SFS 2013:425 Lag om ändring i brottsbalken

130425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:JLONHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLONHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:JLONHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLONHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:JLONHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:JLONHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:JLONGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLONHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JLONGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i brottsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 14 kap. samt 15 kap. 1015 ��</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">brottsbalken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som obeh�rigen, genom att skriva eller p� liknande s�tt ange en an-</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">nan persons namn eller p� annat s�tt, framst�ller en falsk urkund eller �ndrar<br/>eller fyller ut en �kta urkund d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nse-<br/>ende, f�r <i>urkundsf�rfalskning</i> till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Med urkund avses <br/>1. en handling som uppr�ttats till bevis eller annars �r av betydelse som be-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vis och som har en utst�llarangivelse och originalkarakt�r, </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en elektronisk handling som uppr�ttats till bevis eller annars �r av bety-</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">delse som bevis och som har en utst�llarangivelse som kan kontrolleras p� ett<br/>tillf�rlitligt s�tt, och</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ett m�rke som st�llts ut till bevis om en persons identitet eller om en viss</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttighet eller prestation och som har originalkarakt�r (bevism�rke).</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">�r brott som avses i 1 � att anse som ringa, d�ms f�r <i>f�rvanskning av</i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>urkund</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mande av om brottet �r ringa ska det s�rskilt beaktas om urkunden</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">�r av mindre vikt eller om g�rningen har beg�tts f�r att hj�lpa n�gon till hans<br/>eller hennes r�tt.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">�r brott som avses i 1 � att anse som grovt, d�ms f�r <i>grov urkundsf�r-</i></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>falskning</i> till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om f�rfalsk-</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ningen avsett en myndighets arkivhandling av vikt eller en urkund som �r s�r-<br/>skilt betydelsefull i den allm�nna oms�ttningen eller om g�rningen annars va-<br/>rit av s�rskilt farlig art.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som utan att vid tillf�llet ha r�tt till det f�rst�r, g�r obrukbar eller</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">d�ljer en urkund d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende och brottet<br/>inte �r att anse som bokf�ringsbrott, f�r <i>hindrande av urkunds bevisfunktion<br/></i>till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 1982:150.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:425</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:425</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.<br/>�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som olovligen anbringar eller annars f�rfalskar n�gon annans</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">namnteckning eller signatur p� ett alster av konst eller brukskonst eller p� an-<br/>nat s�dant verk och d�rigenom ger sken av att den personen angett sig vara<br/>upphovsman till verket d�ms f�r <i>signaturf�rfalskning</i> till f�ngelse i h�gst tv�<br/>�r.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.<br/>�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som efterg�r eller p� annat s�tt f�rfalskar sedel eller mynt som g�l-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">ler i Sverige eller utomlands eller som har beslutats f�r utgivning men �nnu<br/>inte �r g�llande d�ms f�r <i>penningf�rfalskning</i> till f�ngelse i h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.<br/>�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst �tta �r.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som anskaffar, l�mnar, tar emot, f�rvarar, transporterar eller tar</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">annan liknande befattning med falsk sedel eller falskt mynt som avses i 6 �,<br/>med upps�t att det f�rfalskade ska pr�nglas ut, d�ms f�r <i>olovlig befattning<br/>med falska pengar</i> till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.<br/>�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som efterg�r g�llande frim�rke, bel�ggningsst�mpel eller annat of-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">fentligt eller f�r allm�nheten avsett svenskt eller utl�ndskt v�rdem�rke eller<br/>offentlig svensk eller utl�ndsk kontrollm�rkning p� m�tt, vikt, vara, handling<br/>eller annat, eller anbringar falskt s�dant m�rke eller obeh�rigen anbringar<br/>�kta m�rke eller annars f�rfalskar s�dant m�rke eller det m�rkta, d�ms, om �t-<br/>g�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r <i>m�rkesf�rfalskning</i> till f�ngelse i<br/>h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">�r brottet ringa, d�ms<i> </i>till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.<br/>�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som obeh�rigen anbringar ett m�rke eller annat f�rem�l som kan</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">f�rv�xlas med g�llande gr�nsm�rke, vattenm�rke, fixpunkt eller annat m�rke<br/>f�r plan- eller h�jdm�tning eller flyttar, tar bort, skadar eller f�rst�r ett s�dant<br/>m�rke d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r <i>f�rfalskning av<br/>fast m�rke</i> till f�ngelse i h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �beropar falsk urkund, bjuder ut eller saluf�r verk med falsk</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">signatur, pr�nglar ut falsk sedel eller falskt mynt, anv�nder falskt v�rde- eller<br/>kontrollm�rke, �beropar falskt fast m�rke eller annars brukar n�got som f�r-<br/>falskats p� ett s�tt som anges i detta kapitel, d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i<br/>bevish�nseende, f�r brukande av det f�rfalskade som om han eller hon sj�lv<br/>hade gjort f�rfalskningen.