SFS 2013:844 Lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

130844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande
och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska
unionen;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 3 kap. 11 § lagen

(2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Euro-
peiska unionen ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-

slut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på
bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF

2.

3 kap.

11 §

En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

1. om det för samma gärning meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en

annan stat och domen eller beslutet i den andra staten, vid ett fällande avgö-
rande, har verkställts,

2. om gärningen helt eller delvis begåtts i Sverige och den inte motsvarar

brott enligt svensk lag eller om en tillämpning av 35 kap. 7 § brottsbalken
innebär att preskription inträtt,

3. om den dömde inte hade fyllt 15 år när brottet begicks,
4. om en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med bestämmelser om

immunitet,

5. om bötesstraffet har beslutats efter ett skriftligt förfarande och det inte

har bekräftats i intyget att den dömde personligen eller genom behörigt om-
bud underrättats om sin rätt att bestrida samt om tidsfristen för detta, eller

6. om bötesstraffet har meddelats efter en förhandling där den dömde inte

var personligen närvarande och om det inte har bekräftats i intyget att något
av villkoren i artikel 7.2 i�j i rambeslutet är uppfyllt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16.

2 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:844

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:844

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)