SFS 2013:1143 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

131143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i tandvårdslagen (1985:125) ska

införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.

13 §

2

I landstingen ska det finnas möjlighet till anställning för tandläkares

specialiseringstjänstgöring enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i en om-
fattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med
specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Tidigare 13 § upphävd genom 1996:788.

SFS 2013:1143

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013