SFS 2013:771 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 3 kap. 18 §, 41 kap. 3 §, 48 kap. 20 § och 67 kap. 10 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 43 kap., av följande lydelse.

3 kap.

18 §

3

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster som
anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen,

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i

7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje
stycket den lagen,

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe eller

en fastighet i Sverige,

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att en

näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett
hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,
6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodise-

ringsfond och expansionsfond,

7. inkomstslaget näringsverksamhet för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a §,
8. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning från ett

skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

9. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser

ett fast driftställe, en näringsfastighet i Sverige eller artistisk eller idrottslig
verksamhet i Sverige,

10. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastig-

het eller en privatbostadsrätt i Sverige,

1 Prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2009:1060.

SFS 2013:771

Utkom från trycket
den 22 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:771

11. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på

en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller
en del av ett hus i Sverige,

12. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt

enligt 47 kap.,

13. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på andelar i

svenska ekonomiska föreningar, och

14. inkomstslaget kapital för återfört investeraravdrag enligt 43 kap.
Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomst-
slaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast driftställe i Sve-
rige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett fast drift-
ställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 13 gäller inte för

sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2–4.

41 kap.

3 §

4

Till inkomstslaget kapital räknas också

1. återfört avdrag för avsättning till ersättningsfond och särskilt tillägg i

den omfattning som anges i 31 kap. 21 och 22 §§,

2. fördelningsbelopp vid räntefördelning i enlighet med bestämmelserna i

42 kap. 9 §,

3. avdrag som motsvarar inkomst av ränteförmån i enlighet med bestäm-

melserna i 42 kap. 11 §,

4. underskott av näringsverksamhet i den utsträckning som följer av

42 kap. 33 §, 45 kap. 32 § och 46 kap. 17 §,

5. underskott av avslutad näringsverksamhet i den utsträckning som följer

av 42 kap. 34 §,

6. avdrag för uppskovsbelopp och återfört uppskovsbelopp enligt 47 kap. i

den utsträckning som följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 § och 48 kap. samt
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §,

7. premier för pensionsförsäkringar och inbetalningar på pensionssparkon-

ton i den utsträckning som följer av 59 kap. 15 §, och

8. investeraravdrag och återfört investeraravdrag enligt 43 kap.

43 kap. Investeraravdrag

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om fysiska personers och dödsbons

rätt att göra avdrag för en del av betalningen vid förvärv av andelar i företag
av mindre storlek (investeraravdrag).

Definitioner

2 §

Med företag avses i detta kapitel

1. ett svenskt aktiebolag,
2. en svensk ekonomisk förening, och

4 Senaste lydelse 2009:1409.

background image

3

SFS 2013:771

3. ett utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk

ekonomisk förening och som har fast driftställe i Sverige, om det hör hemma
i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med
vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informa-
tionsutbyte.

Som företag räknas inte
1. ett investmentföretag,
2. en ekonomisk förening eller ett aktiebolag vars verksamhet helt eller del-

vis består i att i byggnad som ägs av föreningen eller bolaget tillhandahålla
medlemmarna eller delägarna bostäder, garage eller någon annan för deras
personliga räkning avsedd anordning,

3. en kooperativ förening, eller
4. en sådan ekonomisk förening som är centralorganisation för kooperativa

föreningar.

3 §

Med koncern avses i detta kapitel en koncern av sådant slag som anges i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

4 §

Med företag av mindre storlek avses i detta kapitel ett sådant företag

som anges i 2 § första stycket och som uppfyller följande villkor:

1. medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat

i företaget är lägre än 50, och

2. företagets nettoomsättning under betalningsåret eller balansomslutning

för samma år uppgår till högst 80 miljoner kronor.

Ett företag är inte ett företag av mindre storlek om
1. 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna direkt eller indirekt

kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, eller

2. någon andel i företaget är upptagen till handel på en reglerad marknad

eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet.

5 §

Med värdeöverföring avses i detta kapitel

1. vinstutdelning,
2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv av sådant slag som anges i

19 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551),

3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till

aktieägarna,

4. annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar

och som inte har rent affärsmässig karaktär för företaget, och

5. inlösen av förlagsinsatser av sådant slag som anges i 5 kap. 1 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar och utbetalningar av sådant slag som
anges i 10 kap. 1 § samma lag.

