SFS 2013:1119 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

131119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:DLALIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:DLALIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 3, 9, 14 och 17 �� studie-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�dslagen (1999:1395) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Studiemedel f�r l�mnas l�ngst till och med det kalender�r d� den stude-</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">rande fyller 56 �r. Regeringen meddelar f�reskrifter om att studiemedel i<br/>form av studiebidrag f�r l�mnas �ven f�r tid d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Trots vad som anges i 8 � �r r�tten till studiemedel i form av studiel�n</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">begr�nsad till sammanlagt h�gst det antal veckor som anges nedan fr�n och<br/>med det kalender�r d� den studerande fyller 47 �r.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studiel�n ska r�knas</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">in i det sammanlagda antalet veckor. Detta g�ller dock inte studiel�n som har<br/>l�mnats f�r studier p� grundskoleniv�. N�r det g�ller studiel�n som har l�m-<br/>nats f�r studier i n�gon annan s�dan utbildning som avses i 2 � andra stycket<br/>ska h�lften av antalet veckor r�knas in.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En studerande som genom �terbetalning eller avskrivning inte l�ngre har</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">studiel�n f�r beviljas nya studiel�n trots vad som anges i andra stycket. Rege-<br/>ringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�reskrifter<br/>om f�ruts�ttningarna f�r att bevilja nya l�n enligt detta stycke.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den studerande inte har f�tt studiel�n under en sammanh�ngande</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">period ska r�tten till fortsatta studiel�n bed�mas med beaktande av den stude-<br/>randes �lder vid den nya studiemedelsperiodens b�rjan. Regeringen eller den<br/>myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�reskrifter om vad som ska<br/>anses vara en sammanh�ngande period.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2005:613.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2006:1456.</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�lder som uppn�s under <br/>kalender�ret</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft19">Antal <br/>veckor</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">47 �r</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">220</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">48 �r</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">200</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">49 �r</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">180</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">50 �r</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">160</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">51 �r</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft10">140</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1119</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1119</b></p> <p style="position:absolute;top:204px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:204px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver det studiemedelsbelopp som f�ljer av 11 � f�r studiel�n l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">i form av till�ggsl�n till vissa studerande fr�n och med det kalender�r d� den<br/>studerande fyller 25 �r. Vid studier p� heltid f�r till�ggsl�n l�mnas med ett belopp<br/>som f�r varje vecka d� den studerande har r�tt till studiemedel utg�r 1,98 procent<br/>av prisbasbeloppet. S�dana l�n f�r dock l�mnas under h�gst 120 veckor. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid studier p� deltid f�r till�ggsl�n l�mnas under h�gst det antal veckor</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som svarar mot 120 veckor vid heltidsstudier med ett belopp som f�r varje<br/>vecka d� den studerande har r�tt till studiemedel utg�r</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 1,49 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mindre �n 100 procent av heltid, och</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. 0,99 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mindre �n 75 procent av heltid.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�re-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter om de f�ruts�ttningar som i �vrigt ska g�lla f�r till�ggsl�n.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalv�r ska fribeloppet</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">svara mot</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. 193,71 procent av prisbasbeloppet vid studier p� heltid,<br/>2. 242,14 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mindre �n 100 procent av heltid, och</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. 290,57 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mindre �n 75 procent av heltid.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I andra fall �n som avses i f�rsta stycket, ska fribeloppets andel av prisbas-</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">beloppet �kas eller minskas f�r varje vecka som studietiden �r kortare eller<br/>l�ngre �n 20 veckor med</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. 9,69 procentenheter vid studier p� heltid,<br/>2. 7,26 procentenheter vid studier p� minst 75 procent men mindre �n</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">100 procent av heltid, och</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. 4,84 procentenheter vid studier p� minst 50 procent men mindre �n</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">75 procent av heltid.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 i fr�ga om 3 kap. 14 och</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">17 �� och i �vrigt den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Best�mmelsen i 3 kap. 14 � andra stycket i sin nya lydelse ska till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r till�ggsl�n som avser tid fr�n och med den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r studiemedel som avser tid f�re</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">52 �r</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft20">120</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">53 �r</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft20">100</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">54 �r</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft20">80</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">55 �r</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft20">60</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">56 �r</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft20">40</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:1535.</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�lder som uppn�s under <br/>kalender�ret</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft26">Antal <br/>veckor</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:1119</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">MARIA ARNHOLM</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i studiest�dslagen (1999:1395);

utf�rdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 3, 9, 14 och 17 �� studie-

st�dslagen (1999:1395) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

3 �

2

Studiemedel f�r l�mnas l�ngst till och med det kalender�r d� den stude-

rande fyller 56 �r. Regeringen meddelar f�reskrifter om att studiemedel i
form av studiebidrag f�r l�mnas �ven f�r tid d�refter.

