SFS 2013:585 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

130585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 1 kap. 1 §, 20 kap. 1, 3 och 4 §§, 22 kap. 1, 17 och 19 §§, 23 kap.

5 § och 34 kap. 9 §, rubriken till 20 kap. samt rubrikerna närmast före 22 kap.
17 § och 34 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 21 kap. ska lyda �SKontrolluppgift om avyttring av

fordringsrätter och vissa andra delägarrätter⬝.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och

avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING I. INNEH�&LL, TILL�MPNING OCH DEFINITIONER

1 kap. � Lagens innehåll
2 kap. � Lagens tillämpning
3 kap. � Definitioner och förklaringar

AVDELNING II. F�RETR�DARE

4 kap. � Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning
5 kap. � Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare
6 kap. � Ombud

AVDELNING III. REGISTRERING

7 kap. � Registrering

AVDELNING IV. PRELIMIN�R SKATT

8 kap. � Preliminärskattesystemets grunder
9 kap. � Godkännande för F-skatt
10 kap. � Skatteavdrag för preliminär skatt
11 kap. � Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt
12 kap. � Skattetabeller

AVDELNING V. S�RSKILD INKOMSTSKATT

13 kap. � Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:585

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:585

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH
�VRIGA UPPGIFTER

14 kap. � Syftet med kontrolluppgifter
15 kap. � Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst
16 kap. � Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget närings-

verksamhet

17 kap. � Kontrolluppgift om ränteinkomster och annan avkastning på

fordringsrätter

18 kap. � Kontrolluppgift om ränteutgifter
19 kap. � Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter
20 kap. � Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder och fond-

företag

21 kap. � Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och vissa andra

delägarrätter

22 kap. � Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden
23 kap. � Kontrolluppgift om utländska förhållanden
24 kap. � �vriga bestämmelser om kontrolluppgifter
25 kap. � Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet
26 kap. � Skattedeklaration
27 kap. � Skalbolagsdeklaration
28 kap. � Preliminär inkomstdeklaration
29 kap. � Syftet med inkomstdeklaration
30 kap. � Vem ska lämna en inkomstdeklaration?
31 kap. � Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?
32 kap. � När och var ska en inkomstdeklaration lämnas?
33 kap. � Särskilda uppgifter
34 kap. � Informationsuppgifter
35 kap. � Periodiska sammanställningar
36 kap. � Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter
37 kap. � Föreläggande
38 kap. � Formkrav

AVDELNING VII. DOKUMENTATION

39 kap. � Dokumentationsskyldighet

AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL

40 kap. � Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera
41 kap. � Revision
42 kap. � Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

AVDELNING IX. ERS�TTNING F�R KOSTNADER F�R OMBUD,
BITR�DE ELLER UTREDNING

43 kap. � Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

AVDELNING X. TV�&NGS�&TG�RDER

44 kap. � Vitesföreläggande
45 kap. � Bevissäkring
46 kap. � Betalningssäkring

AVDELNING XI. UNDANTAG FR�&N KONTROLL

47 kap. � Uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll

background image

3

SFS 2013:585

AVDELNING XII. S�RSKILDA AVGIFTER

48 kap. � Förseningsavgift
49 kap. � Skattetillägg
50 kap. � Kontrollavgift
51 kap. � Befrielse från särskilda avgifter
52 kap. � Beslut om särskilda avgifter

AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH AVGIFTER

53 kap. � Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och

punktskatt

54 kap. � Beslut om särskild inkomstskatt
55 kap. � Beslut om preliminär skatt
56 kap. � Beslut och besked om slutlig skatt
57 kap. � Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter
58 kap. � Beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
59 kap. � Ansvar för skatter och avgifter
60 kap. � Beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mer-

värdesskatt och punktskatt

AVDELNING XIV. BETALNING OCH �&TERBETALNING AV
SKATTER OCH AVGIFTER

61 kap. � Skattekonton
62 kap. � Betalning av skatter och avgifter
63 kap. � Anstånd med betalning av skatter och avgifter
64 kap. � �&terbetalning av skatter och avgifter
65 kap. � Ränta

AVDELNING XV. OMPR�VNING SAMT �VERKLAGANDE OCH
�NDRING I BESLUT P�& GRUND AV SKATTEAVTAL

66 kap. � Omprövning
67 kap. � �verklagande och ändring i beslut på grund av skatteavtal

AVDELNING XVI. VERKST�LLIGHET

68 kap. � Besluts verkställbarhet
69 kap. � Verkställighet av beslut om bevissäkring och betalningssäkring
70 kap. � Indrivning
71 kap. � �vriga bestämmelser om verkställighet.