Jämförelsebelopp

6 §

Vid en värdeöverföring utgörs jämförelsebeloppet av den skattskyldiges

andel av kapitalet i företaget vid tidpunkten för värdeöverföringen, multipli-
cerad med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det
kalenderår då den skattskyldige eller någon närstående till honom får värde-
överföringen. Om den skattskyldiges andel av kapitalet har ändrats under
kalenderåret och om det under kalenderåret har skett mer än en värdeöver-

background image

4

SFS 2013:771

föring, ska jämförelsebeloppet bestämmas utifrån den högsta andel av kapita-
let i företaget som den skattskyldige har vid tidpunkten för någon av värde-
överföringarna.

Medelantalet anställda, nettoomsättning och balansomslutning

7 §

Om företaget ingår i en koncern, ska gränsvärdena i 4 § första stycket

beräknas med hänsyn till samtliga företag inom koncernen.

Om något koncernföretag innehar andelar i ett annat företag eller om ett

annat företag innehar andelar i koncernföretaget på det sätt som anges i 8 §,
ska värdena för det andra företaget läggas till i enlighet med vad som anges i
den paragrafen.

Första och andra styckena gäller även företag som skulle ha ingått i samma

koncern om den fysiska person eller den grupp av fysiska personer i samver-
kan som äger företagen hade varit ett företag. Detta gäller dock bara om före-
tagen bedriver verksamhet på samma marknad eller angränsande marknader.

8 §

Gränsvärdena i 4 § första stycket ska beräknas med tillämpning av

andra och tredje styckena om företaget utan att ingå i en koncern

1. innehar 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna i ett annat

företag, eller

2. kontrolleras av ett annat företag genom att det företaget innehar 25 pro-

cent eller mer av kapital- eller röstandelarna.

Till företagets gränsvärden ska läggas den högsta andelen av kapital- eller

röstandelarna av de kontrollerade och kontrollerande företagens värden. Om
det finns flera sådana företag som anges i första stycket, ska denna beräkning
göras för varje företag för sig.

Om det kontrollerade eller kontrollerande företaget ingår i en koncern, ska

beräkningen enligt andra stycket avse värdena för hela koncernen.

9 §

Om två eller flera företag som ingår i samma koncern innehar andelar i

företaget, ska gränsvärdena i 4 § första stycket beräknas med hänsyn till hur
stor andel av kapital- eller röstandelarna i företaget som koncernen innehar.

Vilka som får göra avdrag

10 §

Investeraravdrag får göras av en fysisk person som förvärvar andelar i

ett företag av mindre storlek om

1. villkoren i 12–19 §§ är uppfyllda,
2. förvärvaren är skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna, och
3. kapitalvinsten inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av

ett skatteavtal.

Om en fysisk person som uppfyller villkoren i första stycket avlider, får

dödsboet göra investeraravdrag.

Tidpunkten för avdraget

11 §

Investeraravdrag ska göras det beskattningsår då full betalning för

andelarna har skett (betalningsåret).

background image

5

SFS 2013:771

Om villkoren i 14 och 15 §§ uppfylls först det beskattningsår som följer

närmast efter betalningsåret, ska i stället investeraravdrag göras det beskatt-
ningsåret.

Villkor för avdrag

12 §

Investeraravdrag får göras bara om andelarna

1. har betalats kontant,
2. har förvärvats
– vid bildandet av företaget,
– vid en nyemission,
– genom tillskott till en ekonomisk förening i form av medlemsinsats eller

förlagsinsats, eller

– från en juridisk person och avser ett företag som inte tidigare har bedrivit

någon verksamhet, och

3. innehas av förvärvaren eller dennes dödsbo vid utgången av betalnings-

året.

13 §

Investeraravdrag får göras bara om andelarna har förvärvats i ett före-

tag som vid utgången av betalningsåret är ett företag av mindre storlek.

14 §

Investeraravdrag får göras bara om det företag i vilket andelar har för-

värvats uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver rörelse vid ut-
gången av betalningsåret eller vid utgången av det beskattningsår som följer
närmast efter betalningsåret.

Avdrag får dock inte göras vid förvärv av andelar i företag som helt eller

delvis är verksamma inom varvs-, kol- eller stålindustrin.

15 §

Investeraravdrag får göras bara om det företag i vilket andelar har för-

värvats har ett löneunderlag som för betalningsåret eller för det beskattningsår
som följer närmast efter betalningsåret uppgår till minst 300 000 kronor.

16 §

Löneunderlaget ska beräknas på grundval av sådan kontant ersättning

som hos arbetstagarna ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som har lämnats
till dem under året. Motsvarande ersättning som har betalats till arbetstagare i
utlandet ska också räknas in i löneunderlaget. Som kontant ersättning anses
även sådan ersättning som skulle ha tagits upp i inkomstslaget tjänst om den
inte varit undantagen från beskattning enligt 3 kap. 9 § eller på grund av ett
skatteavtal.

