SFS 2013:489 Lag om ändring i jordabalken

130489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HINKFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HINKFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HINKFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HINKFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:HINKFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HINKFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HINKFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HINKFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HINKFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HINKFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HINKFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HINKFE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i jordabalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 19 kap. 26 c � och 23 kap. 6 � jorda-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">balken</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�gor om utd�mande av vite som har f�relagts med st�d av 19, 20,</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">21 eller 23 kap. pr�vas av inskrivningsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:453px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En inskrivning f�r p� ans�kan av r�ttighetshavaren d�das helt eller till</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">viss del (d�dning). Om r�ttigheten har upph�rt helt eller till viss del, ska<br/>r�ttighetshavaren g�ra en s�dan ans�kan inom tre m�nader. F�r inskrivnings-<br/>myndigheten uppgift om att en r�ttighet har upph�rt, f�r myndigheten f�re-<br/>l�gga r�ttighetshavaren vid vite att ans�ka om d�dning eller visa att r�ttig-<br/>heten inte har upph�rt.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�ttigheten har upph�rt helt eller till viss del, f�r inskrivningen d�das</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till motsvarande del �ven p� ans�kan av fastighets�garen.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En inskrivning f�r tas bort, om det �r uppenbart att den inskrivna r�ttig-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heten inte g�ller i fastigheten.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r inskrivningar av r�ttigheter som</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">har upph�rt f�re den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Balken omtryckt 1971:1209.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2008:153.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 1975:1085.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:489</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i jordabalken;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 19 kap. 26 c � och 23 kap. 6 � jorda-

balken

2 ska ha f�ljande lydelse.

19 kap.

26 c �

3

Fr�gor om utd�mande av vite som har f�relagts med st�d av 19, 20,

21 eller 23 kap. pr�vas av inskrivningsmyndigheten.

23 kap.

6 �

4

En inskrivning f�r p� ans�kan av r�ttighetshavaren d�das helt eller till

viss del (d�dning). Om r�ttigheten har upph�rt helt eller till viss del, ska
r�ttighetshavaren g�ra en s�dan ans�kan inom tre m�nader. F�r inskrivnings-
myndigheten uppgift om att en r�ttighet har upph�rt, f�r myndigheten f�re-
l�gga r�ttighetshavaren vid vite att ans�ka om d�dning eller visa att r�ttig-
heten inte har upph�rt.

Om r�ttigheten har upph�rt helt eller till viss del, f�r inskrivningen d�das

till motsvarande del �ven p� ans�kan av fastighets�garen.

En inskrivning f�r tas bort, om det �r uppenbart att den inskrivna r�ttig-

heten inte g�ller i fastigheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r inskrivningar av r�ttigheter som

har upph�rt f�re den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2008:153.

4 Senaste lydelse 1975:1085.

SFS 2013:489

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;