SFS 2013:960 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 7 kap. 3�14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 och 14 §§

samt rubrikerna närmast efter 7 kap. 2 och 6 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 §, 7 kap. 1, 16, 18 och 21 §§, 11 kap. 17 och

47 §§, 33 kap. 3 §, 57 kap. 11, 16 och 19 §§, 63 kap. 3 a och 11 §§, 65 kap.
5 §, 67 kap. 7 och 24 §§ samt rubriken närmast före 63 kap. 11 § ska ha föl-
jande lydelse,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om änd-

ring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tio nya paragrafer, 7 kap. 3�11 §§ och

57 kap. 19 a § samt närmast före 7 kap. 3, 4, 5, 6 och 10 §§ och närmast efter
7 kap. 2 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

7 §

3

Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara inkoms-

ten. Denna ska beräknas på följande sätt.

�verskottet i inkomstslaget näringsverksamhet minskas med allmänna av-

drag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt tiotal kronor och är den
fastställda och den beskattningsbara inkomsten.

För sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller

kraven i 7 kap. 4�6 och 10 §§ minskas den fastställda inkomsten med grund-
avdrag. Det belopp som återstår är den beskattningsbara inkomsten.

3 kap.

1 §

4

Detta kapitel gäller för fysiska personer.

Det finns bestämmelser om
� obegränsat skattskyldiga i 3�16 §§,

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Lagen omtryckt 2008:803.
Senaste lydelse av
7 kap. 6 § 2011:1271
7 kap. 10 § 2011:1271
7 kap. 11 § 2011:1256.

3 Senaste lydelse 2011:1256.

4 �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

SFS 2013:960

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:960

� begränsat skattskyldiga i 17�21 §§, och
� skattskyldighet för överlåtna pensioner eller andra periodiska inkomster i

22 och 23 §§.

För dödsbon finns särskilda bestämmelser i 4 kap.

7 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för

� staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 §,
� stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund i 3�11 §§,
� vissa andra juridiska personer i 15�20 §§, och
� ägare av vissa fastigheter i 21 §.
Vad som sägs om ett registrerat trossamfund gäller även för självständiga

organisatoriska delar av ett sådant samfund.

I fråga om begränsat skattskyldiga gäller bestämmelserna de inkomster

som de är skattskyldiga för enligt 6 kap.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

Skattskyldighet

3 §

Stiftelser som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven i

4�6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som förutom
dessa krav även uppfyller öppenhetskravet i 10 § är, med undantag för kapi-
talvinster och kapitalförluster, skattskyldiga bara för inkomst av sådan nä-
ringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §.

Föreningar och trossamfund som uppfyller kraven i 4�6 och 10 §§ är dock

inte skattskyldiga för

1. sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet eller

en särskild förvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvud-
saklig del kommer från

� verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som av-

ses i 4 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål, eller

� verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt ar-

bete, eller

2. inkomst från innehav av en fastighet som tillhör föreningen eller tros-

samfundet och som används i verksamheten på sådant sätt som anges i 3 kap.
4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

�ndamålskravet

4 §

Stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet

ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål. Med allmännyttigt ändamål avses
ett ändamål som främjar

� idrott,
� kultur,
� miljövård,
� omsorg om barn och ungdom,
� politisk verksamhet,
� religiös verksamhet,
� sjukvård,

background image

3

SFS 2013:960

� social hjälpverksamhet,
� Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet,
� utbildning,
� vetenskaplig forskning, eller
� en annan likvärdig verksamhet.
Stiftelsens ändamål får inte vara begränsat till vissa familjer eller bestämda

personer. Föreningens eller trossamfundets ändamål får inte vara begränsat
till vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska
intressen.

Verksamhetskravet

5 §

Stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet

ska i den verksamhet som bedrivs under beskattningsåret uteslutande eller så
gott som uteslutande främja ett eller flera sådana ändamål som anges i 4 §.

Om verksamhetskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret, får hänsyn

tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts året före beskattningsåret, be-
skattningsåret samt det närmast följande beskattningsåret.