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 1970:489.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2001:31.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse av tidigare 6 a � 2001:31.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:425</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som i annat fall �n som avses i 10 � bland allm�nheten sprider n�-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">got som l�tt kan f�rv�xlas med g�llande sedel, mynt eller offentligt v�rde-<br/>m�rke d�ms f�r <i>olaga spridande av efterbildning</i> till b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om n�gon har beg�tt en s�dan g�rning som avses i detta kapitel men</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">frivilligt och innan avsev�rd ol�genhet uppkommit har avv�rjt den fara i be-<br/>vish�nseende som g�rningen innebar, f�r han eller hon d�mas till lindrigare<br/>straff �n vad som �r f�reskrivet f�r g�rningen. Var faran ringa och �r det inte<br/>f�reskrivet str�ngare straff �n f�ngelse i sex m�nader f�r g�rningen, ska han<br/>eller hon inte d�mas till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft34">6</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r f�rs�k eller f�rberedelse till urkundsf�rfalskning, grov urkunds-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">f�rfalskning, hindrande av urkunds bevisfunktion, signaturf�rfalskning, pen-<br/>ningf�rfalskning, m�rkesf�rfalskning, f�rfalskning av fast m�rke eller bru-<br/>kande av vad som f�rfalskats och f�r underl�tenhet att avsl�ja penningf�r-<br/>falskning d�ms det till ansvar enligt vad som f�reskrivs i 23 kap. Detsamma<br/>g�ller f�rs�k till olovlig befattning med falska pengar som best�r i f�rs�k till<br/>anskaffande eller mottagande av det f�rfalskade. Skulle brottet, om det full-<br/>bordats, ha varit att anse som ringa, ska g�rningen dock inte medf�ra ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som p� annat s�tt �n muntligen l�mnar osann uppgift eller f�rtiger</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">sanningen, n�r uppgiften enligt lag eller annan f�rfattning l�mnas p� heder<br/>och samvete eller under annan liknande f�rs�kran, d�ms, om �tg�rden inneb�r<br/>fara i bevish�nseende, f�r <i>osann f�rs�kran</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex<br/>m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.<br/>Den som av grov oaktsamhet beg�r en s�dan g�rning som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">stycket d�ms f�r <i>v�rdsl�s f�rs�kran</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�na-<br/>der. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som i ett intyg eller en annan urkund l�mnar osann uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">vem han eller hon �r eller om annat �n egna angel�genheter eller f�r skens<br/>skull uppr�ttar en urkund r�rande r�ttshandling d�ms, om �tg�rden inneb�r<br/>fara i bevish�nseende, f�r <i>osant intygande</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex<br/>m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">�r brottet med h�nsyn till att det innefattar missbruk av tj�nstest�llning el-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ler annars att anse som grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �beropar eller p� annat s�tt anv�nder en s�dan osann urkund som</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">avses i f�rsta stycket d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r<br/><i>brukande av osann urkund</i> till straff som anges i f�rsta eller andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som sanningsl�st �beropar pass, betyg, identitetshandling eller an-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">nan s�dan f�r enskild person utst�lld urkund s�som g�llande f�r sig eller an-<br/>nan person eller l�mnar ut s�dan urkund f�r att missbrukas p� det s�ttet d�ms,<br/>om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r <i>missbruk av urkund</i> till b�ter<br/>eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">6 Senaste lydelse av tidigare 12 � 2001:31.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:425</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som sanningsl�st utger en handling f�r att vara en riktig kopia av en</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">viss urkund d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r <i>missbruk<br/>av handling </i>till straff som anges i f�rsta eller andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som f�rnekar sin underskrift p� en urkund eller sin utst�llarangi-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">velse avseende en urkund, n�r angivelsen �r s�dan att den kan likst�llas med<br/>en underskrift, d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r <i>f�rne-<br/>kande av underskrift</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om n�gon har beg�tt en s�dan g�rning som avses i detta kapitel men</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">frivilligt och innan avsev�rd ol�genhet uppkommit har r�ttat felet eller p� an-<br/>nat s�tt avv�rjt fara f�r vidare ol�genhet, f�r han eller hon d�mas till lindri-<br/>gare straff �n vad som �r f�reskrivet f�r g�rningen. Var faran ringa och �r det<br/>inte f�reskrivet str�ngare straff �n f�ngelse i sex m�nader f�r g�rningen, ska<br/>han eller hon inte d�mas till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r f�rberedelse till mened eller st�mpling till mened som inneb�r att</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">n�gon s�ker anstifta s�dan g�rning och f�r f�rs�k till bevisf�rvanskning d�ms<br/>det till ansvar enligt vad som f�reskrivs i 23 kap. Skulle brottet, om det full-<br/>bordats, ha varit att anse som ringa, ska g�rningen dock inte medf�ra ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft46">Patrik �rnsved<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i brottsbalken;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 14 kap. samt 15 kap. 1015 ��

