle (KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">eller 3811 90 00).</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft43">Jan Larsson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);

utf�rdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 13 �, 3 kap. 21 �, 5 kap. 2

och 2 a ��, 9 a kap. 18 � samt 9 c kap. 1, 3, 7 och 9 �� merv�rdesskattelagen
(1994:200)

2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

13 �

Med personbil f�rst�s �ven lastbil med sk�pkarosseri och buss, om for-

donets totalvikt �r h�gst 3 500 kilogram. Detta g�ller dock inte om lastbilens
f�rarhytt utg�r en separat karosserienhet.

Med personbil f�rst�s i 2 kap. 5 � 3, 7 kap. 4 �, 8 kap. 10, 15 och 16 ��

samt 13 kap. 15 � dock inte fordon som �r personbil klass II enligt 2 � lagen
(2001:559) om v�gtrafikdefinitioner och har en totalvikt som

1. �verstiger 3 500 kilogram, eller
2. �r h�gst 3 500 kilogram, om fordonets f�rarhytt utg�r en separat karos-

serienhet.

3 kap.

21 �

Fr�n skatteplikt undantas oms�ttning av

1. skepp f�r yrkesm�ssig sj�fart eller yrkesm�ssigt fiske,
2. fartyg f�r bogsering eller b�rgning,
3. luftfartyg som ska anv�ndas av flygbolag som huvudsakligen bedriver

internationell flygtrafik mot betalning,

4. tj�nster, s�som ombyggnad, reparation, underh�ll, befraktning och ut-

hyrning som avser s�dana fartyg eller luftfartyg,

5. delar, tillbeh�r eller utrustning till s�dana fartyg eller luftfartyg, n�r

varan

 s�ljs eller hyrs ut till den som �ger fartyget eller luftfartyget eller den som

varaktigt nyttjar fartyget eller luftfartyget enligt avtal med �garen, eller

 f�rs in till landet f�r �garens eller nyttjander�ttshavarens r�kning, och
6. tj�nster som avser delar, tillbeh�r eller utrustning som anges i 5.
Undantaget f�r skepp f�r yrkesm�ssigt fiske g�ller alla skepp, som s�ljs

eller inf�rs f�r s�dant fiske, oavsett om skeppet �r s�rskilt anordnat f�r detta
�ndam�l eller inte.

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2013:1105

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1105

Undantaget g�ller inte f�r skepp, som �r s�dana farkoster f�r vilka f�rflytt-

ningen �r av underordnad betydelse i f�rh�llande till huvuduppgiften. Undan-
taget g�ller inte heller oms�ttning eller import av flodsprutor, pontonkranar,
flytdockor och andra farkoster som h�nf�r sig till tulltaxenummer 89.05 och
som inte �r b�rgningsfartyg.

Med yrkesm�ssig sj�fart avses �ven transport med skepp av eget gods.

Med skepp f�r yrkesm�ssig sj�fart j�mst�lls luftkuddefarkoster f�r yrkesm�s-
sig person- eller godsbefordran.

5 kap.

2 �

3

En vara som enligt avtalet mellan s�ljare och k�pare ska transporteras

till k�paren �r omsatt inom landet, om

1. varan finns h�r i landet d� s�ljaren, k�paren eller n�gon annan p�b�rjar

transporten till k�paren och annat inte f�ljer av 2 a �,

2. varan inte finns h�r i landet d� transporten p�b�rjas men varan monteras

eller installeras h�r av s�ljaren eller f�r dennes r�kning,

3. varan inte finns h�r i landet d� transporten p�b�rjas men varan importe-

ras till landet fr�n en plats utanf�r EU av den som �r skattskyldig enligt 1 kap.
2 � f�rsta stycket 6 f�r att oms�ttas, eller

4. varan inte finns h�r i landet d� transporten p�b�rjas men varan transpor-

teras av s�ljaren eller f�r dennes r�kning fr�n ett annat EU-land till en k�pare
i Sverige, om

 s�ljarens oms�ttning �r s�dan som anges i andra stycket,
 k�paren inte �r skattskyldig enligt 1 kap. 2 � f�rsta stycket 5 f�r f�rv�rvet

av varan, och

 varan inte �r ett nytt transportmedel.
En vara �r omsatt inom landet enligt f�rsta stycket 4 endast om varan �r en

punktskattepliktig vara eller om v�rdet av s�ljarens sammanlagda oms�ttning
h�r i landet �verstiger 320 000 kronor under det l�pande eller f�reg�ende
kalender�ret eller om s�ljaren har uppfyllt de villkor som det land d�r tran-
sporten p�b�rjas har f�r att oms�ttningen inte ska anses vara gjord i det lan-
det. I v�rdet av s�ljarens sammanlagda oms�ttning ska inte v�rdet av punkt-
skattepliktiga varor beaktas.

