SFS 2013:453 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

130453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3, 4 och 14 §§, 10 kap. 5 och

8 §§ samt 13 kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande
lydelse.

6 kap.

3 §

2

Minst hälften av styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall.
Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Den som är under-
årig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är underkastad
näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i medlemsbanken, om inte stad-

garna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträ-
dare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är leda-
mot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock
vara styrelseledamot utan att vara medlem i banken, även om stadgarna sak-
nar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-
anställda.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara anställd i

medlemsbanken. Vid denna beräkning ska hänsyn inte tas till arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de
privatanställda.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

4 §

3

Styrelsen ska utse en eller, om det behövs, flera verkställande direktö-

rer att under styrelsens inseende leda verksamheten i banken. Styrelsen får
även utse ställföreträdare för verkställande direktör. Om någon annan än en
styrelseledamot utses till verkställande direktör, ska han eller hon ingå som
ledamot i styrelsen. Om någon annan än en styrelseledamot eller en styrelse-
suppleant utses till ställföreträdare för verkställande direktör, ska han eller

1 Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211.

2 Senaste lydelse 2006:608.

3 Senaste lydelse 1999:224.

SFS 2013:453

Utkom från trycket
den 12 juni 2013

background image

2

SFS 2013:453

hon ingå som suppleant i styrelsen. Verkställande direktör ska vara bosatt
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i
särskilda fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör ska i tillämpliga delar

gälla också för ställföreträdare för verkställande direktör.

14 §

4

Styrelsen företräder medlemsbanken och tecknar dess firma.

Styrelsen kan bemyndiga en styrelseledamot eller någon annan att före-

träda medlemsbanken och teckna dess firma, om inte ett förbud mot sådant
bemyndigande har tagits in i stadgarna. Minst en av dem som bemyndigas att
företräda banken och teckna dess firma ska vara bosatt inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Frågor
om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. I övrigt gäller i fråga om
den som inte är styrelseledamot vad som sägs i 3 § första och andra styckena
och 13 § om styrelseledamot.

Rätten att teckna medlemsbankens firma får utövas endast av två eller flera

personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i andra

stycket.

Om medlemsbanken inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i

Sverige, ska styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bankens
vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon
som är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

10 kap.

5 §

5

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats ska

såväl överlåtande som övertagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att
verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen.
Tillstånd att verkställa fusionsavtalet ska meddelas, om fusionen kan anses
förenlig med deras intressen som är insättare i de berörda bankerna eller i öv-
rigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen framstår som ändamåls-
enlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd som avses i första stycket meddelas ska stad-

geändringar eller, i fall som avses i 2 §, den nybildade medlemsbankens stad-
gar godkännas och tillstånd att driva bankrörelse beviljas.

Finansinspektionen ska underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med
anledning av sådana ansökningar.

Har inte ansökan om tillstånd att verkställa fusionsavtalet gjorts inom den i

första stycket föreskrivna tiden eller har ansökan avslagits, ska registrerings-
myndigheten förklara att frågan om fusion har fallit.

8 §

6

Om en medlemsbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan med-

lemsbankens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att dot-
terbolaget ska gå upp i medlemsbanken. Styrelserna ska anmäla avtalet för

4 Senaste lydelse 1999:224.

5 Senaste lydelse 2004:318.

6 Senaste lydelse 2000:820.

background image

3

SFS 2013:453

registrering hos registreringsmyndigheten. Därvid gäller 5–7 §§ i tillämpliga
delar.

Fusion får ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma redovis-

ningsvaluta.

Dotterbolaget är upplöst när Finansinspektionens beslut om tillstånd enligt

5 § har registrerats. Registreringsmyndigheten ska registrera tillståndet även i
aktiebolagsregistret.

Fusion enligt första stycket får ske även om det i dotterbolaget finns egen-

dom som medlemsbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras
senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, kan Finans-
inspektionen förlänga denna frist.

13 kap.

3 §

7

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har följt vad som är

föreskrivet om anmälan, ska Finansinspektionen förelägga sökanden att inom
viss tid yttra sig eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndig-
heten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet
Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas
anmälan

1. inte har kommit till i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stad-

garna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.
Om föreläggandet inte följs, ska ärendet om registrering skrivas av. En

upplysning om denna påföljd ska tas in i föreläggandet. Om yttrande har läm-
nats men det fortfarande finns hinder för registrering, ska sökanden ges till-
fälle att yttra sig över hindret. Finns hindret ändå kvar ska registrering vägras,
om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av

stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 7 kap. 18 §
andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2004:318.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013