SFS 2013:489 Lag om ändring i jordabalken

130489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 26 c § och 23 kap. 6 § jorda-

balken

2 ska ha följande lydelse.

19 kap.

26 c §

3

Frågor om utdömande av vite som har förelagts med stöd av 19, 20,

21 eller 23 kap. prövas av inskrivningsmyndigheten.

23 kap.

6 §

4

En inskrivning får på ansökan av rättighetshavaren dödas helt eller till

viss del (dödning). Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, ska
rättighetshavaren göra en sådan ansökan inom tre månader. Får inskrivnings-
myndigheten uppgift om att en rättighet har upphört, får myndigheten före-
lägga rättighetshavaren vid vite att ansöka om dödning eller visa att rättig-
heten inte har upphört.

Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, får inskrivningen dödas

till motsvarande del även på ansökan av fastighetsägaren.

En inskrivning får tas bort, om det är uppenbart att den inskrivna rättig-

heten inte gäller i fastigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för inskrivningar av rättigheter som

har upphört före den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 2008:153.

4 Senaste lydelse 1975:1085.

SFS 2013:489

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013