SFS 2013:951 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

130951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PGGJKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PGGJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PGGJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PGGJKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:PGGJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PGGJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PGGJKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PGGJKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PGGJKF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PGGJKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PGGJKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PGGJKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 4 � fastighetstaxeringslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1979:1152) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Byggnad samt tomtmark och �vrig mark som h�r till byggnaden samt</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">markanl�ggning som h�r till fastigheten ska undantas fr�n skatte- och avgifts-<br/>plikt om fastigheten �gs av n�gon av f�ljande institutioner och om den till<br/>�verv�gande del anv�nds i deras verksamhet s�som s�dana:</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Kyrkor samt barmh�rtighetsinr�ttningar som avses i 7 kap. 15 � in-</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">komstskattelagen (1999:1229) samt s�dana s�rskilda r�ttssubjekt som avses i<br/>10 � f�rsta stycket lagen (1998:1592) om inf�rande av lagen (1998:1591) om<br/>Svenska kyrkan.</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Stiftelser som uppfyller kraven i 7 kap. 46 �� samt ideella f�reningar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� in-<br/>komstskattelagen.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskj�lds Minnes-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">fond, Apotekarsocietetens stiftelse f�r fr�mjande av farmacins utveckling<br/>m.m. och stiftelsen Sveriges sj�manshus.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. S�dana studentk�rer, nationer och samarbetsorgan som avses i 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">16 � inkomstskattelagen.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">5. Utl�ndska staters beskickningar.<br/>Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utg�r annan typ av taxeringsenhet �n lantbruksenhet.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas f�rsta g�ngen vid</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2014 �rs fastighetstaxering.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Linda Haggren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:767.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:951</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 4 � fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

4 �

2

Byggnad samt tomtmark och �vrig mark som h�r till byggnaden samt

markanl�ggning som h�r till fastigheten ska undantas fr�n skatte- och avgifts-
plikt om fastigheten �gs av n�gon av f�ljande institutioner och om den till
�verv�gande del anv�nds i deras verksamhet s�som s�dana:

1. Kyrkor samt barmh�rtighetsinr�ttningar som avses i 7 kap. 15 � in-

komstskattelagen (1999:1229) samt s�dana s�rskilda r�ttssubjekt som avses i
10 � f�rsta stycket lagen (1998:1592) om inf�rande av lagen (1998:1591) om
Svenska kyrkan.

2. Stiftelser som uppfyller kraven i 7 kap. 46 �� samt ideella f�reningar

och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 �� in-
komstskattelagen.

3. Akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskj�lds Minnes-

fond, Apotekarsocietetens stiftelse f�r fr�mjande av farmacins utveckling
m.m. och stiftelsen Sveriges sj�manshus.

4. S�dana studentk�rer, nationer och samarbetsorgan som avses i 7 kap.

16 � inkomstskattelagen.

5. Utl�ndska staters beskickningar.
Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 �

utg�r annan typ av taxeringsenhet �n lantbruksenhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas f�rsta g�ngen vid

2014 �rs fastighetstaxering.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2009:767.

SFS 2013:951

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;