2 a �

4 �ven om en vara finns h�r i landet p� det s�tt som anges i 2 � f�rsta

stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av

1. s�ljaren eller f�r dennes r�kning fr�n Sverige till en k�pare i ett annat

EU-land och s�ljaren �r, eller �r skyldig att vara, registrerad till merv�rdes-
skatt i det landet f�r oms�ttningen, eller

2. s�ljaren, k�paren eller n�gon annan och ska installeras eller monteras i

ett annat EU-land av s�ljaren eller f�r dennes r�kning.

9 a kap.

18 �

5

Best�mmelserna i 3 kap. 30 a � f�rsta stycket till�mpas inte p� om-

s�ttning som beskattas enligt detta kapitel.

3 Senaste lydelse 2011:283. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

4 Senaste lydelse 2011:283.

5 Senaste lydelse 2011:283.

background image

3

SFS 2013:1105

Best�mmelserna i 5 kap. 2 � f�rsta stycket 4 och andra stycket till�mpas

inte i fr�ga om oms�ttning som i ett annat EU-land beskattas i enlighet med
regler motsvarande dem som anges i detta kapitel.

9 c kap.

1 �

6 Fr�n skatteplikt undantas, om inte annat f�ljer av andra stycket,

1. oms�ttning och import av varor som anges i 9 �, om de �r avsedda att

placeras i s�dant skatteupplag inom landet som anges i 3 �,

2. oms�ttning av tj�nster som avser en s�dan oms�ttning som anges i 1,
3. oms�ttning av icke-unionsvaror och av tj�nster, som g�rs i tillf�lligt

lager, tullager, frizon eller frilager inom landet under den tid varorna �r place-
rade d�r, och

4. oms�ttning av varor som anges i 9 � och av tj�nster, som g�rs i s�dant

skatteupplag inom landet som anges i 3 � under den tid varorna �r placerade i
skatteupplaget.

Skattefrihet enligt f�rsta stycket g�ller endast under f�ruts�ttning att om-

s�ttningen eller importen inte syftar till slutlig anv�ndning eller f�rbrukning.

Vad som i f�rsta och andra styckena s�gs om oms�ttning av varor g�ller

�ven vid unionsinterna f�rv�rv av varorna.

3 �

7

Med skatteupplag avses

1. f�r varor i 9 �, som utg�r energiprodukter enligt 1 kap. 3 � lagen

(1994:1776) om skatt p� energi och omfattas av de f�rfaranderegler som
anges i 3 a � i samma kapitel, s�dana godk�nda skatteupplag som bedrivs av
en upplagshavare som godk�nts enligt 4 kap. 3 � i den lagen,

2. f�r etylalkohol, s�dana godk�nda skatteupplag som bedrivs av en upp-

lagshavare som godk�nts enligt 9 � lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

3. f�r �vriga varor i 9 �, s�dana godk�nda skatteupplag som bedrivs av en

upplagshavare som godk�nts enligt 7 �.

7 �

8

Som upplagshavare f�r den godk�nnas som med h�nsyn till sina ekono-

miska f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt �r l�mplig som upplags-
havare och som i egenskap av beskattningsbar person i st�rre omfattning lag-
rar s�dana varor som avses i 3 � 3.

Upplagshavarens lagring av varor ska �ga rum i godk�nt skatteupplag.

9 �

I 1 � f�rsta stycket 1 och 4 samt i 3 � avses varor som h�nf�rs till f�l-

jande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt r�dets f�rord-
ning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomen-
klaturen och om Gemensamma tulltaxan,

1. tenn (KN-nr 8001),
2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),
3. zink (KN-nr 7901),
4. nickel (KN-nr 7502),
5. aluminium (KN-nr 7601),
6. bly (KN-nr 7801),

6 Senaste lydelse 2011:283.

7 Senaste lydelse 2007:463.

8 Senaste lydelse 2013:368.

background image

4

SFS 2013:1105

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7. indium (KN-nr ex 8112 91 eller ex 8112 99),
8. spannm�l (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller 1007

till 1008),

9. oljev�xter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokosn�t,

brasiliansk n�t och cashewn�t (KN-nr 0801), andra n�tter (KN-nr 0802) eller
oliver (KN-nr 0711 20),

10. spannm�l och uts�de, inklusive sojab�nor (KN-nr 1201 till 1207),
11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),
12. te (KN-nr 0902),
13. kakaob�nor, hela eller s�nderslagna, r�a eller rostade (KN-nr 1801),
14. r�socker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),
15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor (KN-nr

4001 eller 4002),

16. ull (KN-nr 5101),
17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),
18. mineraloljor, inklusive hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor

och fetter, naturgas, biogas, propan och butan; ocks� inklusive r�petroleum-
oljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 11 00, 2711 12, 2711 13, 2711 19 00,
2711 21 00 eller 2711 29 00),

19. silver (KN-nr 7106),
20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller

7110 31 00),

21. potatis (KN-nr 0701),
22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de �r

raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515),

23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10),
24. etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nr 2207 eller 3823 90 99),
25. fettsyrametylestrar (KN-nr 3823 90 99),
26. r�tallolja (KN-nr 3803 00 10), och
27. tillsatser i motorbr�nsle (KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00

eller 3811 90 00).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

;