SFS 2013:1141 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

131141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

24 §

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det

finnas en sjuksköterska som svarar för

1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso-

och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,

2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med

säkerheten för patienterna,

3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjuk-

vårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drab-
bats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysio-

terapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun, som

inte ingår i ett landsting, om det i en sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet
som sägs i 18 § första eller andra stycket inte finns någon läkare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För sjukgymnaster gäller 24 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

SFS 2013:1141

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013