SFS 2013:488 Lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

130488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förnyelse av vissa inskrivningar i
fastighetsregistret;

utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

En inskrivning i fastighetsregistret av nyttjanderätt, servitut eller

avkomsträtt som har beviljats före den 1 juli 1968 ska stå kvar endast om en
anmälan om förnyelse görs. Motsvarande gäller en ansökan om inskrivning
av en sådan rättighet, om den har förklarats vilande före den 1 juli 1968 och
inskrivning därefter inte beviljats.

Första stycket gäller inte inskrivningar eller ansökningar om inskrivning av

en tomträtt eller av en rättighet som avser vattenkraft eller vattenreglering.

2 §

En anmälan om förnyelse får göras av rättighetshavaren eller någon an-

nan vars rätt berörs. Anmälan ska göras skriftligen hos inskrivningsmyndig-
heten senast den 31 december 2018.

Anmälan ska innehålla uppgifter om
1. den inskrivning eller ansökan om inskrivning som anmälan avser, och
2. den eller de fastigheter där inskrivningen eller ansökan om inskrivning

ska stå kvar.

3 §

En anmälan ska omedelbart avvisas, om den

1. inte avser en sådan inskrivning eller ansökan om inskrivning som kan

förnyas enligt denna lag, eller

2. inte uppfyller de krav som anges i 2 §.

4 §

Om anmälan inte avvisas, ska det antecknas i fastighetsregistrets in-

skrivningsdel att inskrivningen eller ansökan om inskrivning förnyas.

För handläggningen av ärendet om anteckning tillämpas 19 kap. 11 § första

och andra styckena, 19 §, 20 § och 22�26 §§ jordabalken i stället för det som
sägs i 19 kap. 31 § jordabalken. Det som sägs om ansökan ska avse anmälan
om förnyelse.

5 §

Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten ta bort de in-

skrivningar som inte har anmälts för förnyelse eller för vilka anmälan avvisas.
Vilandeförklarade ansökningar om inskrivning som inte har anmälts för för-
nyelse senast samma dag eller för vilka anmälan avvisas är utan verkan.

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

SFS 2013:488

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:488

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

En inskrivning får tas bort utan att fastighetsägaren eller någon annan

underrättas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Genom lagen upphävs lagen

(1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt
och servitut och lagen (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för
nyttjanderätt och servitut.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)