SFS 2013:954 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

130954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 13 kap. 28 b § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 kap. 28 b § ska utgå,
dels att 3 kap. 3 §, 4 kap. 8 §, 9 kap. 1, 3, 4, 6–8 och 12 §§ ska ha följande

lydelse.

3 kap.

3 §

3

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,
2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan samband

med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt

och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter
samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,
6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,
7. upplåtelse av förvaringsboxar,
8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,
9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,
10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spår-

anläggning för järnvägstrafik,

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,
12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikopera-

törer, och

13. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller

liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som
omfattas av upplåtelsen.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett kon-

kursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigva-
rande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2012:386.

SFS 2013:954

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:954

medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § helt eller
delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet.
Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Ut-
hyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordnings-
förbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av reha-
biliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksam-
het som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap.
1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning till en
kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten
vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet
för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en
kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte
medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11,
11 e eller 12 §. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av
bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
1. vid uthyrning i andra och tredje hand,
2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som

innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller

genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller
delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyr-

ning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i andra
och tredje styckena.

4 kap.

8 §

4

Som ekonomisk verksamhet räknas inte en verksamhet som bedrivs av

en ideell förening eller ett registrerat trossamfund, när inkomsten av verksam-
heten utgör sådan inkomst av näringsverksamhet för vilken skattskyldighet
inte föreligger för föreningen eller trossamfundet enligt 7 kap. 3 § inkomst-
skattelagen (1999:1229).

Vad som sägs i första stycket om ideella föreningar gäller också för sådan

förening som omfattas av 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229).

9 kap.

1 §

5

Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för sådan

skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i
3 kap. 3 § andra stycket och tredje stycket 1 och 2 gäller endast för fastighets-
ägare, hyresgäster, bostadsrättshavare, konkursbon och mervärdesskattegrup-
per som har angett utgående skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtel-
sen (frivillig skattskyldighet).

Om den fastighet, hyresrätt eller bostadsrätt som ska omfattas av den frivil-

liga skattskyldigheten ägs eller innehas av en beskattningsbar person som in-
går i en mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 §, blir mervärdesskatte-

4 Senaste lydelse 2013:368.

5 Senaste lydelse 2013:368.

background image

3

SFS 2013:954

gruppen frivilligt skattskyldig om fakturan har utfärdats av den beskattnings-
bara person i mervärdesskattegruppen som äger fastigheten eller, i fråga om
en hyresrätt eller bostadsrätt, av den beskattningsbara person som innehar hy-
resrätten eller bostadsrätten. Första stycket gäller även om fakturan har utfär-
dats i den beskattningsbara personens namn och för dennes räkning av köpa-
ren eller av en tredje person.

Frivillig skattskyldighet för uthyrning eller annan upplåtelse till någon som

har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 6 § gäller endast om
upplåtaren har ett intyg om att upplåtelsen sker till någon som har rätt till så-
dan återbetalning. Intyget ska vara utfärdat av Utrikesdepartementet.

En faktura som avses i första stycket ska ha utfärdats senast sex månader

från den första dagen i den uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod som faktu-
ran avser. En fastighetsägare, en hyresgäst, en bostadsrättshavare, ett kon-
kursbo eller en mervärdesskattegrupp ska inte anses ha blivit frivilligt skatt-
skyldig enligt första stycket om hela skattebeloppet sätts ned i en kreditnota
som avses i 11 kap. 10 §. Det gäller dock endast om kreditnotan utfärdas se-
nast fyra månader från den dag då fakturan utfärdades.

3 §

Det som i fortsättningen i detta kapitel sägs om fastighetsägare gäller

även andra som är skattskyldiga för en uthyrning eller annan upplåtelse enligt
1 § eller är skattskyldiga till följd av beslut enligt 2 §.

Det som i fortsättningen i detta kapitel sägs om fastighet gäller fastigheter

eller delar av fastigheter som är eller som kan vara föremål för sådan uthyr-
ning eller annan upplåtelse som omfattas av skattskyldighet enligt 1 eller 2 §.

4 §

6

Skattskyldighet enligt 1 § inträder den första dagen i den uthyrningspe-

riod eller upplåtelseperiod som fakturan avser, dock tidigast den dag då hyres-
gästen eller bostadsrättshavaren enligt avtal tillträder den del av fastigheten
som uthyrningen eller upplåtelsen avser.

Skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § inträder den dag då ansökan

inkommer till Skatteverket eller den senare dag som sökanden angett.

6 §

7

Den frivilliga skattskyldigheten upphör

1. när fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ända-

mål än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse, eller

2. när fastigheten inte längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på

grund av brand eller av annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller
på grund av rivning.

