SFS 2013:411 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

130411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKJLLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKJLLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKJLLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IKJLLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IKJLMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IKJLLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IKJLLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IKJLLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKJLLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKJLLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IKJLLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IKJLLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:344) om h�lso- och <br/>sjukv�rd �t asyls�kande m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2008:344) om h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och sjukv�rd �t asyls�kande m.fl.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 4 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om landstingens skyldighet att erbjuda h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och sjukv�rd samt tandv�rd till personer som vistas i Sverige utan st�d av<br/>myndighetsbeslut eller f�rfattning finns i lagen (2013:407) om h�lso- och<br/>sjukv�rd till vissa utl�nningar som vistas i Sverige utan n�dv�ndiga tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag omfattar utl�nningar som</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har ans�kt om uppeh�llstillst�nd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller som annan skyddsbeh�vande enligt 4 kap. 2 eller 2 a � utl�nningslagen<br/>(2005:716) eller motsvarande �ldre best�mmelser,</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. har beviljats uppeh�llstillst�nd med tillf�lligt skydd eller uppeh�lls-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tillst�nd efter tillf�lligt skydd med st�d av best�mmelserna i 21 kap. 2, 3, 4<br/>eller 6 � utl�nningslagen och som inte �r folkbokf�rda h�r i landet,</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. h�lls i f�rvar enligt 10 kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen och som inte har</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">placerats i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest, eller</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vistas h�r med st�d av tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 �</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utl�nningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�dana utl�nningar som avses i f�rsta stycket 1 eller 2 omfattas av lagen</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�ven om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det g�ller<br/>dock inte utl�nning som h�ller sig undan s� att beslutet inte kan verkst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Alexandra Wilton Wahren<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:1550.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:411</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:344) om h�lso- och
sjukv�rd �t asyls�kande m.fl.;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2008:344) om h�lso-

och sjukv�rd �t asyls�kande m.fl.

dels att 4 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 1 a �, av f�ljande lydelse.

1 a �

S�rskilda best�mmelser om landstingens skyldighet att erbjuda h�lso-

och sjukv�rd samt tandv�rd till personer som vistas i Sverige utan st�d av
myndighetsbeslut eller f�rfattning finns i lagen (2013:407) om h�lso- och
sjukv�rd till vissa utl�nningar som vistas i Sverige utan n�dv�ndiga tillst�nd.

4 �

2

Denna lag omfattar utl�nningar som

1. har ans�kt om uppeh�llstillst�nd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 �

eller som annan skyddsbeh�vande enligt 4 kap. 2 eller 2 a � utl�nningslagen
(2005:716) eller motsvarande �ldre best�mmelser,

2. har beviljats uppeh�llstillst�nd med tillf�lligt skydd eller uppeh�lls-

tillst�nd efter tillf�lligt skydd med st�d av best�mmelserna i 21 kap. 2, 3, 4
eller 6 � utl�nningslagen och som inte �r folkbokf�rda h�r i landet,

3. h�lls i f�rvar enligt 10 kap. 1 eller 2 � utl�nningslagen och som inte har

placerats i kriminalv�rdsanstalt, h�kte eller polisarrest, eller

4. vistas h�r med st�d av tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 15 �

utl�nningslagen.

S�dana utl�nningar som avses i f�rsta stycket 1 eller 2 omfattas av lagen

�ven om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det g�ller
dock inte utl�nning som h�ller sig undan s� att beslutet inte kan verkst�llas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

2 Senaste lydelse 2009:1550.

SFS 2013:411

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;