SFS 2013:492 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

130492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 5 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § anläggningslagen (1973:1149)2

ska ha följande lydelse.

22 §

Om en fråga om inlösen uppkommer, tillämpas 8 kap. 10 § första

stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

SFS 2013:492

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013