SFS 2013:1147 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

131147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 § och 8 kap. 1 §

lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

Insemination med spermier från en man som kvinnan inte är gift eller

sambo med får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg utföras
annat än vid offentligt finansierade sjukhus. Sådan insemination ska ske
under överinseende av läkare med specialistkompetens i gynekologi och
obstetrik.

7 kap.

4 §

Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget ska införas, med

spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan tillstånd av Inspek-
tionen för vård och omsorg utföras annat än vid offentligt finansierade sjuk-
hus. Detta gäller också införande av ägget i kvinnans kropp.

Kommer ägget inte från kvinnan eller spermien inte från kvinnans make

eller sambo får befruktning och införande av ägg ske endast vid de sjukhus
som upplåtit enhet för utbildning av läkare enligt avtal mellan de universitet
som bedriver läkarutbildning och berörda landsting.

8 kap.

1 §

Socialstyrelsens beslut enligt 3 kap. 1 eller 3 §, 5 kap. 6 §, 6 kap. 3 §

och 7 kap. 5 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Övriga beslut av Socialstyrelsen samt beslut av Inspektionen för vård och

omsorg enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För gärningar som avses i 8 kap. 4 och 5 §§ och som har begåtts före

ikraftträdandet gäller 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § i sin äldre lydelse.

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

SFS 2013:1147

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1147

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)