SFS 2013:451 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

130451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GPBCCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GPBCCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:GPBCCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:GPBCCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GPBCCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GPBCCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:GPBCCM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GPBCCL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i sparbankslagen (1987:619);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 3 �, 7 kap. 5 �, 8 kap. 6 � och</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">11 kap. 3 � sparbankslagen (1987:619)</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelseledam�terna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall. Fr�gor om<br/>s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. Den som �r under�rig eller i<br/>konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken kan inte<br/>vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den som �r underkastad n�ringsf�r-<br/>bud f�ljer av 6 � lagen (1986:436) om n�ringsf�rbud. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r varje p�b�rjat femtal vara anst�lld i</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">sparbanken. Vid denna ber�kning ska h�nsyn inte tas till arbetstagarrepresen-<br/>tanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r<br/>de privatanst�llda.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats ska</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">s�v�l �verl�tande som �vertagande sparbank ans�ka om tillst�nd att verk-<br/>st�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. Vid<br/>fusion enligt 2 � ska sparbankerna dessutom ans�ka om tillst�nd att driva<br/>bankr�relse och godk�nnande av reglementet f�r den �vertagande sparbanken<br/>enligt 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla avtalet om fu-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">sion pr�vas om fusionen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r ins�t-<br/>tare i eller i �vrigt har fordringar p� de av fusionen ber�rda sparbankerna,<br/>samt om fusionen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen ska underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med<br/>anledning av s�dana ans�kningar.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1996:1005.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 1999:223.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2004:447.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:451</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:451</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Senast tv� m�nader efter det att beslutet om ombildning har registrerats</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ska sparbanken ans�ka om tillst�nd att verkst�lla ombildningen. Om sparban-<br/>ken ska bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget ska �verl�mnas<br/>till, ska sparbanken inom samma tid ans�ka om godk�nnande av stiftelsef�r-<br/>ordnandet. Fr�gor om s�dant tillst�nd och s�dant godk�nnande pr�vas av<br/>Finansinspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla ombildning pr�-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">vas om ombildningen kan anses f�renlig med ins�ttarnas och fordrings�gar-<br/>nas intressen samt om ombildningen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n<br/>synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med<br/>anledning av s�dana ans�kningar.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en s�kande vid anm�lan f�r registrering inte har f�ljt vad som �r</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�reskrivet om anm�lan, ska Finansinspektionen f�rel�gga s�kanden att inom<br/>viss tid yttra sig eller g�ra r�ttelse. Detsamma g�ller om registreringsmyndig-<br/>heten finner att ett beslut, som anm�ls f�r registrering och f�r vars giltighet<br/>Finansinspektionens godk�nnande inte kr�vs, eller en handling som bifogas<br/>anm�lan</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. inte har kommit till i beh�rig ordning, <br/>2. till sitt inneh�ll strider mot denna lag eller annan f�rfattning eller regle-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">mentet, eller </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. i n�got viktigare h�nseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.<br/>Om f�rel�ggandet inte f�ljs, ska �rendet om registrering skrivas av. En</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">upplysning om denna p�f�ljd ska tas in i f�rel�ggandet. Om yttrande har l�m-<br/>nats men det fortfarande finns hinder f�r registrering, ska s�kanden ges till-<br/>f�lle att yttra sig �ver hindret. Finns hindret �nd� kvar ska registrering v�gras,<br/>om det inte finns anledning att ge s�kanden ett nytt f�rel�ggande.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i f�rsta stycket hindrar inte registrering av ett beslut av</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�mman, om r�tten till talan mot beslutet har g�tt f�rlorad enligt 4 kap. 17 �<br/>andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">spektionen f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2000:819.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2004:304.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i sparbankslagen (1987:619);

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 3 �, 7 kap. 5 �, 8 kap. 6 � och

11 kap. 3 � sparbankslagen (1987:619)

2 ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

3 �

3

Styrelseledam�terna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska

samarbetsomr�det, om inte n�got annat till�ts i s�rskilda fall. Fr�gor om
s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. Den som �r under�rig eller i
konkurs eller som har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken kan inte
vara styrelseledamot. Att detsamma g�ller den som �r underkastad n�ringsf�r-
bud f�ljer av 6 � lagen (1986:436) om n�ringsf�rbud.

