SFS 2013:952 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

130952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1991:586) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

7 §

2

Särskild inkomstskatt tas ut med 20 procent av skattepliktig inkomst.

Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst be-
träffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som

uppbärs efter utgången av år 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2001:358.

SFS 2013:952

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013