SFS 2013:516 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

130516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a § Vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § ska sådana belopp
som enligt 9 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till
följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas.

Första stycket gäller inte sådana kostnader som avser livsmedel för sär-

skilda näringsändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-
lämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88,
4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

SFS 2013:516

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013