SFS 2013:1117 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

131117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104.

SFS 2013:1117

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1117

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Bilaga

2

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

2 Senaste lydelse 2012:910. �ndringen innebär bl.a. att Dans- och cirkushögskolan,
Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola tagits bort ur för-
teckningen.