SFS 2013:491 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

130491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HNJOHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HNJOHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HNJOHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HNJOHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HNJOHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNJOHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 20, 27 och 33 �� ledningsr�ttslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1144) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en fr�ga om inl�sen uppkommer, till�mpas 8 kap. 10 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledningsr�ttshavaren ska svara f�r f�rr�ttningskostnaderna i den m�n</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">inte annat f�ljer vid en motsvarande till�mpning av 18 kap. 6 eller 8 � r�tte-<br/>g�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en ledningsr�ttsfr�ga har tagits upp utan ans�kan eller, i fall som avses</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">i 33 �, p� ans�kan av n�gon annan sak�gare �n ledningsr�ttshavaren, ska f�r-<br/>r�ttningskostnaderna f�rdelas mellan sak�garna efter vad som �r sk�ligt. Till<br/>den del f�rr�ttningen avser upph�vande av en ledningsr�tt som inte l�ngre be-<br/>h�vs g�ller dock f�rsta stycket. F�rsta stycket g�ller ocks� om f�rr�ttningen<br/>endast sker f�r att ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjander�tt som av-<br/>ser r�tt att dra fram och beh�lla en ledning ska f�r�ndras till ledningsr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en ledningsr�ttsfr�ga handl�ggs gemensamt med en fastighetsbild-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">nings�tg�rd vid en f�rr�ttning, ska kostnader som �r gemensamma f�r skilda<br/>�tg�rder f�rdelas p� dessa efter vad som �r sk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Till f�rr�ttningskostnader h�nf�rs taxeavgift, ers�ttning till sakkunnig,</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">utgift f�r hantlangning som inte ing�r i taxeavgiften samt ers�ttning f�r s�dan<br/>skada som avses i 4 kap. 38 � tredje stycket fastighetsbildningslagen<br/>(1970:988).</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det, sedan en ledningsr�ttsfr�ga har avgjorts slutligt, intr�der �nd-</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">rade f�rh�llanden som v�sentligt inverkar p� fr�gan, kan denna pr�vas vid en<br/>ny f�rr�ttning. �ven om n�gra s�dana f�rh�llanden inte har intr�tt, f�r det h�l-<br/>las en ny f�rr�ttning, om det har framkommit ett klart behov av ompr�vning.<br/>En ledningsr�tt kan d� �ndras, upph�vas och, om det sker med anledning av<br/>upph�vandet, uppl�tas. Om f�rr�ttningen avser en ledning som koncession<br/>har meddelats f�r, till�mpas 17 �.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledningsr�ttshavaren och den som av ledningsr�ttshavaren har f�tt r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">dra fram och anv�nda en s�dan ledning som avses i 11 a � �r ber�ttigad till er-<br/>s�ttning f�r skada som �samkas honom eller henne p� grund av en �tg�rd en-</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1989:728.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2004:643.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2004:643.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:491</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:491</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ligt f�rsta stycket. Kostnaderna f�r detta f�rdelas mellan �vriga sak�gare efter<br/>vad som bed�ms vara sk�ligt med h�nsyn fr�mst till den nytta varje sak�gare<br/>har av �tg�rden. Om det har beslutats att ledningsr�tten ska h�ra till en fastig-<br/>het eller inskriven tomtr�tt, till�mpas 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen<br/>(1970:988) i fr�ga om ers�ttningen, s�vida �tg�rden medf�r en v�rdeminsk-<br/>ning f�r fastigheten eller tomtr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra stycket g�ller inte om ledningsr�tten har upph�vts p� grund av att</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">den inte l�ngre beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.<br/>2. F�r f�rr�ttningar som har inletts f�re den 1 juli 2013 g�ller 27 och 33 ��</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">i sin �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144);

utf�rdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 20, 27 och 33 �� ledningsr�ttslagen

(1973:1144) ska ha f�ljande lydelse.

20 �

2

Om en fr�ga om inl�sen uppkommer, till�mpas 8 kap. 10 � f�rsta

stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

27 �

3

Ledningsr�ttshavaren ska svara f�r f�rr�ttningskostnaderna i den m�n

inte annat f�ljer vid en motsvarande till�mpning av 18 kap. 6 eller 8 � r�tte-
g�ngsbalken.

Om en ledningsr�ttsfr�ga har tagits upp utan ans�kan eller, i fall som avses

i 33 �, p� ans�kan av n�gon annan sak�gare �n ledningsr�ttshavaren, ska f�r-
r�ttningskostnaderna f�rdelas mellan sak�garna efter vad som �r sk�ligt. Till
den del f�rr�ttningen avser upph�vande av en ledningsr�tt som inte l�ngre be-
h�vs g�ller dock f�rsta stycket. F�rsta stycket g�ller ocks� om f�rr�ttningen
endast sker f�r att ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjander�tt som av-
ser r�tt att dra fram och beh�lla en ledning ska f�r�ndras till ledningsr�tt.

Om en ledningsr�ttsfr�ga handl�ggs gemensamt med en fastighetsbild-

nings�tg�rd vid en f�rr�ttning, ska kostnader som �r gemensamma f�r skilda
�tg�rder f�rdelas p� dessa efter vad som �r sk�ligt.

Till f�rr�ttningskostnader h�nf�rs taxeavgift, ers�ttning till sakkunnig,

utgift f�r hantlangning som inte ing�r i taxeavgiften samt ers�ttning f�r s�dan
skada som avses i 4 kap. 38 � tredje stycket fastighetsbildningslagen
(1970:988).

33 �

4

Om det, sedan en ledningsr�ttsfr�ga har avgjorts slutligt, intr�der �nd-

rade f�rh�llanden som v�sentligt inverkar p� fr�gan, kan denna pr�vas vid en
ny f�rr�ttning. �ven om n�gra s�dana f�rh�llanden inte har intr�tt, f�r det h�l-
las en ny f�rr�ttning, om det har framkommit ett klart behov av ompr�vning.
En ledningsr�tt kan d� �ndras, upph�vas och, om det sker med anledning av
upph�vandet, uppl�tas. Om f�rr�ttningen avser en ledning som koncession
har meddelats f�r, till�mpas 17 �.

Ledningsr�ttshavaren och den som av ledningsr�ttshavaren har f�tt r�tt att

dra fram och anv�nda en s�dan ledning som avses i 11 a � �r ber�ttigad till er-
s�ttning f�r skada som �samkas honom eller henne p� grund av en �tg�rd en-

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Senaste lydelse 1989:728.

3 Senaste lydelse 2004:643.

4 Senaste lydelse 2004:643.

SFS 2013:491

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

2

SFS 2013:491

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

ligt f�rsta stycket. Kostnaderna f�r detta f�rdelas mellan �vriga sak�gare efter
vad som bed�ms vara sk�ligt med h�nsyn fr�mst till den nytta varje sak�gare
har av �tg�rden. Om det har beslutats att ledningsr�tten ska h�ra till en fastig-
het eller inskriven tomtr�tt, till�mpas 5 kap. 16 � fastighetsbildningslagen
(1970:988) i fr�ga om ers�ttningen, s�vida �tg�rden medf�r en v�rdeminsk-
ning f�r fastigheten eller tomtr�tten.

Andra stycket g�ller inte om ledningsr�tten har upph�vts p� grund av att

den inte l�ngre beh�vs.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2013.
2. F�r f�rr�ttningar som har inletts f�re den 1 juli 2013 g�ller 27 och 33 ��

i sin �ldre lydelse.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

;