SFS 2013:517 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

130517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GAPEOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GAPEOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GAPEOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GAPEOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GAPEOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GAPENB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:145) om statligt <br/>tandv�rdsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 13 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att det i lagen (2008:145) om statligt</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tandv�rdsst�d ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 4 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av tandv�rdsers�ttning enligt 4 � ska s�dana kostnader</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r tandv�rd, l�kemedel eller �vriga v�rdprodukter som lagts till grund f�r be-<br/>slut om ers�ttning enligt 10 � lagen (2013:513) om ers�ttning f�r kostnader<br/>till f�ljd av v�rd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-<br/>r�det medr�knas.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2013. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-<br/>l�mpning av patientr�ttigheter vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd (EUT L 88,<br/>4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:517</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:145) om statligt
tandv�rdsst�d;

utf�rdad den 13 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att det i lagen (2008:145) om statligt

tandv�rdsst�d ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 4 a �, av f�ljande lydelse.

2 kap.

4 a �

Vid ber�kning av tandv�rdsers�ttning enligt 4 � ska s�dana kostnader

f�r tandv�rd, l�kemedel eller �vriga v�rdprodukter som lagts till grund f�r be-
slut om ers�ttning enligt 10 � lagen (2013:513) om ers�ttning f�r kostnader
till f�ljd av v�rd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
r�det medr�knas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2013.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om till-
l�mpning av patientr�ttigheter vid gr�ns�verskridande h�lso- och sjukv�rd (EUT L 88,
4.4.2011, s. 45, Celex 32011L0024).

SFS 2013:517

Utkom fr�n trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;