SFS 2013:1142 Lag om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

131142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av
berusningsmedel på sjukhus;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1985:12) om kontroll av

berusningsmedel på sjukhus ska ha följande lydelse.

1 §

Om Inspektionen för vård och omsorg beslutar det, tillämpas denna lag

vid en sådan enhet vid ett sjukhus som är särskilt inriktad på vård för miss-
bruk av beroendeframkallande medel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska In-

spektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

SFS 2013:1142

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;