Skatteverket får, innan uthyrning eller annan upplåtelse påbörjats, besluta

att frivillig skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § ska upphöra, om det
inte längre finns förutsättningar för en sådan skattskyldighet.

Skatteverket ska, om en fastighet överlåts, besluta att frivillig skattskyldig-

het för uthyrning eller annan upplåtelse ska upphöra vid tillträdet om den tidi-
gare och den nya ägaren gemensamt ansöker om detta före tillträdesdagen.
Det som nu sagts gäller endast om frivillig skattskyldighet har beslutats enligt
2 § och överlåtelsen sker innan skattepliktig uthyrning eller upplåtelse har på-
börjats.

6 Senaste lydelse 2003:659.

7 Senaste lydelse 2003:659.

background image

4

SFS 2013:954

Om en fastighet överlåts i andra fall än som avses i tredje stycket upphör

den frivilliga skattskyldigheten vid tillträdet, om den tidigare och den nya
ägaren före tillträdesdagen ingått ett skriftligt avtal om att den frivilliga skatt-
skyldigheten inte ska övergå.

7 §

8

En överlåtelse av en fastighet ska anmälas till Skatteverket av både den

tidigare och den nya ägaren.

En fastighetsägare är skyldig att till Skatteverket anmäla ett sådant förhål-

lande som enligt 6 § första stycket medför att skattskyldigheten upphör.

Första och andra styckena gäller endast om
1. frivillig skattskyldighet har beslutats enligt 2 §, och
2. överlåtelsen sker, eller det förhållande som avses i andra stycket inträf-

far, innan skattepliktig uthyrning eller upplåtelse påbörjats.

8 §

9

En fastighetsägare har rätt att göra avdrag för ingående skatt enligt be-

stämmelserna i 8 kap.

I stället för att korrigera den ingående skatten genom jämkning får fastig-

hetsägaren göra avdrag om skattskyldighet som gäller enligt 1 § har inträtt
eller, vid skattskyldighet till följd av beslut enligt 2 § om en skattepliktig ut-
hyrning eller annan upplåtelse har påbörjats, inom tre år från utgången av det
kalenderår under vilket

1. fastighetsägaren har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av

fastigheten, under förutsättning att den del av fastigheten som omfattas av ny-,
till- eller ombyggnaden inte tagits i bruk efter åtgärderna, eller

2. en tidigare ägare har utfört eller låtit utföra ny-, till- eller ombyggnad av

fastighet.

Avdragsrätt enligt andra stycket 2 gäller endast under förutsättning
– att den nya ägaren inte har avdragsrätt enligt 8 kap. 4 § första stycket 4,
– att den tidigare ägaren inte varit frivilligt skattskyldig, och
– att varken den tidigare eller den nya ägaren tagit den del av fastigheten

som omfattas av ny-, till- eller ombyggnaden i bruk efter åtgärderna.

Avdrag enligt andra stycket 1 eller 2 får göras för den ingående skatt som

hänför sig till byggarbetena och som motsvarar den skattepliktiga upplåtelse
som omfattas av frivillig skattskyldighet. Avdrag får inte göras för ingående
skatt som det gjorts avdrag för efter beslut enligt 2 §.

12 § Bestämmelserna i 8 a kap. 12 § gäller även vid överlåtelse av fastighet
som omfattas av frivillig skattskyldighet, även om den nya ägaren blir skatt-
skyldig först vid tillträdet enligt 5 § andra stycket.

Om skattskyldighet upphör enligt 6 § tredje eller fjärde stycket är den tidi-

gare ägaren skyldig att jämka, om inte den nya ägaren övertar rättighet och
skyldighet att jämka enligt 8 a kap. 12 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den äldre lydelsen av 4 kap. 8 § gäller fortfarande för mervärdesskatt

som avser tid före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uthyrning eller upplåtelse som

avser tid före ikraftträdandet.

8 Senaste lydelse 2003:659.

9 Senaste lydelse 2007:1376.

background image

5

SFS 2013:954

4. Den som vid ikraftträdandet är skattskyldig enligt 9 kap. 1 § i den äldre

lydelsen anses som skattskyldig enligt de nya bestämmelserna i 9 kap.

5. 9 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas efter beslut enligt 9 kap. 2 § om

skattepliktig uthyrning eller upplåtelse påbörjas efter ikraftträdandet.

6. Om en faktura som anger utgående skatt har ställts ut före ikraftträdandet

och avser en uthyrningsperiod eller upplåtelseperiod efter ikraftträdandet till-
lämpas 9 kap. 1 § i sin äldre lydelse under förutsättning att frivillig skattskyl-
dighet inte har inträtt för uthyrningen eller upplåtelsen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013