SFS 2013:955 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

130955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PIICIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PIICIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PIICIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PIICIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:PIICIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PIICIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PIICIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PIICIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PIICIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIICIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PIICIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PIICIB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1551) om frihet fr�n <br/>skatt vid import, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 3 � lagen (1994:1551) om fri-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">het fr�n skatt vid import, m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tull och skatt enligt 1 � ska tas ut med f�ljande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre best�mmelser g�ller fort-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">farande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">tull</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">skatt</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spritdryck</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">256 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">starkvin</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">72 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vin</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">1 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">32 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stark�l</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">3 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">17 kr/liter</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">cigaretter</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">34 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">185 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">cigarrer</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">86 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">207 �re/styck</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ktobak</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">428 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">2 285 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">snus</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">104 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft10">680 kr/kg</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:1291.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:955</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1551) om frihet fr�n
skatt vid import, m.m.;

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 3 � lagen (1994:1551) om fri-

het fr�n skatt vid import, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

3 �

2

Tull och skatt enligt 1 � ska tas ut med f�ljande belopp.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre best�mmelser g�ller fort-

farande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

256 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

72 kr/liter

vin

1 kr/liter

32 kr/liter

stark�l

3 kr/liter

17 kr/liter

cigaretter

34 �re/styck

185 �re/styck

cigarrer

86 �re/styck

207 �re/styck

r�ktobak

428 kr/kg

2 285 kr/kg

snus

104 kr/kg

680 kr/kg

2 Senaste lydelse 2011:1291.

SFS 2013:955

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;