SFS 2013:1149 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

131149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 19 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt

högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande
fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitima-

tionen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade
varit legitimerad.

En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange

sin grundutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall

som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk
tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

Yrke/Yrkestitel

Utbildning

Praktisk tjänstgöring

1. apotekare

apotekarexamen

2. arbetsterapeut

arbetsterapeutexamen

3. audionom

audionomexamen

4. barnmorska

barnmorskeexamen

5. biomedicinsk
analytiker

biomedicinsk analytiker-
examen

6. dietist

dietistexamen

7. fysioterapeut

fysioterapeutexamen

8. kiropraktor

enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

9. logoped

logopedexamen

10. läkare

läkarexamen

enligt föreskrifter

11. naprapat

enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

12. optiker

optikerexamen

13. ortopedingenjör

ortopedingenjörsexamen

14. psykolog

psykologexamen

enligt föreskrifter

15. psykoterapeut

psykoterapeutexamen

SFS 2013:1149

Utkom från trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1149

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem

som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Ansökningar om legitimation som sjukgymnast som har kommit in till

Socialstyrelsen före den 1 januari 2014 men ännu inte har avgjorts ska gälla
som ansökningar om legitimation som fysioterapeut.

3. Vid ansökan om legitimation som fysioterapeut ska sjukgymnastexamen

anses likvärdig med fysioterapeutexamen.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för legitimerade sjukgymnaster

och för yrkestiteln sjukgymnast.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

16. receptarie

receptarieexamen

17. röntgensjuk-
sköterska

röntgensjuksköterske-
examen

18. sjukhusfysiker

sjukhusfysikerexamen

19. sjuksköterska

sjuksköterskeexamen

20. tandhygienist

tandhygienistexamen

21. tandläkare

tandläkarexamen