20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i vissa fonder
och fondföretag

1 §

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i

1. en värdepappersfond,
2. ett sådant fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

3. en specialfond, eller
4. en utländsk specialfond som marknadsförs i Sverige enligt lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

background image

4

SFS 2013:585

3 §

2

Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen eller avyttring som avses i

44 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av
värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 1 § 3 och 4, eller

av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av fonden har övergått till institu-
tet,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 §

lagen om värdepappersfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om

värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare

har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och
inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersin-
stitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontroll-

uppgiften.

4 §

Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i sådana fon-

der och fondföretag som avses i 1 § ska lämnas av förvaltare, om andelarna är
förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag eller i en utländsk specialfond inte är förval-

tarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av ett värdepappersinstitut i det fall
detta medverkar vid avyttringen.

22 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrollupp-

gift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),
� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17�21 §§), och

� gåva (22 §).

2 Senaste lydelse 2011:1289.

3 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

5

SFS 2013:585

Schablonintäkt vid innehav av andelar i vissa fonder och fondföretag

4

17 §

5

Kontrolluppgift ska lämnas om schablonintäkt vid innehav av andelar

i sådana fonder och fondföretag som avses i 20 kap. 1 §.

19 §

6

Kontrolluppgift ska lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder eller av ett förvaringsinstitut, om förvaltningen av
värdepappersfonden eller fondföretaget har övergått till institutet,

2. AIF-förvaltare som förvaltar sådana fonder som avses i 20 kap. 1 § 3 och

4, eller av ett förvaringsinstitut om förvaltningen av fonden har övergått till
institutet,

3. förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 6 §

lagen om värdepappersfonder, och

4. fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § lagen om

värdepappersfonder.

Om ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller en utländsk AIF-förvaltare

har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och
inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersin-
stitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontroll-

uppgiften.

23 kap.

5 §

Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse,

fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i
Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering i landet, ska
innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektio-
nen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna
lag. Detsamma gäller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond
eller som marknadsför en utländsk specialfond i Sverige enligt lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag

som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna
kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES
som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229).

34 kap.

Uppgifter om anskaffningsutgift för andelar i värdepappersfonder och
specialfonder

9 §

7

Fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som ska föra eller låta

föra ett register över andelsinnehavare i en värdepappersfond eller en special-
fond ska, då en förvaltare ska föras in i registret enligt 4 kap. 12 § lagen

4 Senaste lydelse 2011:1289.

5 Senaste lydelse 2011:1289.

6 Senaste lydelse 2011:1289.

7 Senaste lydelse 2011:1289.

background image

6

SFS 2013:585

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

(2004:46) om värdepappersfonder eller 12 kap. 5 § lagen (2013:561) om för-
valtare av alternativa investeringsfonder, lämna förvaltaren uppgifter om den
genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en värdepappersfond
eller en specialfond som tillhör en andelsägare och som har registrerats på
förvaltaren i stället för andelsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara införd i

ett register, ska den förvaltare som andelarna i värdepappersfonden eller spe-
cialfonden flyttas från lämna den nya förvaltaren, fondbolaget, förvaltnings-
bolaget eller AIF-förvaltaren uppgifter om den genomsnittliga anskaffnings-
utgiften för de andelar som flyttas.

Första och andra styckena gäller inte andelar i en värdepappersfond eller i

en specialfond efter det att andelarna har förtecknats på ett investeringsspar-
konto.

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.
2. �ldre bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift beträffande

andelar i specialfonder gäller för värdepappersbolag och kreditinstitut som
förvaltar specialfonder och som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna
till lagen (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får
fortsätta med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)