Fullföljdskravet

6 §

Stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet

ska under beskattningsåret i skälig omfattning använda sina intäkter för ett
eller flera allmännyttiga ändamål enligt 4 §. Hänsyn får även tas till hur intäk-
terna sammantaget har använts under en period av flera beskattningsår.

Fullföljdskravet är uppfyllt även om stiftelsen, föreningen eller trossamfun-

det under beskattningsåret inte har använt sina intäkter i tillräcklig omfatt-
ning, om detta förhållande kan antas vara tillfälligt. Vid denna bedömning ska
hänsyn tas till om kravet har uppfyllts de föregående beskattningsåren samt
förutsättningarna för att det kommer att uppfyllas under det närmast följande
beskattningsåret.

7 §

Vid bedömningen av om fullföljdskravet är uppfyllt ska sådana intäkter

beaktas som enligt 3 § inte ska tas upp till beskattning, dock med undantag för
schablonintäkter enligt 42 kap. 43 § och kapitalvinster. �ven följande intäkter
ska beaktas, om intäkterna inte ska tas upp till beskattning enligt denna lag:

1. Medlemsavgifter och andra avgifter för deltagande i den allmännyttiga

verksamheten.

2. Stöd eller bidrag.
3. Förvärv genom testamente eller gåva.
Intäkter som avses i första stycket 2 och 3 ska dock beaktas bara om det

framgår av omständigheterna att avsikten är att de ska användas direkt för
verksamheten.

Intäkter som avses i första stycket ska minskas med kostnader för att för-

värva och bibehålla dessa intäkter.

8 §

Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet för en ideell för-

ening eller ett registrerat trossamfund som avser att förvärva en fastighet eller
annan anläggning som är avsedd för den ideella verksamheten. Detsamma
gäller om en förening eller ett trossamfund avser att genomföra omfattande

background image

4

SFS 2013:960

byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten på en fastighet som används
av föreningen eller trossamfundet.

Beslutet får avse högst fem beskattningsår i följd. Det får förenas med vill-

kor att föreningen eller trossamfundet ska ställa säkerhet eller liknande för
den inkomstskatt som kan komma att påföras föreningen eller trossamfundet
på grund av omprövning av besluten om slutlig skatt för de år som beslutet
avser, om det upphör att gälla enligt 9 §.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 §

Om den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet inte

inom föreskriven tid har genomfört den avsedda investeringen eller inte har
iakttagit något annat villkor i beslutet, ska skattskyldigheten prövas som om
undantaget inte hade medgetts.

�ppenhetskravet

10 §

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund får inte vägra någon

inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till
arten eller omfattningen av dess verksamhet, syfte eller annat.

11 §

Ideella föreningars central-, distrikts- eller samarbetsorganisationer an-

ses som öppna om deras medlemmar utgörs av föreningar som uppfyller kra-
vet i 10 §.

Ett registrerat trossamfund anses som öppet om den del av trossamfundet

där medlemsantagning sker uppfyller kravet i 10 §.

16 §

5

Följande juridiska personer är skattskyldiga bara för inkomst på grund

av innehav av fastigheter:

� akademier,
� allmänna undervisningsverk,
� studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap. 8 §

högskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 § högskolelagen samt samarbetsorgan för så-
dana sammanslutningar med ändamål att sköta de uppgifter som sammanslut-
ningarna enligt högskolelagen eller föreskrift som meddelats med stöd av
högskolelagen ansvarar för,

� regionala utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om be-

slutanderätt för regionala utvecklingsbolag fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådana utvecklingsbolag,

� arbetslöshetskassor,
� personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutfästelse m.m. och vars ändamål uteslutande är att lämna understöd vid
arbetslöshet, sjukdom, olycksfall eller utbildning,

� stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare

och arbetstagare med ändamål att lämna avgångsersättning till arbetstagare
som blivit arbetslösa eller att främja åtgärder till förmån för arbetstagare som
blivit eller löper risk att bli arbetslösa eller att lämna understöd vid utbildning
eller att lämna permitteringslöneersättning, och

5 Senaste lydelse 2009:768.

background image

5

SFS 2013:960

� bolag eller andra juridiska personer som uteslutande har till uppgift att

lämna permitteringslöneersättning.