brottsbalken ska ha f�ljande lydelse.

14 kap.

1 �

Den som obeh�rigen, genom att skriva eller p� liknande s�tt ange en an-

nan persons namn eller p� annat s�tt, framst�ller en falsk urkund eller �ndrar
eller fyller ut en �kta urkund d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nse-
ende, f�r urkundsf�rfalskning till f�ngelse i h�gst tv� �r.

Med urkund avses
1. en handling som uppr�ttats till bevis eller annars �r av betydelse som be-

vis och som har en utst�llarangivelse och originalkarakt�r,

2. en elektronisk handling som uppr�ttats till bevis eller annars �r av bety-

delse som bevis och som har en utst�llarangivelse som kan kontrolleras p� ett
tillf�rlitligt s�tt, och

3. ett m�rke som st�llts ut till bevis om en persons identitet eller om en viss

r�ttighet eller prestation och som har originalkarakt�r (bevism�rke).

2 �

�r brott som avses i 1 � att anse som ringa, d�ms f�r f�rvanskning av

urkund till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Vid bed�mande av om brottet �r ringa ska det s�rskilt beaktas om urkunden

�r av mindre vikt eller om g�rningen har beg�tts f�r att hj�lpa n�gon till hans
eller hennes r�tt.

3 �

�r brott som avses i 1 � att anse som grovt, d�ms f�r grov urkundsf�r-

falskning till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.

Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om f�rfalsk-

ningen avsett en myndighets arkivhandling av vikt eller en urkund som �r s�r-
skilt betydelsefull i den allm�nna oms�ttningen eller om g�rningen annars va-
rit av s�rskilt farlig art.

4 �

2

Den som utan att vid tillf�llet ha r�tt till det f�rst�r, g�r obrukbar eller

d�ljer en urkund d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende och brottet
inte �r att anse som bokf�ringsbrott, f�r hindrande av urkunds bevisfunktion
till f�ngelse i h�gst tv� �r.