Som kontant ersättning anses inte
1. kostnadsersättning,
2. belopp som ska tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 45 §,

48 a kap. 9 § andra stycket, 50 kap. 7 § eller 57 kap., eller

3. ersättning som täcks av statliga bidrag för lönekostnader.
Löneunderlaget får ökas med löneunderlag i företag som avses i 7–9 §§ på

det sätt som motsvarar hur värdena i 4 § första stycket beräknas enligt dessa
paragrafer.

17 §

Investeraravdrag får inte göras om det företag i vilket andelar har för-

värvats vid tidpunkten för förvärvet är

background image

6

SFS 2013:771

1. skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning av sådant slag som anges i

25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och kapitaltillskottet inte undan-
röjer skyldigheten,

2. föremål för företagsrekonstruktion av sådant slag som anges i lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion, eller

3. på obestånd.

18 §

Investeraravdrag får inte göras om den skattskyldige eller någon när-

stående till honom under betalningsåret eller något av de två beskattningsåren
närmast före betalningsåret har fått en eller flera värdeöverföringar från det
företag i vilket andelar har förvärvats eller från ett annat företag i samma kon-
cern och värdeöverföringen eller värdeöverföringarna tillsammans överstiger
jämförelsebeloppet enligt 6 §.

Om en närstående som innehar andelar i företaget har fått en eller flera vär-

deöverföringar från företaget, ska överföringen eller överföringarna vid till-
lämpningen av första stycket endast beaktas till den del den eller de tillsam-
mans överstiger den närståendes andel av kapitalet i företaget vid tidpunkten
för värdeöverföringen, multiplicerad med företagets redovisade resultat för
beskattningsåret närmast före det kalenderår under vilket den närstående fick
värdeöverföringen eller värdeöverföringarna.

Om den närståendes andel av kapitalet har ändrats under kalenderåret och

om det under kalenderåret har skett mer än en värdeöverföring till den närstå-
ende, ska beräkningen i andra stycket göras utifrån den högsta andel av kapi-
talet i företaget som den närstående har vid tidpunkten för någon av värde-
överföringarna.

19 §

Investeraravdrag får inte göras om det företag i vilket andelar har för-

värvats under betalningsåret eller de två beskattningsåren närmast före betal-
ningsåret har förvärvat

1. direkt eller indirekt, andelar i ett annat företag från den skattskyldige

eller någon närstående till honom,

2. en näringsverksamhet från den skattskyldige eller någon närstående till

honom, om näringsverksamheten tidigare har bedrivits i ett företag som ägs
eller har ägts av den skattskyldige eller någon närstående till honom, eller

3. verksamhet från ett företag som den skattskyldige eller någon närstående

till honom äger.

Första stycket 1 gäller bara till den del det inte finns något investeraravdrag

hänförligt till de förvärvade andelarna som har återförts eller ska återföras
med anledning av förvärvet.

Underlag för investeraravdrag

20 §

Underlaget för investeraravdrag är den skattskyldiges betalning för an-

delarna i företaget.

Om andelarna har förvärvats från en juridisk person, utgörs underlaget

högst av det belopp som betalats kontant för andelarna vid bildandet av före-
taget.

Om flera skattskyldigas underlag för investeraravdrag för ett och samma

företag tillsammans överstiger 20 miljoner kronor under ett kalenderår, ska
underlagen minskas proportionellt i förhållande till betalningen för andelarna
så att underlagen tillsammans inte överstiger 20 miljoner kronor.

background image

7

SFS 2013:771

Investeraravdragets storlek

21 §

Investeraravdrag får göras med hälften av det underlag som anges i

20 §. Avdraget får uppgå till högst 650 000 kronor per beskattningsår.

Avdraget ska avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

Återföring av investeraravdrag

22 §

Investeraravdrag ska återföras om andelarna i företaget avyttras under

de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret.

Om den skattskyldige har såväl andelar för vilka han har fått investerarav-

drag som andra andelar i företaget, ska vid tillämpningen av första stycket en
avyttring av andelar i företaget alltid behandlas som om avyttringen avsåg de
andelar för vilka han har fått investeraravdrag.

Med avyttring likställs vid tillämpningen av denna paragraf att andelarna

övergår till någon annan genom gåva eller bodelning. Avyttring anses dock
inte ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av ett samboför-
hållande som upphör, äktenskapsskillnad eller sambons eller makens död.

23 §

Om den del av andelsinnehavet som avyttras understiger den del av

innehavet för vilken den skattskyldige har fått investeraravdrag, ska den åter-
förda delen av investeraravdraget motsvara den del av avdraget som den av-
yttrade delen utgör av det innehav för vilket den skattskyldige har fått avdrag.

