SFS 2013:1107 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

131107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

22 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrollupp-

gift om

– överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

– upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
– samfällighet (5 och 6 §§),
– räntebidrag (7 §),
– pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
– avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
– tjänstepensionsavtal (11 §),
– underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
– skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
– elcertifikat (14 §),
– utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminsk-

ningar (15 §),

– schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
– schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

– gåva (22 §), och
– investeraravdrag (23 och 24 §§).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90.

2 Senaste lydelse 2013:772.

SFS 2013:1107

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013