SFS 2013:955 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

130955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

256 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

72 kr/liter

vin

1 kr/liter

32 kr/liter

starköl

3 kr/liter

17 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

185 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

207 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 285 kr/kg

snus

104 kr/kg

680 kr/kg

2 Senaste lydelse 2011:1291.

SFS 2013:955

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013