9 �

3

Trots vad som anges i 8 � �r r�tten till studiemedel i form av studiel�n

begr�nsad till sammanlagt h�gst det antal veckor som anges nedan fr�n och
med det kalender�r d� den studerande fyller 47 �r.

Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studiel�n ska r�knas

in i det sammanlagda antalet veckor. Detta g�ller dock inte studiel�n som har
l�mnats f�r studier p� grundskoleniv�. N�r det g�ller studiel�n som har l�m-
nats f�r studier i n�gon annan s�dan utbildning som avses i 2 � andra stycket
ska h�lften av antalet veckor r�knas in.

En studerande som genom �terbetalning eller avskrivning inte l�ngre har

studiel�n f�r beviljas nya studiel�n trots vad som anges i andra stycket. Rege-
ringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�reskrifter
om f�ruts�ttningarna f�r att bevilja nya l�n enligt detta stycke.

Om den studerande inte har f�tt studiel�n under en sammanh�ngande

period ska r�tten till fortsatta studiel�n bed�mas med beaktande av den stude-
randes �lder vid den nya studiemedelsperiodens b�rjan. Regeringen eller den
myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�reskrifter om vad som ska
anses vara en sammanh�ngande period.

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105.

2 Senaste lydelse 2005:613.

3 Senaste lydelse 2006:1456.

�lder som uppn�s under
kalender�ret

Antal
veckor

47 �r

220

48 �r

200

49 �r

180

50 �r

160

51 �r

140

SFS 2013:1119

Utkom fr�n trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1119

14 �

Ut�ver det studiemedelsbelopp som f�ljer av 11 � f�r studiel�n l�mnas

i form av till�ggsl�n till vissa studerande fr�n och med det kalender�r d� den
studerande fyller 25 �r. Vid studier p� heltid f�r till�ggsl�n l�mnas med ett belopp
som f�r varje vecka d� den studerande har r�tt till studiemedel utg�r 1,98 procent
av prisbasbeloppet. S�dana l�n f�r dock l�mnas under h�gst 120 veckor.

Vid studier p� deltid f�r till�ggsl�n l�mnas under h�gst det antal veckor

som svarar mot 120 veckor vid heltidsstudier med ett belopp som f�r varje
vecka d� den studerande har r�tt till studiemedel utg�r

1. 1,49 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men

mindre �n 100 procent av heltid, och

2. 0,99 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men

mindre �n 75 procent av heltid.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar f�re-

skrifter om de f�ruts�ttningar som i �vrigt ska g�lla f�r till�ggsl�n.

17 �

4

Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalv�r ska fribeloppet

svara mot

1. 193,71 procent av prisbasbeloppet vid studier p� heltid,
2. 242,14 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 75 procent men

mindre �n 100 procent av heltid, och

3. 290,57 procent av prisbasbeloppet vid studier p� minst 50 procent men

mindre �n 75 procent av heltid.

I andra fall �n som avses i f�rsta stycket, ska fribeloppets andel av prisbas-

beloppet �kas eller minskas f�r varje vecka som studietiden �r kortare eller
l�ngre �n 20 veckor med

1. 9,69 procentenheter vid studier p� heltid,
2. 7,26 procentenheter vid studier p� minst 75 procent men mindre �n

100 procent av heltid, och

3. 4,84 procentenheter vid studier p� minst 50 procent men mindre �n

75 procent av heltid.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 i fr�ga om 3 kap. 14 och

17 �� och i �vrigt den 1 juli 2014.

2. Best�mmelsen i 3 kap. 14 � andra stycket i sin nya lydelse ska till�mpas

f�r till�ggsl�n som avser tid fr�n och med den 1 juli 2014.

3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r studiemedel som avser tid f�re

ikrafttr�dandet.

52 �r

120

53 �r

100

54 �r

80

55 �r

60

56 �r

40

4 Senaste lydelse 2009:1535.

�lder som uppn�s under
kalender�ret

Antal
veckor

background image

3

SFS 2013:1119

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;