SFS 2013:411 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

130411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:344) om hälso-

och sjukvård åt asylsökande m.fl.

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Särskilda bestämmelser om landstingens skyldighet att erbjuda hälso-

och sjukvård samt tandvård till personer som vistas i Sverige utan stöd av
myndighetsbeslut eller författning finns i lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

4 §

2

Denna lag omfattar utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 §

eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehålls-

tillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4
eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §

utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen

även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller
dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

2 Senaste lydelse 2009:1550.

SFS 2013:411

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013