SFS 2013:1119 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

131119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3, 9, 14 och 17 §§ studie-

stödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Studiemedel får lämnas längst till och med det kalenderår då den stude-

rande fyller 56 år. Regeringen meddelar föreskrifter om att studiemedel i
form av studiebidrag får lämnas även för tid därefter.

9 §

3

Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån

begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och
med det kalenderår då den studerande fyller 47 år.

Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån ska räknas

in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån som har
lämnats för studier på grundskolenivå. När det gäller studielån som har läm-
nats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket
ska hälften av antalet veckor räknas in.

En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har

studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket. Rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter
om förutsättningarna för att bevilja nya lån enligt detta stycke.

Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande

period ska rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den stude-
randes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vad som ska
anses vara en sammanhängande period.

1 Prop. 2013/14:1, utg.omr. 15, bet. 2013/14:UbU2, rskr. 2013/14:105.

2 Senaste lydelse 2005:613.

3 Senaste lydelse 2006:1456.

�&lder som uppnås under
kalenderåret

Antal
veckor

47 år

220

48 år

200

49 år

180

50 år

160

51 år

140

SFS 2013:1119

Utkom från trycket
den 20 december 2013

background image

2

SFS 2013:1119

14 §

Utöver det studiemedelsbelopp som följer av 11 § får studielån lämnas

i form av tilläggslån till vissa studerande från och med det kalenderår då den
studerande fyller 25 år. Vid studier på heltid får tilläggslån lämnas med ett belopp
som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 1,98 procent
av prisbasbeloppet. Sådana lån får dock lämnas under högst 120 veckor.

Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas under högst det antal veckor

som svarar mot 120 veckor vid heltidsstudier med ett belopp som för varje
vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör

1. 1,49 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

2. 0,99 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om de förutsättningar som i övrigt ska gälla för tilläggslån.

17 §

4

Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet

svara mot

1. 193,71 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 242,14 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 290,57 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

I andra fall än som avses i första stycket, ska fribeloppets andel av prisbas-

beloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är kortare eller
längre än 20 veckor med

1. 9,69 procentenheter vid studier på heltid,
2. 7,26 procentenheter vid studier på minst 75 procent men mindre än

100 procent av heltid, och

3. 4,84 procentenheter vid studier på minst 50 procent men mindre än

75 procent av heltid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 i fråga om 3 kap. 14 och

17 §§ och i övrigt den 1 juli 2014.

2. Bestämmelsen i 3 kap. 14 § andra stycket i sin nya lydelse ska tillämpas

för tilläggslån som avser tid från och med den 1 juli 2014.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som avser tid före

ikraftträdandet.

52 år

120

53 år

100

54 år

80

55 år

60

56 år

40

4 Senaste lydelse 2009:1535.

�&lder som uppnås under
kalenderåret

Antal
veckor

background image

3

SFS 2013:1119

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013