SFS 2013:410 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

130410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IJLPCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IJLPCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IJLPCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IJLPCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:IJLPCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IJLPCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IJLPCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IJLPCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IJLPCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IJLPCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IJLPCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IJLPCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i smittskyddslagen (2004:168);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 3 � smittskyddslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2004:168) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 �� g�ller</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. den som enligt 5 kap. socialf�rs�kringsbalken �r bosatt i Sverige,<br/>2. den som utan att vara bosatt h�r har r�tt till f�rm�ner enligt vad som f�l-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">jer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den<br/>29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. utl�ndska sj�m�n n�r det g�ller unders�kning, v�rd, behandling och</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">l�kemedel vid gonorr�, klamydia och syfilis enligt en internationell �verens-<br/>kommelse r�rande vissa l�ttnader f�r sj�m�n vid behandling f�r k�nssjukdom<br/>av den 1 december 1924, och </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. den som omfattas av lagen (2013:407) om h�lso- och sjukv�rd till vissa</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utl�nningar som vistas i Sverige utan n�dv�ndiga tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1321.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:410</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i smittskyddslagen (2004:168);

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 3 � smittskyddslagen

(2004:168) ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

3 �

2

Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 �� g�ller

1. den som enligt 5 kap. socialf�rs�kringsbalken �r bosatt i Sverige,
2. den som utan att vara bosatt h�r har r�tt till f�rm�ner enligt vad som f�l-

jer av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den
29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

3. utl�ndska sj�m�n n�r det g�ller unders�kning, v�rd, behandling och

l�kemedel vid gonorr�, klamydia och syfilis enligt en internationell �verens-
kommelse r�rande vissa l�ttnader f�r sj�m�n vid behandling f�r k�nssjukdom
av den 1 december 1924, och

4. den som omfattas av lagen (2013:407) om h�lso- och sjukv�rd till vissa

utl�nningar som vistas i Sverige utan n�dv�ndiga tillst�nd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

2 Senaste lydelse 2010:1321.

SFS 2013:410

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;