SFS 2013:490 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

130490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.

4 kap.

11 a §

Lantmäterimyndigheten ska undersöka om det i en fastighet som

berörs av förrättningen finns en inskrivning av ett servitut eller en nyttjande-
rätt som uppenbart inte gäller i fastigheten. Om det finns en sådan inskrivning
ska det antecknas i förrättningshandlingarna. Undersökningen ska begränsas
till åtgärder som kan utföras utan olägenhet i förrättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2013:490

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013