SFS 2013:959 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

130959.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 a §

2

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första

stycket får denna tas ut med

198 kronor/liter för spritdryck,
48 kronor/liter för starkvin,
24 kronor/liter för vin,
9 kronor/liter för starköl,
1 krona/styck för cigaretter,
64 öre/styck för cigariller och cigarrer och
709 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22

volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som

överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse 2011:1292.

SFS 2013:959

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013