Av styrelseledam�terna f�r h�gst en f�r varje p�b�rjat femtal vara anst�lld i

sparbanken. Vid denna ber�kning ska h�nsyn inte tas till arbetstagarrepresen-
tanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation f�r
de privatanst�llda.

7 kap.

5 �

4

Senast tv� m�nader efter det att avtalet om fusion har registrerats ska

s�v�l �verl�tande som �vertagande sparbank ans�ka om tillst�nd att verk-
st�lla avtalet. Fr�gor om s�dant tillst�nd pr�vas av Finansinspektionen. Vid
fusion enligt 2 � ska sparbankerna dessutom ans�ka om tillst�nd att driva
bankr�relse och godk�nnande av reglementet f�r den �vertagande sparbanken
enligt 3 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.

Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla avtalet om fu-

sion pr�vas om fusionen kan anses f�renlig med deras intressen, som �r ins�t-
tare i eller i �vrigt har fordringar p� de av fusionen ber�rda sparbankerna,
samt om fusionen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n synpunkt.

Finansinspektionen ska underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-

ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av s�dana ans�kningar.

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 1999:223.

4 Senaste lydelse 2004:447.

SFS 2013:451

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:451

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

8 kap.

6 �

5

Senast tv� m�nader efter det att beslutet om ombildning har registrerats

ska sparbanken ans�ka om tillst�nd att verkst�lla ombildningen. Om sparban-
ken ska bilda den stiftelse som aktierna i bankaktiebolaget ska �verl�mnas
till, ska sparbanken inom samma tid ans�ka om godk�nnande av stiftelsef�r-
ordnandet. Fr�gor om s�dant tillst�nd och s�dant godk�nnande pr�vas av
Finansinspektionen.

Vid behandlingen av en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla ombildning pr�-

vas om ombildningen kan anses f�renlig med ins�ttarnas och fordrings�gar-
nas intressen samt om ombildningen framst�r som �ndam�lsenlig fr�n allm�n
synpunkt.

Finansinspektionen ska underr�tta registreringsmyndigheten om ans�k-

ningar enligt f�rsta stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av s�dana ans�kningar.

11 kap.

3 �

6

Om en s�kande vid anm�lan f�r registrering inte har f�ljt vad som �r

f�reskrivet om anm�lan, ska Finansinspektionen f�rel�gga s�kanden att inom
viss tid yttra sig eller g�ra r�ttelse. Detsamma g�ller om registreringsmyndig-
heten finner att ett beslut, som anm�ls f�r registrering och f�r vars giltighet
Finansinspektionens godk�nnande inte kr�vs, eller en handling som bifogas
anm�lan

1. inte har kommit till i beh�rig ordning,
2. till sitt inneh�ll strider mot denna lag eller annan f�rfattning eller regle-

mentet, eller

3. i n�got viktigare h�nseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.
Om f�rel�ggandet inte f�ljs, ska �rendet om registrering skrivas av. En

upplysning om denna p�f�ljd ska tas in i f�rel�ggandet. Om yttrande har l�m-
nats men det fortfarande finns hinder f�r registrering, ska s�kanden ges till-
f�lle att yttra sig �ver hindret. Finns hindret �nd� kvar ska registrering v�gras,
om det inte finns anledning att ge s�kanden ett nytt f�rel�ggande.

Best�mmelserna i f�rsta stycket hindrar inte registrering av ett beslut av

st�mman, om r�tten till talan mot beslutet har g�tt f�rlorad enligt 4 kap. 17 �
andra stycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2013.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �renden som har kommit in till Finansin-

spektionen f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:819.

6 Senaste lydelse 2004:304.

;