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Senaste lydelse 1982:150.

SFS 2013:425

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:425

�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.
�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.

5 �

3

Den som olovligen anbringar eller annars f�rfalskar n�gon annans

namnteckning eller signatur p� ett alster av konst eller brukskonst eller p� an-
nat s�dant verk och d�rigenom ger sken av att den personen angett sig vara
upphovsman till verket d�ms f�r signaturf�rfalskning till f�ngelse i h�gst tv�
�r.

�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.
�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.

6 �

4

Den som efterg�r eller p� annat s�tt f�rfalskar sedel eller mynt som g�l-

ler i Sverige eller utomlands eller som har beslutats f�r utgivning men �nnu
inte �r g�llande d�ms f�r penningf�rfalskning till f�ngelse i h�gst fyra �r.

�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.
�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst tv� och h�gst �tta �r.

7 �

5

Den som anskaffar, l�mnar, tar emot, f�rvarar, transporterar eller tar

annan liknande befattning med falsk sedel eller falskt mynt som avses i 6 �,
med upps�t att det f�rfalskade ska pr�nglas ut, d�ms f�r olovlig befattning
med falska pengar
till f�ngelse i h�gst tv� �r.

�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.
�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.

8 �

Den som efterg�r g�llande frim�rke, bel�ggningsst�mpel eller annat of-

fentligt eller f�r allm�nheten avsett svenskt eller utl�ndskt v�rdem�rke eller
offentlig svensk eller utl�ndsk kontrollm�rkning p� m�tt, vikt, vara, handling
eller annat, eller anbringar falskt s�dant m�rke eller obeh�rigen anbringar
�kta m�rke eller annars f�rfalskar s�dant m�rke eller det m�rkta, d�ms, om �t-
g�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r m�rkesf�rfalskning till f�ngelse i
h�gst tv� �r.

�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.
�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.

9 �

Den som obeh�rigen anbringar ett m�rke eller annat f�rem�l som kan

f�rv�xlas med g�llande gr�nsm�rke, vattenm�rke, fixpunkt eller annat m�rke
f�r plan- eller h�jdm�tning eller flyttar, tar bort, skadar eller f�rst�r ett s�dant
m�rke d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r f�rfalskning av
fast m�rke
till f�ngelse i h�gst fyra �r.

�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

10 �

Den som �beropar falsk urkund, bjuder ut eller saluf�r verk med falsk

signatur, pr�nglar ut falsk sedel eller falskt mynt, anv�nder falskt v�rde- eller
kontrollm�rke, �beropar falskt fast m�rke eller annars brukar n�got som f�r-
falskats p� ett s�tt som anges i detta kapitel, d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i
bevish�nseende, f�r brukande av det f�rfalskade som om han eller hon sj�lv
hade gjort f�rfalskningen.

3 Senaste lydelse 1970:489.

4 Senaste lydelse 2001:31.

5 Senaste lydelse av tidigare 6 a � 2001:31.

background image

3

SFS 2013:425

11 �

Den som i annat fall �n som avses i 10 � bland allm�nheten sprider n�-

got som l�tt kan f�rv�xlas med g�llande sedel, mynt eller offentligt v�rde-
m�rke d�ms f�r olaga spridande av efterbildning till b�ter.

12 �

Om n�gon har beg�tt en s�dan g�rning som avses i detta kapitel men

frivilligt och innan avsev�rd ol�genhet uppkommit har avv�rjt den fara i be-
vish�nseende som g�rningen innebar, f�r han eller hon d�mas till lindrigare
straff �n vad som �r f�reskrivet f�r g�rningen. Var faran ringa och �r det inte
f�reskrivet str�ngare straff �n f�ngelse i sex m�nader f�r g�rningen, ska han
eller hon inte d�mas till ansvar.

