SFS 2013:426 Lag om ändring i jordabalken

130426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 11 a § jordabalken2 ska ha

följande lydelse.

19 kap.

11 a §

3

Om en ansökan om inskrivning ges in i form av ett elektroniskt do-

kument, får en fångeshandling eller annan handling som avses i 20 kap. 6 § 1,
21 kap. 2 § första stycket 1 eller 23 kap. 2 § första stycket 1 eller en handling
som avses i 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken eller 23 § andra stycket
sambolagen (2003:376) ges in elektroniskt enligt föreskrifter som regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela.

Om en fångeshandling eller annan handling som avses i första stycket ges

in elektroniskt, ska den elektroniska handlingens överensstämmelse med ori-
ginalet vara bestyrkt enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2006:142. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:426

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013