SFS 2013:766 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 67 kap. 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 17 b §, av följande

lydelse.

11 kap.

17 b §

Förmån av omställningsstöd enligt 13 kap. 1 b § och 13 a kap. 2 §

lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska inte
tas upp.

67 kap.

6 §

3

Med arbetsinkomster avses vid tillämpningen av detta kapitel sådana

inkomster som anges i 59 kap. 8–12 §§, 13 § 10, 12 och 13, 14 § första
stycket 1–3 och 5 samt 15–19 och 27 §§ socialförsäkringsbalken med undan-
tag för sådana inkomster som anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 §§ samma
balk. Som arbetsinkomst avses även inkomst från självständig näringsverk-
samhet som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte oväsentlig omfatt-
ning har arbetat i verksamheten.

Ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti enligt lagen (1994:1065)

om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ska inte anses som arbets-
inkomst.

Vid beräkningen av skattereduktionen ska arbetsinkomsterna utgöras av
– överskott i inkomstslaget tjänst, och
– överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning

eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och

sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal kro-
nor.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

1 Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2010:1277.

SFS 2013:766

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:766

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)