SFS 2013:408 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

130408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver

omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.

Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som

är bosatt i ett annat landsting, om landstingen kommer överens om det.

Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344)

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso-
och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga till-
stånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2008:345.

SFS 2013:408

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;