SFS 2013:1106 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

131106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 7 kap. 17 §, 9 kap. 8 §,

42 kap. 15 a §, 48 kap. 2 § och 56 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna
paragrafer:

7 kap.

17 §

Följande juridiska personer är också skattskyldiga bara för inkomst på

grund av innehav av fastigheter:

– Aktiebolaget Svenska Spel och dess helägda dotterbolag som bara be-

driver spelverksamhet,

– Aktiebolaget Trav och Galopp,
– Jernkontoret, så länge kontorets vinstmedel används till allmänt nyttiga

ändamål och utdelning inte lämnas till delägarna,

– Nobelstiftelsen,
– Right Livelihood Award Stiftelsen,
– Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond,
– Stiftelsen Dag Hammarskjölds minnesfond,
– Stiftelsen Industrifonden,
– Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond,
– Stiftelsen Norrlandsfonden,

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1272. Ändringen innebär att orden “försäkringsaktiebolag i 4 §”
tagits bort ur förteckningen.

företagsledare i 56 kap. 6 §
förvärvsinkomst i 1 kap. 5 §

SFS 2013:1106

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1106

– Stiftelsen Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och

gemensam säkerhet,

– Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoindustrin –

PROTEKO,

– Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond,
– Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
– Stiftelsen Sveriges Nationaldag,
– Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof

Palmes minne,

– Stiftelsen UV-huset,
– Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet,
– Svenska skeppshypotekskassan,
– Svenska UNICEF-kommittén,
– Sveriges export- och investeringsråd, och
– Sveriges Standardiseringsförbund, så länge dess vinstmedel används till

allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till medlemmarna.

9 kap.

8 §

4

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte

dras av:

– 5 kap. 8 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228)

med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

– 5 kap. 14–18 §§ tullagen (2000:1281), och
– 65 kap. 2 §, 4 § första stycket, 5–13 och 19 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Dröjsmålsavgifter och ränta som beräknas enligt lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift får inte dras av.

42 kap.

15 a § Utdelning och kapitalvinst på följande aktier och andelar tas upp till
fem sjättedelar:

– aktier i svenska aktiebolag,
– andelar i svenska ekonomiska föreningar som inte är kooperativa, och
– andelar i utländska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den

utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt
denna lag av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med mot-
svarande inkomster.

Första stycket tillämpas inte om
– företaget är marknadsnoterat,
– företaget har varit marknadsnoterat men marknadsnoteringen har upphört

i anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion, fission, likvi-
dation eller konkurs,

– företaget under beskattningsåret eller under något av de fyra föregående

beskattningsåren, direkt eller genom dotterföretag, har ägt aktier med en röst-
eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat aktie-
bolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person,

– företaget är ett privatbostadsföretag,

4 Senaste lydelse 2011:1256.

background image

3

SFS 2013:1106

– andelarna är kvalificerade, eller
– en kapitalvinst ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet

enligt 49 a kap.

Ett företag anses marknadsnoterat om någon andel i företaget är marknads-

noterad.

48 kap.

2 §

5

Med delägarrätt avses

– aktie,
– rätt på grund av teckning av aktier,
– teckningsrätt,
– fondaktierätt,
– andel i en värdepappersfond och en specialfond,
– andel i en ekonomisk förening, och
– annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Bestämmelserna om delägarrätter ska tillämpas också på
– vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,
– konvertibel i svenska kronor,
– inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,
– termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller

termin och option som avser aktieindex, och

– annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Andel i privatbostadsföretag anses inte som delägarrätt.

56 kap.

8 §

6

När det gäller fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och deras delägare

m.fl. finns även särskilda bestämmelser om

– förmån av utbildning i 11 kap. 17 §,
– avdrag för framtida substansminskning i 20 kap. 23 §,
– underprisöverlåtelser i 23 kap. 18, 19 och 22–23 a §§,
– avdrag för ränta på vinstandelslån i 24 kap. 6, 7 och 10 §§,
– avskattning av fastighet i 25 a kap. 25 §,
– när en fastighet eller andel är lagertillgång i 27 kap. 4–6 §§,
– kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 27 §,
– utskiftning vid ombildning av en ekonomisk förening till aktiebolag i

42 kap. 20 §,

– partiella fissioner i 48 kap. 18 c–18 e §§,
– andelsbyten i 48 a kap. 8 a–8 c, 9, 13 och 16 §§,
– avyttring av andelar i svenska handelsbolag i 50 kap. 7 § och 51 kap. 7 §,
– pensionssparavdrag i 59 kap. 4, 10 och 15 §§,
– familjebeskattning i 60 kap. 12–14 §§, och
– grundavdrag i 63 kap. 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången på

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013. Bestämmelsen i 7 kap.

5 Senaste lydelse 2013:569.

6 Senaste lydelse 2008:1063.

background image

4

SFS 2013:1106

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

17 § i sin nya lydelse i fråga om Sveriges export- och investeringsråd tilläm-
pas dock från och med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)