SFS 2013:447 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

130447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

I denna lag finns vissa bestämmelser om att en svensk åklagare får an-

söka om rättslig hjälp utomlands. Lagen hindrar inte att en svensk åklagare
även annars ansöker om rättslig hjälp utomlands i den utsträckning den andra
staten tillåter det.

En svensk domstol får endast ansöka om rättslig hjälp utomlands enligt be-

stämmelserna i denna lag.

Vad som sägs i denna lag om rättslig hjälp utomlands ska i tillämpliga delar

också gälla i förhållande till de tribunaler som anges i lagen (1994:569) om
Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot interna-
tionell humanitär rätt och den domstol som anges i lagen (2002:329) om sam-
arbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243.

SFS 2013:447

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013