SFS 2013:1117 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

131117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104.

SFS 2013:1117

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1117

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

2 Senaste lydelse 2012:910. Ändringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan,
Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola tagits bort ur för-
teckningen.