18 §

Bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten i 15�17 §§ till-

lämpas för stiftelser bara om fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt. Vid tillämpning
av fullföljdskravet ska stiftelserna anses främja ett allmännyttigt ändamål.

Om det finns särskilda krav när det gäller verksamheten eller liknande, till-

lämpas bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten bara om stiftel-
serna i sin verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande uppfyller
dessa krav. När det anges att stiftelserna uteslutande ska bedriva viss verk-
samhet gäller dock det.

21 §

6

�gare av en sådan fastighet som avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) är inte skattskyldig för inkomst av fastigheten i den ut-
sträckning den används för ändamål som avses i den paragrafen.

För sådan ideell förening eller registrerat trossamfund som uppfyller kra-

ven i 4�6 och 10 §§ tillämpas dock i stället 3 § andra stycket 2.

11 kap.

17 §

Förmån i form av utbildning eller annan åtgärd som är av betydelse för

att den skattskyldige ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta ska inte tas upp
hos den som blivit eller löper risk att inom fem år bli arbetslös på grund av
omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksam-
het.

Första stycket gäller också om avsikten är att den skattskyldige ska få annat

arbete hos arbetsgivaren.

Första och andra styckena gäller inte förmån från fåmansföretag eller få-

manshandelsbolag, om den anställde är företagsledare eller delägare i företa-
get eller närstående till en sådan person. Om arbetsgivaren är en enskild nä-
ringsidkare, gäller första och andra styckena inte förmån till sådana anställda
som är närstående till arbetsgivaren.

47 §

Periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster ska inte tas

upp till den del givaren enligt 9 kap. 3 § eller 62 kap. 7 § inte får dra av det ut-
betalade beloppet.

Som inkomst ska inte heller tas upp sådana periodiska understöd som beta-

las ut från stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är
undantagna från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 §. Detta gäller dock bara om
utbetalningen görs för att främja omsorg om barn och ungdom, social hjälp-
verksamhet, utbildning eller vetenskaplig forskning.

33 kap.

3 §

7

Ett positivt fördelningsbelopp beräknas genom att ett positivt kapital-

underlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid utgången
av november året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret
går ut ökad med sex procentenheter.

6 �ndringen innebär bl.a. att första och andra styckena upphävs.

7 Senaste lydelse 2011:1272.

background image

6

SFS 2013:960

Ett negativt fördelningsbelopp beräknas genom att ett negativt kapitalun-

derlag för räntefördelning multipliceras med statslåneräntan vid samma tid-
punkt ökad med en procentenhet.

Om beskattningsåret omfattar längre eller kortare tid än tolv månader, ska

fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.

Hur kapitalunderlaget beräknas framgår av 8�20 §§.

57 kap.

11 §

8

�&rets gränsbelopp är

1. ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp förde-

lat med lika belopp på andelarna i företaget, eller

2. summan av
� underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad

med nio procentenheter, och

� för andelar i fåmansföretag eller företag som avses i 6 § lönebaserat ut-

rymme enligt 16�19 a §§.

För tillgångar som avses i 2 § andra stycket ska statslåneräntan i stället

ökas med en procentenhet. Bestämmelserna i första stycket 1 och i 16�19 a §§
gäller inte för sådana tillgångar.

�&rets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som

äger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel förvärvas genom arv, testa-
mente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidi-
gare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.

16 §

9

Det lönebaserade utrymmet är 50 procent av löneunderlaget enligt 17

och 18 §§ och fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersätt-

ning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av
det lönebaserade utrymmet för den andelen.

Det lönebaserade utrymmet för delägarens samtliga andelar får inte över-

stiga ett belopp som motsvarar 50 gånger sådan kontant ersättning som avses
i 17 § första stycket och som delägaren eller någon närstående har fått från fö-
retaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret.

19 §

10

Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om

1. andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent

av kapitalet i företaget, och

2. andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått

sådan kontant ersättning som avses i 17 § första stycket från företaget och
dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta
av

� sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda

kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och

� 9,6 inkomstbasbelopp.

