SFS 2013:441 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

130441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 2 § lagen (2002:93) om ko-

operativ hyresrätt ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

2

Vad som sägs i 16 kap. 1 § första och tredje styckena och 2 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa
hyresrättsföreningar.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan förteckning till-

gänglig enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar,

2. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller
3. använder firma i strid med 2 kap. 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2 Senaste lydelse 2008:85.

SFS 2013:441

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013