13 �

6

F�r f�rs�k eller f�rberedelse till urkundsf�rfalskning, grov urkunds-

f�rfalskning, hindrande av urkunds bevisfunktion, signaturf�rfalskning, pen-
ningf�rfalskning, m�rkesf�rfalskning, f�rfalskning av fast m�rke eller bru-
kande av vad som f�rfalskats och f�r underl�tenhet att avsl�ja penningf�r-
falskning d�ms det till ansvar enligt vad som f�reskrivs i 23 kap. Detsamma
g�ller f�rs�k till olovlig befattning med falska pengar som best�r i f�rs�k till
anskaffande eller mottagande av det f�rfalskade. Skulle brottet, om det full-
bordats, ha varit att anse som ringa, ska g�rningen dock inte medf�ra ansvar.

15 kap.

10 �

Den som p� annat s�tt �n muntligen l�mnar osann uppgift eller f�rtiger

sanningen, n�r uppgiften enligt lag eller annan f�rfattning l�mnas p� heder
och samvete eller under annan liknande f�rs�kran, d�ms, om �tg�rden inneb�r
fara i bevish�nseende, f�r osann f�rs�kran till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex
m�nader.

�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.
Den som av grov oaktsamhet beg�r en s�dan g�rning som avses i f�rsta

stycket d�ms f�r v�rdsl�s f�rs�kran till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�na-
der.

11 �

Den som i ett intyg eller en annan urkund l�mnar osann uppgift om

vem han eller hon �r eller om annat �n egna angel�genheter eller f�r skens
skull uppr�ttar en urkund r�rande r�ttshandling d�ms, om �tg�rden inneb�r
fara i bevish�nseende, f�r osant intygande till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex
m�nader.

�r brottet med h�nsyn till att det innefattar missbruk av tj�nstest�llning el-

ler annars att anse som grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

Den som �beropar eller p� annat s�tt anv�nder en s�dan osann urkund som

avses i f�rsta stycket d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r
brukande av osann urkund till straff som anges i f�rsta eller andra stycket.

12 �

Den som sanningsl�st �beropar pass, betyg, identitetshandling eller an-

nan s�dan f�r enskild person utst�lld urkund s�som g�llande f�r sig eller an-
nan person eller l�mnar ut s�dan urkund f�r att missbrukas p� det s�ttet d�ms,
om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r missbruk av urkund till b�ter
eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

6 Senaste lydelse av tidigare 12 � 2001:31.

background image

4

SFS 2013:425

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Den som sanningsl�st utger en handling f�r att vara en riktig kopia av en

viss urkund d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r missbruk
av handling
till straff som anges i f�rsta eller andra stycket.

13 �

Den som f�rnekar sin underskrift p� en urkund eller sin utst�llarangi-

velse avseende en urkund, n�r angivelsen �r s�dan att den kan likst�llas med
en underskrift, d�ms, om �tg�rden inneb�r fara i bevish�nseende, f�r f�rne-
kande av underskrift
till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

14 �

Om n�gon har beg�tt en s�dan g�rning som avses i detta kapitel men

frivilligt och innan avsev�rd ol�genhet uppkommit har r�ttat felet eller p� an-
nat s�tt avv�rjt fara f�r vidare ol�genhet, f�r han eller hon d�mas till lindri-
gare straff �n vad som �r f�reskrivet f�r g�rningen. Var faran ringa och �r det
inte f�reskrivet str�ngare straff �n f�ngelse i sex m�nader f�r g�rningen, ska
han eller hon inte d�mas till ansvar.

15 �

F�r f�rberedelse till mened eller st�mpling till mened som inneb�r att

n�gon s�ker anstifta s�dan g�rning och f�r f�rs�k till bevisf�rvanskning d�ms
det till ansvar enligt vad som f�reskrivs i 23 kap. Skulle brottet, om det full-
bordats, ha varit att anse som ringa, ska g�rningen dock inte medf�ra ansvar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

;