8 Senaste lydelse 2011:1271.

9 Senaste lydelse 2011:1271.

10Senaste lydelse 2008:1343.

background image

7

SFS 2013:960

19 a §

Vid tillämpning av 16�19 §§ ska det med dotterföretag avses ett fö-

retag där moderföretagets andel, direkt eller indirekt genom ett annat dotterfö-
retag, överstiger 50 procent av kapitalet i företaget. Om företaget är ett
svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, ska
det dock med dotterföretag avses ett företag där samtliga andelar, direkt eller
indirekt, ägs av moderföretaget.

63 kap.

3 a §

11

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundav-

draget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

11 §

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i

7 kap. 4�6 och 10 §§ har rätt till grundavdrag med 15 000 kronor.

65 kap.

5 §

12

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattnings-

bara förvärvsinkomster

11 Senaste lydelse 2012:757.

Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 pris-
basbelopp

0,682 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte
1,105 prisbasbelopp

0,880 prisbasbelopp minskat med 20 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 1,105 men inte
2,72 prisbasbelopp

0,753 prisbasbelopp minskat med 8,5 procent
av den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 2,72 men inte
3,11 prisbasbelopp

0,208 prisbasbelopp ökat med 11,5 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 3,11 men inte
3,69 prisbasbelopp

21,5 procent av den fastställda förvärvsinkoms-
ten minskat med 0,103 prisbasbelopp

överstiger 3,69 men inte
4,785 prisbasbelopp

0,322 prisbasbelopp ökat med 10 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 4,785 men inte
7,88 prisbasbelopp

0,753 prisbasbelopp ökat med 1 procent av den
fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 7,88 men inte
12,43 prisbasbelopp

1,541 prisbasbelopp minskat med 9 procent av
den fastställda förvärvsinkomsten

överstiger 12,43 prisbasbe-
lopp

0,422 prisbasbelopp

12 Senaste lydelse 2011:1256.

background image

8

SFS 2013:960

� 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

� 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

435 900 kronor för beskattningsåret 2014 och en övre skiktgräns på 602 600
kronor för beskattningsåret 2014.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skikt-

gränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jämfö-
relsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prislä-
get i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före beskatt-
ningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före
utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hundratal
kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett be-

skattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

67 kap.

7 §

13

För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år uppgår

skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till
följande belopp.

24 §

14

Rätt till skattereduktion enligt 25 och 26 §§ har efter begäran de som

1. vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år,
2. är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, och

13 Senaste lydelse 2009:1452.

Arbetsinkomst som
beskattas i Sverige

Skattereduktion

överstiger inte 0,91 pris-
basbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna och
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen
för kommunal inkomstskatt

överstiger 0,91 men inte
2,94 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91
prisbasbelopp och 33,2 procent av arbetsin-
komsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 2,94 men inte
8,08 prisbasbelopp

skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,584
prisbasbelopp och 11,1 procent av arbetsin-
komsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp
och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen för kommunal inkomstskatt

överstiger 8,08 prisbas-
belopp

skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen
för kommunal inkomstskatt

14 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

9

SFS 2013:960

3. har haft utgifter för gåva avseende främjande av social hjälpverksamhet

eller vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare eller ska ta upp
värdet av sådan gåva som inkomst.

Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat

skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott
av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott
som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

�ven dödsbon har efter begäran rätt till skattereduktion för gåva som har

lämnats före dödsfallet.

3.

15 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a § andra och tredje styckena tillämpas till

och med det beskattningsår som slutar den 31 december 2016.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 december 2013.

2. Bestämmelserna i 22 kap. 5 § om beskattning vid uttag ur näringsverk-

samhet ska inte tillämpas om en stiftelse vid ikraftträdandet blir skattskyldig
enligt bestämmelserna i 7 kap. till följd av den nya bestämmelsen i 7 kap. 4 §.

3. Vid tillämpningen av bestämmelsen i 57 kap. 19 § 2 andra strecksatsen

ska för beskattningsår 2014 och 2015 i stället för 9,6 inkomstbasbelopp gälla
tio inkomstbasbelopp.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

15 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013