24 §

Om den skattskyldige har fått flera investeraravdrag för andelarna i fö-

retaget, ska avdragen återföras i den ordning som den skattskyldige har fått
dem.

25 §

Investeraravdrag ska återföras om den skattskyldige eller någon närstå-

ende till honom under något av de fem beskattningsåren närmast efter betal-
ningsåret får en eller flera värdeöverföringar från det företag i vilket andelar
har förvärvats eller från ett annat företag i samma koncern och värdeöver-
föringen eller värdeöverföringarna tillsammans överstiger jämförelsebeloppet
enligt 6 §.

Om en närstående som innehar andelar i företaget får en eller flera värde-

överföringar från företaget, ska överföringen eller överföringarna vid tillämp-
ningen av första stycket endast beaktas till den del den eller de tillsammans
överstiger den närståendes andel av kapitalet i företaget vid tidpunkten för
värdeöverföringen, multiplicerad med företagets redovisade resultat för be-
skattningsåret närmast före det kalenderår under vilket den närstående får vär-
deöverföringen eller värdeöverföringarna.

Om den närståendes andel av kapitalet har ändrats under kalenderåret och

om det under kalenderåret har skett mer än en värdeöverföring till den närstå-
ende, ska beräkningen i andra stycket göras utifrån den högsta andel av kapi-
talet i företaget som den närstående har vid tidpunkten för någon av värde-
överföringarna.

26 §

Investeraravdrag ska återföras om företaget under de två beskattnings-

åren närmast efter betalningsåret, gör ett sådant förvärv som avses i 19 § för-
sta stycket.

background image

8

SFS 2013:771

Vid sådant förvärv som avses i 19 § första stycket 1 gäller första stycket

bara till den del det inte finns något investeraravdrag hänförligt till de förvär-
vade andelarna som ska återföras med anledning av förvärvet.

27 §

Investeraravdrag ska återföras om den skattskyldige under de fem be-

skattningsåren närmast efter betalningsåret upphör att vara skattskyldig i Sve-
rige för kapitalvinst på andelarna, eller om kapitalvinsten under denna tid blir
undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.

28 §

Återföring enligt 27 § ska inte göras

1. till den del andelarna i företaget under de fem beskattningsåren närmast

efter betalningsåret inte skulle anses avyttrade vid tillämpning av 22 och
23 §§,

2. om den skattskyldige eller någon närstående till honom under något av

de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret inte har fått en sådan
värdeöverföring som skulle medföra återföring enligt 25 §, och

3. om det företag i vilket andelar har förvärvats under de två beskattnings-

åren närmast efter betalningsåret inte har gjort ett sådant förvärv som skulle
medföra återföring enligt 26 § eller, för det fall företaget har gjort ett sådant
förvärv, till den del investeraravdrag inte skulle återföras på grund av förvär-
vet enligt 26 § andra stycket.

Tidpunkt för återföring

29 §

Återföring ska göras det beskattningsår då

1. andelarna avyttras,
2. den skattskyldige eller någon närstående till honom får en värdeöver-

föring som överstiger jämförelsebeloppet,

3. det företag i vilket andelar har förvärvats gör ett sådant förvärv som av-

ses i 19 § första stycket, eller

4. den skattskyldige upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst

på andelarna eller kapitalvinsten blir undantagen från beskattning i Sverige på
grund av ett skatteavtal.

48 kap.

20 §

Kapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter än sådana

som avses i 21 § ska dras av i sin helhet samt kapitalförluster på sådana ande-
lar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer som inte är mark-
nadsnoterade ska dras av till fem sjättedelar mot skattepliktiga kapitalvinster
på sådana tillgångar. Med skattepliktig kapitalvinst på sådana tillgångar avses
även återföring av investeraravdrag enligt 43 kap. För kvalificerade andelar
gäller dock att kapitalförluster ska dras av till två tredjedelar.

Avdrag för kapitalförluster enligt första stycket ska göras i följande ord-

ning:

1. kapitalförluster som ska dras av i sin helhet,
2. kapitalförluster som ska dras av till fem sjättedelar,
3. kapitalförluster som ska dras av till två tredjedelar.

background image

9

SFS 2013:771

67 kap.

10 §

5

Om det uppkommer ett underskott av kapital, ska skatten minskas

med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor
och med 21 procent av det återstående underskottet, om inte annat följer av
andra stycket.

Om den skattskyldige har gjort investeraravdrag enligt 43 kap. ska skatten

minskas med 30 procent av den del av underskottet som motsvarar avdragsbe-
loppet. På återstående underskott tillämpas första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 och tillämpas på förvärv av

andelar som sker efter den 30 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:197.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013