SFS 2013:433 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

130433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 2 § bostadsrättslagen

(1991:614) ska ha följande lydelse.

10 kap.

2 §

2

Bestämmelserna om straff och vite i 16 kap. lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar utom 1 § andra stycket 1 gäller i tillämpliga delar i fråga
om bostadsrättsföreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Senaste lydelse 2008:84.

SFS 2013:433

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013